DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Drogi dojazdowe do mostu na Odrze w m. Ciechanów na odcinku Lubin, Głogów-Ciechanów w zakresie: Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 323 na odcinku Radoszyce-Gawrony wraz z budową obwodnic miejscowości Nieszczyce i Brodowice PDF DrukujProjekt nr: RPDS.05.01.01-02-0001/16 jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 oraz budżetu Województwa Dolnośląskiego.

Finansowanie projektu

31 marca 2016 r. został złożony wniosek o dofinansowanie - nabór w trybie pozakonkursowym.
29 czerwca 2016 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego Uchwałą nr 2427/V/16 podjął decyzję o dofinansowaniu projektu Województwa Dolnośląskiego pn. „Drogi dojazdowe do mostu na Odrze w m. Ciechanów na odcinku Lubin, Głogów – Ciechanów w zakresie: Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 323 na odcinku Radoszyce – Gawrony wraz z budową obwodnic miejscowości Nieszczyce i Brodowice – jako kontynuacja budowy przepraw przez Odrę”, Osi Priorytetowej nr 5 „Transport”, Działanie nr 5.1 „Drogowa dostępność transportowa”, Poddziałanie nr 5.1.1 „Drogowa dostępność transportowa – konkursy horyzontalne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Całkowita wartość projektu wynosi: 29 839 380,86 PLN
Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi: 27 854 446,61 PLN
Przyznana wartość dofinansowania na realizację projektu: 23 676 279,62 PLN

Okres realizacji projektu

Rozpoczęcie realizacji Projektu: 15 kwietnia 2015 r.
Zakończenie realizacji Projektu: 31 października 2018 r.

Wykonawca

Max Bögl Polska Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Światowida 6, 71-726 Szczecin, działającą na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:0000100599.

Cel Projektu

Projekt jest kontynuacją budowy przepraw przez Odrę wraz z ich powiązaniem z systemem infrastruktury drogowej. Przebudowa i rozbudowa przedmiotowego odcinka drogi ma na celu stworzenie nowego układu drogowego w ciągu DW nr 323 omijającego gęstą zabudowę wiejską poprzez budowę obwodnic miejscowości Brodowice i Nieszczyce. Poprawa przepustowość istniejącej sieci drogowej pozwoli na przystosowanie istniejącej drogi do warunków ruchu powstałych po wybudowaniu i oddaniu do użytkowania w 2012 r. nowego mostu nad rzeką Odrą w Ciechanowie. Celem realizacji projektu jest poprawa dostępności transportowej regionu w układzie wewnątrzregionalnym i międzyregionalnym, poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN‐T. Realizacja projektu znacznie poprawi komfort życia mieszkańców oddalając ruch od zabudowy mieszkaniowej dzięki czemu zmniejszy się uciążliwość akustyczna i poprawi stan jakości powietrza. Efektem realizacji inwestycji będzie również poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych.

Zakres rzeczowy

W ramach zadania planowana jest przebudowa drogi wojewódzkiej nr 323 na odcinku od m. Radoszyce w km ok. 38+580 do km ok. 41+892 wraz z budową obwodnicy m. Nieszczyce oraz rozbudowę i przebudowę drogi wojewódzkiej nr 323 na odcinku od km 41+892 do skrzyżowania dróg wojewódzkich 323 i 292 w km 46+863 w m. Studzionki wraz z budową obwodnicy m. Brodowice. Zadanie będzie realizowane w formule „zaprojektuj/zoptymalizuj i wybuduj”. W ramach przebudowy i rozbudowy DW nr 323 planuje się przebudowę jezdni, wzmocnienie nawierzchni, korektę łuków, poszerzenie szerokości korony, budowę pasów do lewoskrętu, budowę nowych odcinków drogi (obwodnice miejscowości Nieszczyce i Brodowice), poprawa geometrii istniejących skrzyżowań (skrzyżowania skanalizowane), budowę skrzyżowania typu rondo średnie, wykonanie odwodnieni, elementów ochrony środowiska, budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu: barier energochłonnych o powstrzymaniu N2w2, oznakowanie poziome i pionowe, przebudowę lub budowę dróg dojazdowych, chodników, zjazdów, infrastruktury towarzyszącej, przebudowę sieci w miejscach kolizji. Podstawowe parametry przedsięwzięcia:

  • klasa drogi G;
  • nośność 115kN/oś;
  • kategoria ruchu KR – 4 (rondo oraz dojazdy do ronda - KR5);
  • prędkość projektowa 70 km/h (ograniczenia w rejonie ronda w miejscowości Studzionki oraz w rejonie łuku poziomego w km 46+630 do Vp=50 km/h);
  • Ilość pasów ruchu: 1x2 - przekrój jednojezdniowy, 1x3 - przekrój z lewoskrętem;
  • pobocza nieutwardzone: 2x min. 1,25 m ( 2,25 na długości obwodnicy Brodowic);
  • okres trwałości zmęczeniowej 20 lat;

Fotogaleria