DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Aktualności

Trasa Sudecka – podsumowanie inwestycji Drukuj
środa, 06. października 2021 13:58
Zakończyliśmy ważną drogową inwestycję na południu Dolnego Śląska – mowa o przebudowie drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda ul. Uczniowska w Starym Julianowie do ronda ul. Wałbrzyska w Świdnicy. 
 
Dzięki budowie liczącego 11,1 km odcinka Trasy Sudeckiej czas przejazdu z Wałbrzycha do Świdnicy skrócił się o około 5,5 minuty. 
 
– Lepsza przepustowość drogi to niejedyna korzyść. Tym, co szczególnie podkreślamy, jest większe bezpieczeństwo użytkowników drogi. Skorygowane łuki zwiększają płynność ruchu i widoczność. Do tego dochodzą przebudowane skrzyżowania, wydzielone ścieżki rowerowe i wytrzymała nawierzchnia – mówi Leszek Loch, dyrektor naczelny Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu.
 
Nowa droga ma dwa pasy ruchu, dwa ronda, ścieżki rowerowe i chodniki. Nawierzchnia ma 20-letni okres trwałości. Oprócz infrastruktury drogowej roboty objęły też budowę kanalizacji deszczowej oraz przebudowę sieci wodnych, energetycznych, telekomunikacyjnych i gazowych.
 
Inwestycja prowadzona była w sposób minimalnie ingerujący w środowisko naturalne. Częściowe wykorzystanie starej konstrukcji drogowej pozwoliło także zmniejszyć ilość odpadów pobudowlanych.
 
Koszt przebudowy wyniósł 32,11 mln zł. Prace wykonała firma Polbud Pomorze Sp. z o.o.
 
6 października oficjalnie podsumowaliśmy inwestycję na konferencji prasowej, zorganizowanej w Urzędzie Miejskim w Świdnicy. W spotkaniu wzięli udział m.in. Tymoteusz Myrda, członek zarządu Województwa Dolnośląskiego i Beata Moskal-Słaniewska, prezydent Świdnicy.
 

DW379_koniec_Word-01.jpg

DW379_koniec_Word-04.jpg

DW379_koniec_Word-09.jpg

DW379_koniec_Word-13.jpg

DW379_koniec_Word-15.jpg

DW379_koniec_Word-17.jpg

DW379_koniec_Word-19.jpg

DW379_koniec_Word-20.jpg

DW379_koniec_Word-21.jpg

DW379_koniec_Word-24.jpg

DW379_koniec_Word-25.jpg

Konferencja prasowa.jpeg


Stanowisko DSDiK Drukuj
piątek, 01. października 2021 08:40

Wrocław, dnia 24 września 2021 r.

wg rozdzielnika

STANOWISKO
DOLNOŚLĄSKIEJ SŁUŻBY DRÓG I KOLEI WE WROCŁAWIU

 Działając w imieniu Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu – dalej w treści pisma również jako: DSDiK – samorządowej jednostki organizacyjnej Województwa Dolnośląskiego, wykonującej w imieniu Zarządu Województwa Dolnośląskiego zadania w zakresie praw i obowiązków należących do zarządcy dróg, określonych w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych oraz zarządcy infrastruktury kolejowej, określonych w ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, niniejszym informuję, że Kierownictwo oraz pracownicy DSDiK w pełni realizują obowiązki statutowe i ustawowe w zakresie art. 20 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1376 ze zm.) z wyłączeniem ust. 1, który realizuje Instytut Rozwoju Terytorialnego jak również działają w ramach pozostałych ustaw i przepisów prawa obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 Zarząd drogi nie jest podmiotem, do obowiązków którego należałaby całodobowa służba interwencyjna. Gdyby wolą ustawodawcy było, aby zarządy dróg pełniły taką funkcję, niewątpliwie znalazłoby to swoje odzwierciedlenie w regulacjach ustawowych. Wiązałoby się to z przejęciem kompetencji i obowiązków jakie w obecnym stanie prawnym zostały przypisane Państwowej Straży Pożarnej, powołaniem całodobowych grup interwencyjnych, zakupem odpowiednio sprzętu i przeszkolenia pracowników, czyli ze wszystkim tym czym obecnie dysponują jednostki Państwowej Straży Pożarnej. Zapewne dlatego ustawodawca nie przypisał zadań związanych z likwidacją miejscowych zagrożeń dwóm różnym podmiotom, wręcz przeciwnie – tylko i wyłącznie jednostkom ochrony przeciwpożarowej.
Uprzejmie informuję, że w zakresie likwidacji zagrożeń na drogach wojewódzkich, polegających na usuwaniu z jezdni oraz z pasa drogowego plam olejów czy filmów olejowych powstałych w wyniku kolizji lub wypadku drogowego polegających na neutralizacji rozlanych substancji ropo-pochodnych, płynów eksploatacyjnych z pojazdów silnikowych, Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu kieruje się obowiązującymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz wytycznymi, wydanymi przez centralne organy administracji rządowej.
 Wykładnia tych regulacji prowadzi do jednoznacznego stwierdzenia, że organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczej i likwidacja miejscowych zagrożeń należy do kompetencji Straży Pożarnej.
Na podstawie art. 1 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1123 ze zm.) jednym z podstawowych zadań Państwowej Straży Pożarnej jest organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń.
Definicja legalna terminu: inne miejscowe zagrożenie została przewidziana w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869), który stanowi, że przez inne miejscowe zagrożenie rozumie się zdarzenie wynikające z rozwoju cywilizacyjnego i naturalnych praw przyrody niebędące pożarem ani klęską żywiołową, stanowiące zagrożenie dla życia, zdrowia, mienia lub środowiska, któremu zapobieżenie lub którego usunięcie skutków nie wymaga zastosowania nadzwyczajnych środków.
Ochrona przeciwpożarowa, co także należy traktować jako zadanie własne Straży Pożarnej, polega na realizacji przedsięwzięć, mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem poprzez m.in. zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia – tak tę kwestię traktuje art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 869).
Należy przy tym zwrócić uwagę na art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1123 ze zm.) w brzmieniu:
„Art. 1. 1. Powołuje się Państwową Straż Pożarną jako zawodową, umundurowaną i wyposażoną w specjalistyczny sprzęt formację, przeznaczoną do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami.”
Powyższe jednoznacznie świadczy, że Straż Pożarna dysponuje zarówno zapleczem kadrowym, posiadającym odpowiednie przeszkolenie do usuwania tego typu odpadów jak również dysponuje odpowiednim sprzętem i środkami do tego potrzebnymi. Jedynie bowiem odpowiedni sprzęt i środki ochrony osobistej przy zastoso¬waniu odpowiednich technik ratowniczych pozwalają na usunięcie tego typu substancji w sposób bezpieczny i niestwarzający zagrożenia.
    W obecnej sytuacji, kiedy to jednostki Państwowej Straży Pożarnej zamiast stosować się do przepisów prawa działają na podstawie regulacji wewnętrznych – stojących w sprzeczności z powszechnie obowiązującymi aktami prawa – po przyjeździe na miejsce zdarzenia (wozem bojowym) nie podejmują żadnych czynności do których zostały powołane tylko odjeżdżają lub wzywają na miejsce jednostkę Policji przekazując jej teren, która przez takie działania często po kilkanaście godzin „pilnuje” rozlanej substancji ropopochodnej jest zupełnie bezzasadne. Takie działania noszą znamiona niegospodarności środkami publicznymi.
    Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że gdyby Policja egzekwowała wykonywanie obowiązków od wszystkich uczestników przybyłych na miejsce zdarzenia tj. od Straży Pożarnej neutralizacji substancji ropopochodnych, od firm które lawetami zabierają rozbite pojazdy uprzątnięcia elementów powypadkowych (plastiki, szkło etc.) nie byłoby sytuacji takich jak mają miejsce obecnie kiedy to Policja pilnuje miejsca zdarzenia do czasu przyjazdu zarządcy drogi.
Biorąc pod uwagę powyższe, zupełnie niezrozumiałe jest polecenie wewnętrzne Kierownictwa Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej zabraniające podległym jednostkom wykonywania czynności służbowych polegających na likwidowaniu miejscowego zagrożenia w postaci „plam oleju” na drogach wojewódzkich (załączony wzór notatki jako przykład), a tym samym stawiania wewnętrznych regulacji ponad aktami prawa powszechnie obowiązującymi. Zarząd drogi nie jest upoważniony do usuwania miejscowych zagrożeń z dróg wojewódzkich – zanieczyszczeń – takich jak substancje ropopochodne stanowiące odpady niebezpieczne w rozumieniu odrębnych przepisów, gdyż zadania te wykonują inne niż Zarząd drogi podmioty i służby.
Powyższe znajduje potwierdzenie m.in. w stanowisku Ministerstwa Infrastruktury – Departamentu Dróg Publicznych nr DDP-1.0212.63.2020 z dnia 21 sierpnia 2020 r., kierowanym do Marszałka Województwa Lubuskiego (stanowisko to stanowi załącznik do niniejszego pisma), z którego wynika wprost, że (…) w ocenie resortu należy przyjąć, iż Państwowa Straż Pożarna lub inne jednostki działające w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym w ramach działania ratowniczego w trakcie kolizji drogowej są zobowiązane do neutralizacji, a także usuwania substancji niebezpiecznych z drogi. Jedynie bowiem służby wyposażone w specjalistyczny sprzęt i środki ochrony osobistej oraz stosujące odpowiednie techniki ratownicze, a więc np. Straż Pożarna mogą te substancje usuwać. (…). Podobnie w tym przedmiocie wypowiedziało się również Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa pismem nr DDP.1.0212.121.2017.KJ.1 z dnia 11 sierpnia 2017 r. (stanowisko to także stanowi załącznik do niniejszego pisma).

Z poważaniem
Dyrektor Leszek Loch

Załączniki:
1.    Pismo nr DDP-1.0212.63.2020 z dnia 21 sierpnia 2020 r.;
2.    Pismo nr DDP.1.0212.121.2017.KJ.1 z dnia 11 sierpnia 2017 r.
3.    Notatka PSP


Stanowisko DSDiK z załącznikami

ROZDZIELNIK:
1.    Ministerstwo Infrastruktury;
2.    Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji;
3.    Posłowie i Senatorowie z województwa dolnośląskiego;
4.    Marszałek Województwa Dolnośląskiego;
5.    Wojewoda Dolnośląski;
6.    Komenda Główna Policji;
7.    Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu;
8.    Komendy Powiatowe Policji;
9.    Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej;
10.    Komenda Województwa Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu;
11.    Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej;
12.    Konwent Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich;
13.    Starostwa Powiatowe na terenie województwa dolnośląskiego;
14.    Gminy na terenie na terenie województwa dolnośląskiego;

 


Nowy wiadukt w Starej Kraśnicy Drukuj
środa, 01. września 2021 14:28

Oddaliśmy do użytku nowy wiadukt w ciągu drogi wojewódzkiej nr 365 km w Starej Kraśnicy, w gminie Świerzawa.

Inwestycja objęła projekt i wykonanie robót obejmujących rozbiórkę poprzedniego obiektu i wybudowanie nowego wiaduktu nad linią kolejową w miejscowości Stara Kraśnica wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. 

Wykonawcą zadania była firma: Berger Bau Polska. Koszt inwestycji wyniósł 3,95 mln zł.

W oficjalnym podsumowaniu inwestycji wzięli udział: Tymoteusz Myrda, członek zarządu Województwa Dolnośląskiego, radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Piotr Karwan, burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa oraz reprezentujący DSDiK dyrektor naczelny Leszek Loch i zastępca dyrektor ds. inwestycji Mariusz Wawro.

Droga wojewódzka nr 365 łączy Jawor, Świerzawę i Jelenią Górę, stanowiąc istotny element regionalnego układu komunikacyjnego. Przebudowa wiaduktu w Starej Kraśnicy była niezbędna z uwagi na bardzo zły stan techniczny poprzedniego obiektu. Z uwagi na szeroki zakres prac konieczne było wprowadzenie objazdów drogowych, które z pewnością stanowiły utrudnienie dla mieszkańców, szczególnie że w podobnym czasie w tej miejscowości prowadzona była tu przebudowa obejmująca most w ciągu DW 328, biegnącej w relacji Złotoryja – Świerzawa – Kaczorów. Oba wiadukty w pełni odpowiadają już wymogom bezpieczeństwa na drogach klasy wojewódzkiej.

 


Rewitalizacja linii kolejowej nr 308 w trzech etapach Drukuj
środa, 25. sierpnia 2021 14:26
Przygotowujemy się do rewitalizacji linii kolejowej nr 308 Jelenia Góra – Mysłakowice – Kowary – Ogorzelec. 25 sierpnia spotkaliśmy się z przedstawicielami samorządów, dla których powrót pociągów pasażerskich jest jedną z kluczowych kwestii – współpraca przy tym projekcie znacznie przyśpieszyłaby jego realizację. W spotkaniu brali udział także Cezary Przybylski, marszałek Województwa Dolnośląskiego, i Tymoteusz Myrda, członek zarządu Województwa Dolnośląskiego.
 
Licząca 26 kilometrów linia 308, jednotorowa i niezelektryfikowana, ma duże znaczenie dla rozwoju regionalnego. Mieszkańcy tej części Dolnego Śląska często mówią o problemach wynikających z braku dostępu do kolei. Odcinek Mysłakowice – Ogorzelec wyłączony został z ruchu osobowego w 1986 roku, a trasa Jelenia Góra – Mysłakowice – Karpacz – w 2001 roku.
 
Do odnowy przewidziany jest odcinek Jelenia Góra – Kowary Górne z opcjonalnym odgałęzieniem do Karpacza. Na całej długości linii mamy tu mocno zniszczoną infrastrukturę, z licznymi ubytkami nawierzchni i brakującym wyposażeniem.
 
W założeniach całe przedsięwzięcie wstępnie podzielone jest na trzy etapy:
 • Jelenia Góra – Mysłakowice (10 km); szacowany koszt 25 mln zł
 • Mysłakowice – Kowary Górne (15 km); szacowany koszt 37,5 mln zł
 • Mysłakowice – Karpacz (7 km); szacowany koszt 17,5 mln zł


Pierwszy etap obwodnicy Dzierżoniowa już gotowy Drukuj
piątek, 13. sierpnia 2021 12:56

Oddany właśnie do użytku odcinek połączył drogi wojewódzkie nr 383 i 382 od ul. Jana Kilińskiego do ul. Świdnickiej. Koszt jego budowy przekroczył 35,5 mln złotych, z czego 6,9 mln złotych pochłonęły dodatkowe roboty związane z koniecznością przebudowy sieci energetycznej.

Kierowcy mają tu do dyspozycji ponad trzy kilometry nowej drogi. Nowa infrastruktura obejmuje ronda, skrzyżowania, oświetlenie, drogi dla pieszych i rowerów, ekrany akustyczne i trzy wiadukty.

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali dziś m.in. Michał Dworczyk, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski, wicewojewoda dolnośląski Jarosław Kresa, członek zarządu Województwa Dolnośląskiego Tymoteusz Myrda, dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei Leszek Loch, a także reprezentujący mieszkańców włodarze samorządów z regionu dzierżoniowskiego.

W ramach projektu „Trasa Sudecka – budowa obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382” powstaną jeszcze dwa odcinki:

 • Etap II – od skrzyżowania z DW 383 (ul. Kilińskiego) do skrzyżowania z DW 384 (ul. Batalionów Chłopskich)
  Ten odcinek buduje firma Polbud-Pomorze Sp. z o.o. Prace idą zgodnie z harmonogramem, a umowny termin ich zakończenia to 8 września 2023 r. Wartość tej inwestycji to ponad 37 mln zł.
 • Etap III – od skrzyżowania DW 384 (ul. Batalionów Chłopskich – Dzierżoniów) do skrzyżowania z DW 382 (Piława Górna).
  Będzie to ostatnia część obwodnicy. Obecnie trwają prace prace nad przygotowaniem postępowania przetargowego, którego celem będzie wybór wykonawcy tego odcinka.

 

 


Przebudowany most w Lwówku Śląskim Drukuj
piątek, 06. sierpnia 2021 10:14

Można już wygodnie przejechać nad rzeką Bóbr w Lwówku Śląskim. Tamtejsza przeprawa mostowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 jest już otwarta. Inwestycja kosztowała ponad 4,6 mln zł, a prace zakończyły się kilka miesięcy przed terminem.

Chociaż oficjalna nazwa tego zadania brzmi „Przebudowa mostu w ciągu DW 364 km 17+748 w m. Lwówek Śląski w systemie zaprojektuj i wybuduj”, to faktycznie należy mówić o budowie zupełnie nowej konstrukcji. Poprzedni most powstał w 1930 r. – tak wskazują zapisy w jego Książce Obiektu Mostowego.

Przez dekady stan przeprawy pogarszał się, aż wreszcie most trafił pod zarząd Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu.

– Okazało się, że do doprowadzenia mostu do stanu technicznego właściwego dla drogi rangi wojewódzkiej nie wystarczy jego remont. Po wnikliwej analizie różnych opcji podjęliśmy decyzję o wyburzeniu starego obiektu i wybudowaniu nowego, którego parametry będą adekwatne do charakteru i natężenia ruchu panującego na podlegających nam drogach – wyjaśnia Leszek Loch, dyrektor naczelny Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei.

Inwestycja prowadzona była w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zadanie to otrzymało konsorcjum firm Dromosttor Polska Sp. z o. o. Sp. k. (lider) i PBW Inżynieria Jacek Garbacz (partner), w ramach kontraktu zawartego 23 października 2018 r.

Prace projektowe zakończyły się wydaniem 31 sierpnia 2020 r. pozwolenia na budowę. Zaraz potem rozpoczęły się roboty budowlane i już 23 lipca 2021 r. wydana została decyzja zezwalająca na użytkowanie mostu. Inwestycja została ukończona 4,5 miesiąca przed terminem umownym, który wyznaczony był na 8 grudnia 2021 r.

Nowy most ma 35,32 metry długości. Jezdnia z asfaltową nawierzchnią ma 7 m szerokości, a wzdłuż niej biegną dwa chodniki o szerokości 2 m każdy.

Wartość zadania wyniosła 4 621 535,09 zł brutto. Inwestorem było Województwo Dolnośląskie,  reprezentowane przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei.
 

 

 

 

 

 

 

 


Rondo na DW 340 oficjalnie otwarte Drukuj
środa, 16. czerwca 2021 15:19

Oficjalnie przekazaliśmy kierowcom nowe rondo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340 w pobliżu Bukowic.

Umowną datą zakończenia inwestycji był 22 października 2021 roku, ale wykonawca, Strabag Infrastruktura Południe, wykonał powierzone mu zadanie znacznie przed terminem. Pierwsi kierowcy przejechali tędy już pod koniec zeszłego roku. Ostatnie miesiące upłynęły pod znakiem

dokonywania formalności związanych z podsumowaniem inwestycji i dziś mogliśmy symbolicznie otworzyć nowe rondo.

W uroczystości wzięli udział m.in. dyrektor DSDiK Leszek Loch, dyrektor Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Agnieszka Zakęś, burmistrz Brzegu Dolnego Paweł Pirek i jego zastępca Artur Michałek, starosta powiatu wołowskiego Janusz Dziarski, burmistrz Wołowa Dariusz Chmura z zastępcą Janem Janasem.

Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 340 i  drogi powiatowej 1353D to ostatnia część zadania pn. „Skomunikowanie mostu na rzece Odrze w miejscowości Brzeg Dolny z drogą krajową nr 94 i drogą wojewódzką nr 340”.

 


Oświadczenie DSDiK w sprawie budowy Wschodniej Obwodnicy Wrocławia Drukuj
piątek, 11. czerwca 2021 11:29

Oświadczenie DSDiK w sprawie budowy północnego odcinka WOW

 

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu przedstawia raport z badań materiału wykorzystywanego do budowy nasypów drogowych w ramach inwestycji „Budowa drogi wojewódzkiej od drogi wojewódzkiej nr 455 do drogi krajowej nr 98”.

Analiza wykazała, że materiał ten w pełni odpowiada aktualnie obowiązującym wymogom
jakościowym i środowiskowym, co oznacza, że przyjęta technologia budowy gwarantuje bezpieczeństwo konstrukcji dla zdrowia i życia ludzi.  W związku z tym inwestycja będzie kontynuowana według dotychczasowych założeń.

Raport znajduje się w dokumencie załączonym poniżej i poprzedzony jest oficjalnym oświadczeniem, odnoszącym się również do doniesień na temat rzekomych nieprawidłowości w procesie realizacji zadania.

Oświadczenie DSDiK w sprawie budowy północnego odcinka WOWOGŁOSZENIE 
Dyrektora Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu

Szanowni Państwo,

z zakażeniami wirusem SARS CoV-2 – uwzględniając potrzebę zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostki przy realizacji zadań statutowych oraz zapewnienia możliwie wysokiego poziomu bezpieczeństwa zarówno pracowników jak i petentów w kontaktach wzajemnych, zaleca się wszelkie sprawy urzędowe realizować za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej oraz innych dostępnych metod komunikacji na odległość.
Sprawy wyjątkowe - wymagające osobistej wizyty w Dolnośląskiej Służbie Dróg i Kolei we Wrocławiu mogą odbywać się po uprzednim umówieniu, w miejscach do tego  wyznaczonych. Obecna lokalizacja biura podawczego w siedzibie DSDiK we Wrocławiu (Kancelarii), posiada niezależne wejście do budynku z wyłączną strefą obsługi.
W związku z istniejącym obowiązkiem zakrywania ust i nosa w budynkach użyteczności publicznej uprzejmie informuję, że do budynku DSDiK we Wrocławiu będą mogli wejść interesanci, którzy dopełnią obowiązku wynikającego z § 25 ust. 1 pkt 2 lit. d Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
(Dz.U. z 2021 r., poz. 861).

Dyrektor
Leszek Loch

 

Ważne Informacje:

 • Zmiany na sieci dróg wojewódzkich: szczegóły
 • Rachunki bankowe DSDiK:
  • opłaty za zajęcie pasa drogowego:
   Santander Bank nr: 12 1090 2398 0000 0001 4178 9407
  • zabezpieczenia należytego wykonania umowy
   należy kierować na konto:
   Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666
  • wadia należy kierować na konto:
   Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

   więcej informacji w zakładkach: Zajęcie pasa i lokalizacja, Przejazdy nienormatywne oraz Przetargi
 • Deklaracja dostępności:
  szczegóły
 • Informacje o kanałach technologicznych
  znajdują się na stronie
  : BIP DSDiK
 • Klauzula informacyjna DSDiK:
  szczegóły
 • Informacja o monitoringu wizyjnym:
  szczegóły

Dane kontaktowe

Telefon.jpgWszelkie pytania w sprawie działalności DSDiK prosimy kierować na adres
e-mail: rzecznik@dsdik.wroc.pl

Adres: ul. Krakowska 28
50-425 Wrocław
NIP 8992803047
Regon 931934644
Tel. Kancelaria: 71 39 17 100
71 39 17 101
71 39 17 102
Fax. Kancelaria: 71 39 17 110
Fax. Dział obsługi
jednostki
71 39 17 109
Fax. Wydział Dróg: 71 39 17 107
E-mail: kancelaria@dsdik.wroc.pl
WWW: dsdik.wroc.pl

 

Wszystkie Aktualności: