DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Aktualności

Most w Iwinach na drodze wojewódzkiej 363 w km 11+280 Drukuj
wtorek, 11. grudnia 2018 09:01

W dniu 23.11.2018r. na podstawie decyzji Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego został oddany do użytku przebudowany most w ciągu drogi wojewódzkiej nr 363 w miejscowości Iwiny. Wykonawcą przebudowy było Przedsiębiorstwo Budowlane FILAR Sp. z o.o., na  zlecenie którego firma Tomasz Zając ArtMOST wykonała prace projektowe. Koszt całkowity prac projektowych i budowlanych wyniósł 1 980 300,00 zł brutto.

Most realizowany był w systemie zaprojektuj i wybuduj. Po sporządzeniu dokumentacji oraz uzyskaniu pozwolenia na budowę rozpoczęto prace budowlane pod koniec  marca 2018 r. Na czas prowadzenia prac budowlanych wdrożono zastępczą organizację ruchu.

Powodem przebudowy istniejących obiektów (mostu drogowego jako przeprawy kołowej i pieszej oraz stalowego mostu kolejowego jako przeprawy pieszej) był zły stan techniczny i degradacja  wspólnych podpór kamiennych. Budowa nowego obiektu mostowego wspólnego dla przeprowadzenia ruchu kołowego, pieszego oraz rowerowego wykonanego w systemie blach falistych typu SuperCor40B, pozwoliła na poprawę warunków użytkowych, tj.: poszerzenie jezdni do 7,0m, wykonania ciągu pieszo-rowerowego o szer. 4,0m oraz podniesieniu nośności do klasy A. Koryto i skarpy rzeki Bobrzyca na długości 40mb w obrębie obiektu zostały oczyszczone, wyregulowane i umocnione. Obiekt został wyposażony w elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz elementy niezbędne do właściwego utrzymania obiektu zgodne z aktualnymi przepisami. Zadbano również o przeprawę dla zwierząt pod obiektem mostowym (półki dla zwierząt).

 


Most w Starej Kraśnicy na drodze wojewódzkiej 328 w km 95+815 Drukuj
poniedziałek, 26. listopada 2018 13:18

Dnia 22.11.2018 został oddany do użytku przebudowany most w Starej Kraśnicy. Wykonawcą przebudowy było Przedsiębiorstwo Budowlane FILAR Sp. z o.o. Most realizowany był w systemie zaprojektuj i wybuduj. Po sporządzeniu dokumentacji, uzyskaniu pozwolenia na budowę, na przełomie lutego i marca rozpoczęto przebudowę. Prace budowlane nie stanowiły problemu dla użytkowników drogi i okolicznych mieszkańców, ponieważ obok przebudowywanego mostu został wykonany most tymczasowy.
Po przebudowie poprawiły się właściwości użytkowe mostu: poszerzono jezdnię do 7m, wykonano obustronne chodniki, zwiększono nośność do 50 ton. Poprawił się również wygląd zewnętrzny mostu: elewacja mostu została oczyszczona, naprawiona i zabezpieczona, skarpy wokół obiektu umocniono kostką, wykonano schody dla obsługi, wyregulowano i umocniono koryto rzeki oraz dokonano korekty roślinności.
Koszt całkowity prac projektowych i budowlanych wyniósł 1 635 900,00 zł brutto.


Południowo-wschodnie obejście Bolesławca Drukuj
poniedziałek, 26. listopada 2018 10:26

W piątek 23 listopada, na rok przed terminem przewidzianym umową, otwarta została obwodnica Bolesławca. Marszałek Województwa Cezary Przybylski z Prezydentem Bolesławca, wójtami, burmistrzami oraz starostami regionu, dyrektorem DSDiK Leszkiem Lochem oraz przedstawicielką Komisji Europejskiej–Panią Marią Galewską dokonali symbolicznego przecięcia szarfy udostępniając tym samym obwodnicę do ruchu pojazdów.

Inwestycja została zrealizowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Realizacja inwestycji polegała na budowie obejścia Bolesławca-od drogi krajowej nr 94 w m. Kruszyn do drogi wojewódzkiej nr 297 ( ul. Jeleniogórska) - dł. 4.00 km. Obejście połączono z przebudowanym odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 297 Bolesławiec-Lwówek Śląski, stanowiąc łącznie 20 km drogi. Realizacja tego zadania ma szczególne znaczenie dla mieszkańców Bolesławca, odciąży centrum miasta od ruchu tranzytowego, szczególnie pojazdów ciężarowych i przeniesie bezpośrednio go na drogę krajową nr 94. Dodatkowo mieszkańcy otrzymują nową drogę rowerową, którą bezpiecznie dojadą do ośrodka MOSiR Leśny Potok, miejsca wypoczynku letniego. Dla kierowców jadących tranzytem (dzięki ominięciu kilku skrzyżowań z sygnalizacją w centrum miasta) skróci się znacznie czas przejazdu.

Projekt jest zgodny ze Strategią Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020, jej głównym celem: Nowoczesna gospodarka i wysoka jakość życia w atrakcyjnym środowisku oraz celem szczegółowym: zrównoważony transport i poprawa dostępności transportowej. Ponadto projekt został wpisany do Planu inwestycji transportowych o znaczeniu regionalnym w województwie dolnośląskim realizowanych ze środków EFRR na lata 2014-2020. Powyższy Plan stanowi integralny element Regionalnej Polityki Transportowej dla województwa dolnośląskiego i wypełnia warunek ex ante dla działań w zakresie rozwoju transportu o znaczeniu regionalnym. Projekt został umieszczony w Wykazie projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WD w ramach trybu pozakonkursowego RPO WD 2014-2020 Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WD 2014-2020.

Inwestycję zrealizowała firma Skanska S.A. w formule „zaprojektuj i wybuduj” za kwotę ponad 30 milionów zł. Umowa przewidywała wykonanie zadania w terminie do lipca 2019 r. Zakończenie realizacji robót i zgłoszenie ich do właściwego organu (DWINB) nastąpiło już 13 listopada 2018 r.

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 15.10.2014 r.
Data zakończenia rzeczowej realizacji projektu: 12.11.2019 r.
Data zakończenia realizacji projektu: 30.12.2019 r.
W ramach zadania:

 • wykonano 4 km obejścia m. Bolesławiec;
 • na trasie zrealizowano 4 obiekty inżynierskie (1 wiadukt nad obwodnicą, 3 przepusty );
 • wybudowano 3 skrzyżowania typu rondo (z drogą krajową nr 94 i z drogami wojewódzkimi nr, nr 363 i 297);
 • wybudowano jedno skrzyżowanie skanalizowane z drogą powiatową;
 • wzdłuż obwodnicy wybudowano ciąg drogi rowerowej o szerokości nawierzchni 2,50 m;
 • wykonano ekrany ochronne, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, oznakowanie pionowe i poziome, oświetlenie rond;
 • zrealizowano kompensacje przyrodnicze (nasadzenia drzew).

Podstawowe parametry techniczne obejścia:
•    klasa drogi                    - G
•    szerokość jezdni                 - 7,00 m,
•    szerokość opaski                - 2 x 0,50 m,
•    szerokość nawierzchni         - 8,00 m,
•    szerokość poboczy gruntowych        - 2 x 1,50 m,
•    obciążenie nawierzchni             - 115 kN /oś,
•    konstrukcja pod obciążenie ruchem - KR 4,
•    szerokość drogi rowerowej             - 2,50 m,

Koszty realizacji przedsięwzięcia:
całkowita wartość projektu unijnego 34 181 468,35 zł (wydatki kwalifikowane)
finansowanie 85% UE/ 5 % BWD/ 10 % BP


Most w Siekierczynie otwarty po przebudowie Drukuj
poniedziałek, 05. listopada 2018 11:07

Zakończyły się prace związane z realizacją zadania: „Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 357 w km 15+439 m. Siekierczyn wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej”. 30.10.2018 r. komisja dokonała odbioru robót, których wartość wyniosła 425 580,00 zł. Wykonawcą zadania była firma CONTRATECH z Kłodzka.

W wyniku przebudowy:

 • zwiększono nośności obiektu do 50t,
 • zwiększono szerokość jezdni do 7,0 m,
 •  wykonano kapy chodnikowe o szerokości 1,25m i 1,50m,
 • wykonano bariery ochronnych BSL o wysokości 1,10 m po obu stronach obiektu.

Dodatkowo na uwagę zasługuje fakt, że po raz pierwszy na Dolnym Śląsku zastosowano do realizacji prefabrykaty żelbetowe CON/SPAN, które umożliwiły realizację przedsięwzięcia metodą połówkową, co wpłynęło na zmniejszenie uciążliwości dla użytkowników ruchu oraz skrócenie czasu robót.


Jeszcze jeden „nowy” most Drukuj
piątek, 19. października 2018 10:31

W ramach zadania: Przebudowa wiaduktu w ciągu DW 321 w km 32+830 w pobliżu m.Grodziec Mały wykonawca BERGER BAU Polska Sp. z o.o. w ciągu niespełna 2 lat (21.09.2016 r. - 31.08.2018 r.) opracował dokumentację projektową oraz dokonał przebudowy starego mostu koło miejscowości Grodziec Mały.

Po przebudowie jezdnia na obiekcie i dojazdach ma szerokość 7,00 m, wyposażona jest w chodnik dla pieszych na obiekcie o szerokości 1,50 m oddzielony od jezdni barierą energochłonną, ponadto wykonano pobocza utwardzone na dojazdach o szerokości 1,25 m a nośność obiektu została zwiększona do 50 t.

Koszt przedsięwzięcia brutto: 2,2 mln zł.


DW 360 otwarta po rekonstrukcji Drukuj
piątek, 19. października 2018 09:16

W czwartek, 18 października w Gryfowie Śląskim, tuż po godzinie 10:00 oficjalnie otwarto 12-kilometrowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 360 realizowanego projektu drogowego: Poprawa stanu technicznego drogi wojewódzkiej nr 360 w km 0+000 do km 11+960, w ramach projektu: „Od zamku Frydlant do zamku Czocha”.

Projekt realizowany jest w ramach unijnego programu współpracy transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska. W ramach zrekonstruowanego odcinka wykonanych zostało między innymi:

 • odmulono rowy przydrożne na długości16,00 km;
 • wymieniono 210 szt. przepustów pod zjazdami (wraz z obrukowaniem wlotów);
 • przycięto korony 350 szt. drzew w celu uzyskania wymaganej skrajni drogowej;
 • wycięto 0,8 ha odrostów i porostów w pasie drogowym;
 • wyremontowano 3000 m2 nawierzchni skrzyżowań i zjazdów w nawierzchni bitumicznej;
 • wyremontowano 3400 m2 nawierzchni zjazdów w nawierzchni tłuczniowej;
 • utwardzono pobocza na długości 20,9 km.

Poprawa stanu technicznego dróg przyczyni się nie tylko do zwiększenia atrakcyjności turystycznej w tym bogatym krajobrazowo i kulturowo regionie Dolnego Śląska, ale przede wszystkim przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i komfortu użytkowników dróg.

W uroczystości udział wzięli m.in. Cezary Przybylski-Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Leszek Loch- Dyrektor DSDiK, Olgierd Poniźnik- Burmistrz Gryfowa Śląskiego, przedstawiciele Wykonawcy robót- Budimex SA – Dyrektorzy Krzysztof Sokołowski i Damian Nowakowski, oraz zaproszeni Goście –Hetmnan Kraju Libereckiego – Pan Martina Půta, Ing.Jan Růžička (ředitel KSSLK), Blanka Šimůnková (oddělení dotací) i przedstawiciel Euroreginu Nysa - Ing.Jaroslav Zámečník, radni gminy Gryfów Śląski i Powiatu Lwóweckiego.
Symboliczne usunięcie barierek z drogi stanowiło moment dopuszczenia drogi do ruchu. Gospodarz Gminy - Pan Burmistrz Olgierd Poniźnik sprawił, że uroczystość odbioru miała wyjątkowy, odświętny charakter, zaproszeni goście otrzymali pamiątkowe pierniki w kształcie walca drogowego, a całość uświetniła Gryfowska Kapela Podwórkowa.


Rondo „Kruszyn” już otwarte Drukuj
czwartek, 18. października 2018 07:18

Dzisiaj Marszałek Województwa Pan Cezary Przybylski razem z Gospodarzami Gmin powiatu bolesławieckiego, Starostą Bolesławieckim  - Panem Karolem Stasikiem, przedstawicielem Wykonawcy i Inżyniera Kontraktu oraz  Dyrektorem DSDK – Leszkiem Lochem dokonali symbolicznego otwarcia ronda Kruszyn. Rondo to jest jednym z elementów realizowanego południowo-wschodniego obejścia Bolesławca w ramach projektu: Połączenie miast Dolnego Śląska. W ramach zadania w miejscu starego skrzyżowania na drodze krajowej nr 94 wykonano:

 • nowe rondo o średnicy 55 m
 • kanalizację deszczową
 • oświetlenie
 • ciągi piesze i rowerowe
 • przystanki komunikacyjne
 • oznakowanie oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • dostosowano konstrukcję pod obciążenie ruchem KR 4 oraz
 • zlikwidowano wszystkie kolizje z urządzeniami obcymi.

Dzięki tej realizacji włączono budowane południowo-wschodnie obejście Bolesławca do drogi krajowej nr 94 i co najważniejsze - odciążono centrum Bolesławca od ruchu tranzytowego. Unowocześnienie infrastruktury technicznej przyczyni się do podniesienia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz obniżenia poziomu wypadkowości.
 
Wykonawca robót : Skanska S.A. , Al. Solidarności 173 , 00-877 Warszawa, zaprojektował i wykonał rondo 5 wlotowe w niezwykle krótkim terminie, w miesiącach czerwiec-październik 2018r. Wartość robót na rondzie to 2,8 mln zł.    


Bolesławiec-Lwówek Śląski DW 297 po przebudowie Drukuj
czwartek, 11. października 2018 08:33

Wczoraj uroczyście otwarto tę drogę. Symbolicznego przecięcia szarfy dokonali – Marszałek Województwa –Dolnośląskiego Cezary Przybylski, Dyrektor DSDiK –Leszek Loch, Starostowie powiatów bolesławieckiego i Lwóweckiego – Karol Stasik i Marcin  Fluder, przedstawiciele Wykonawcy i  Inżyniera Kontraktu -Dyrektor Sylwester Markiewicz i  Aleksander Lorych oraz Pani Burmistrz Lwówka Śląskiego – Mariola Szczęsna.
 
W ramach zrealizowanej inwestycji przebudowano drogę  wojewódzką nr 297 na odcinku od Bolesławca do Lwówka Śląskiego na długości 16 km. Inwestycję zrealizowała firma Polbud - Pomorze w formule „zaprojektuj i wybuduj” za kwotę ponad 32 miliony zł.
Po przebudowie droga osiągnęła następujące parametry:

 • klasa drogi Z
 • przekrój jednojezdniowy
 • szerokość jezdni 6,20 m z poszerzeniami na łukach
 • pobocza z kruszywa szerokości 1,00 m
 • konstrukcja na obciążenie ruchem KR-4
 • obciążenie nawierzchni 115 kN/oś

W ramach zadania:

 • przebudowano konstrukcję drogi wykorzystując w  większości  do wykonania podbudowy zasadniczej technologię głębokiego recyklingu oraz wykonanie nowych warstw bitumicznych;
 • przebudowane lub wybudowane nowe zostały 34 obiekty inżynierskie (4 mosty, 1 wiadukt, 29 przepustów pod   jezdnią główną oraz  mury oporowe na dł. ok. 2000 mb );
 • dla poprawy bezpieczeństwa pieszych we wszystkich miejscowościach na trasie przebudowano lub wybudowano nowe ciągi piesze na dł. ok 4500 mb o nawierzchni bitumicznej lub z kostki betonowej;
 • dla poprawy bezpieczeństwa podróżujących komunikacją zbiorową i dzieci dowożonych do szkół  wykonano zatoki autobusowe, przystanki lub perony dla pieszych;
 • dla poprawy bezpieczeństwa zamontowano urządzenia bezpieczeństwa ruchu w  postaci barier na długości ok. 3500 mb, nowe oznakowanie pionowe i poziome, uzupełniono oświetlenie na odcinkach zabudowanych;
 • odtworzono odwodnienie całego odcinak drogi (rowy , kanalizacja deszczowa)
 • dokonano wycinki większości drzew i krzewów w odległości do 3 m od krawędzi jezdni zagrażających bezpieczeństwu ruchu, a w ramach kompensaty nasadzono nowe drzewa w bezpiecznych lokalizacjach.

Przedmiotowy odcinek stanowi bardzo ważne  połączenie dla regionu jako główny ciąg komunikacyjny łączący  powiaty bolesławiecki i lwówecki. Jest również częścią odcinka łączącego drogi krajowe nr 30 i 94 na odcinku Bolesławiec – Lwówek Śląski – Pasiecznik. Stanowi bardzo ważne połączenie dla mieszkańców Lwówka Śląskiego, Bolesławca i miejscowości położonych przy trasie, korzystających codziennie w ramach dojazdów do pracy, szkół i uczelni, a także dla licznych przedsiębiorców, których zakłady obsługiwane są głównie tą drogą.

Ważne Informacje:

 • Zmiany na sieci dróg wojewódzkich: szczegóły
 • Od dnia 01.04.2016r. zmieniają się rachunki bankowe DSDiK:
  • opłaty za zajęcie pasa drogowego,
   opłaty za przejazd pojazdu nienormatywnego:
   Getin Noble Bank S.A. nr: 03 1560 0013 2000 9591 5000 0003
  • zabezpieczenia należytego wykonania umowy
   należy kierować na konto:
   Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004
  • wadia należy kierować na konto:
   Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

   więcej informacji w zakładkach: Zajęcie pasa i lokalizacja, Przejazdy nienormatywne oraz Przetargi
 • Informacje o kanałach technologicznych
  znajdują się na stronie
  : BIP DSDiK
 • Klauzula informacyjna DSDiK:
  szczegóły
 • Informacja o monitoringu wizyjnym:
  szczegóły

Dane kontaktowe

Adres: ul. Krakowska 28
50-425 Wrocław
NIP 897-15-90-801
Regon 001255179
Tel. Kancelaria: 71 39 17 100
71 39 17 101
71 39 17 102
Fax. Kancelaria: 71 39 17 110
Fax. Dział obsługi
jednostki
71 39 17 109
Fax. Księgowość: 71 39 17 106
Fax. Wydział Dróg: 71 39 17 107
E-mail: kancelaria@dsdik.wroc.pl
WWW: dsdik.wroc.pl

Wszystkie Aktualności: