DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Rozpoczynamy budowę mostu na Odrze w Ciechanowie Drukuj
z dnia: 2010-03-10

10 marca, w samo południe w siedzibie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu została podpisana umowa dotycząca budowy mostu na Odrze w ciągu drogi wojewódzkiej nr 323 (Radoszyce-Ciechanów). Most na Odrze w Ciechanowie (zlokalizowany między powiatami Górowskim i Lubińskim) jest kolejnym, którego budowę rozpoczyna Zarząd Województwa Dolnośląskiego, kierowany przez Marszałka Marka Łapińskiego.  Wykonawcą kosztującej prawie 54,5 mln zł inwestycji jest konsorcjum dwóch firm: Przedsiębiorstwo Robót Mostowych „Mosty- Łódź” S. A.(lider) i Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR sp. z o.o. z Zawiercia. W uroczystości wzięli udział m.in. członkowie Zarządu Województwa Dolnośląskiego Grzegorz Roman i Zbigniew Szczygieł, Roman Głowaczewski p.o. dyrektora DSDiK oraz przedstawiciele łódzkiej spółki – Zygmunt Pater (prezes zarządu) i Anna Mieszkowska (wiceprezes zarządu). Budowa mostu jest współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

galeria

ukad komunikacyjny - most w ciechanowie, mapa

 „Budowa mostu na rzece Odrze w ciągu drogi wojewódzkiej nr 323” to inwestycja, w ramach której powstanie  nowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 323 wraz z nowym mostem na Odrze. Inwestycja jest zlokalizowana na terenie dwóch dolnośląskich powiatów lubińskim i górowskim, gmin Rudna i Jemielno między dwoma miejscowościami: Radoszyce i Ciechanów i wyznacza nowy przebieg  DW 323 na trasie Leszno - Góra - Studzionki. Most w Ciechanowie zapełni lukę na ponad 40 - kilometrowym odcinku Odry, oddzielającej położone po jej lewej stronie powiaty: Głogów, Polkowice, Lubin od prawobrzeżnych: Góry i Wołowa i pozwoli zlikwidować istniejącą przeprawę promową. Najbliższe mosty: w Głogowie (DK 12) i w Ścinawie (DK 36) prowadzą ruch kołowy przez środek obu miast i nie są dostosowane do ruchu pojazdów ciężkich. Powiat górowski – w części północno-zachodniej jest oddzielony Odrą od reszty województwa dolnośląskiego. Funkcjonowanie przepraw promowych jest uzależnione od poziomu wód Odry i pory roku. Promy mogą zabrać od 3 do 4 pojazdów osobowych i kursują stosunkowo rzadko – dwa razy na godzinę tam i z powrotem – stąd niewielka przepustowość przepraw promowych, które w zasadzie wykorzystywane są tylko i wyłącznie w ruchu lokalnym. Rosnący ruch towarowy od terenów rolniczych Wielkopolski do obszaru Lubińsko-Głogowskiego Zagłębia Miedziowego potrzebuje nowego połączenia, odpowiadającego wyższym wymaganiom w zakresie nośności i odpowiedniej przepustowości. Droga na odcinku objętym inwestycją ma więc kluczowe znaczenie dla obsługi ruchu w tym regionie. Z przeprowadzonych analiz wynika, że most na Odrze przejmie ok. ⅓ - ¼ ruchu z najbliższych przepraw mostowych w Głogowie i Ścinawie.

Dane techniczne  mostu (Radoszyce - Ciechanów)

Projektowany most przez rzekę Odrę posiadać będzie następujące charakterystyczne parametry techniczne: schemat statyczny: belka wieloprzęsłowa ilość przęseł: 9
kształt trasy w planie: prosta
długość obiektu: 525.5 m
rozpiętości teoretyczne przęseł: 40.0+4*50.0+64.6+110.8+64.6+43.0 m
całkowita szerokość obiektu: 14.87 m
szerokość jezdni: 8.00 m
szerokość ciągu pieszo-rowerowego: 4.00 m
szerokość chodnika dla obsługi technicznej: 0.75 m
obciążenie użytkowe: klasa A wg PN-85/S-10030
spadek poprzeczny jezdni: dwustronny 2 %posadowienie: pośrednie.

Rozwiązania elementów konstrukcyjnych:

Fundamenty – podpory mostu będą posadowione na palach wielkich średnic.
Podpory – będą wykonane z betonu zbrojonego. Ich osie będą prostopadłe do osi trasy. Skrzydła przyczółków będą równoległe do osi jezdni.
Ustrój nośny będzie dziewięcioprzęsłową belką ciągłą o przekroju skrzynkowym, wykonaną z betonu sprężonego. Przekrój poprzeczny będzie złożony z jednej skrzynki. W przęśle nurtowym i przęsłach przyległych przekrój będzie miał zmienną wysokość konstrukcyjną, największą (6.00 m) nad podporami usytuowanymi w głównym nurcie Odry, a najmniejszą (2.50 m) w środku rozpiętości przęsła nurtowego. Zarys spodu konstrukcji będzie miał kształt paraboli, płynnie łączącej się z odcinkami przyległymi, na których wysokość konstrukcyjna będzie stała (2.50 m). Most będzie wyposażony w balustrady o wysokości 1.20 m, umieszczone przy zewnętrznych belkach gzymsowych. Pomiędzy chodnikami a jezdnią umieszczone zostaną bariery energochłonne typu SP-06. Jezdnia z obu stron, na całej długości obiektu zostanie ograniczona granitowymi krawężnikami mostowymi. Przewiduje się nawierzchnię bitumiczną o łącznej grubości 90 mm, składającą się z warstwy ścieralnej grubości 40 mm oraz warstwy wiążącej grubości 50 mm. Natomiast na chodniku i ścieżce rowerowej zostanie ułożona nawierzchnia chemoutwardzalna o grubości 3 mm.
Przęsła dojazdowe mostu zostaną wykonane metodą przęsło po przęśle na rusztowaniach stacjonarnych lub metodą nasuwania podłużnego z zastosowaniem dziobu montażowego. Przęsło nurtowe i przęsła przyległe będą wybudowane metodą
betonowania nawisowego ze zrównoważonym wspornikiem. Równowagę w czasie jego budowy zapewnią podpory montażowe. Do wykonania każdej połowy nurtowej części mostu zostaną użyte dwa urządzenia formujące, dostosowane do całej szerokości betonowanego przekroju. Połowy mogą być wykonane kolejno, tymi samymi urządzeniami. Demontaż i ponowny montaż urządzeń z drugiej strony Odry zostanie wykonany za pomocą dźwigu ustawionego na barce. Ponadto na przebiegającym przez teren Dolnego Śląska projektowanym odcinku drogi nr 323 przewidziano budowę dwóch skrzyżowań skanalizowanych oraz skrzyżowania typu „,małe rondo”:
-    z drogą gminną Chobienia - Chełm po stronie Radoszyc (umożliwi połączenie sieci dróg lokalnych z projektowaną trasą)
-    z drogą łącznikową po stronie Ciechanowa (połączenie z istniejącą DW nr 323)
-    „małe rondo” na włączeniu łącznika w istniejącą drogę wojewódzką nr 323, co zapewni bezpieczne włączenie projektowanej trasy w istniejący ciąg komunikacyjny.
-    Projektowany system dróg utrzymuje dotychczasowe kierunki dróg pełniących funkcje układu podstawowego sieci drogowej w układzie wojewódzkim, powiatowym i gminnym.

Założenia układu komunikacyjnego docelowego związanego z budową mostu:


Obecnie jest tyle dróg wojewódzkich w  rejonie lokalizacji mostu, gdyż prowadzą  ruch do dwóch przepraw promowych. Po wybudowaniu mostu wprowadzi się nową jakość połączeń Góra – Lubin/Głogów. W związku z tym tak liczna sieć dróg wojewódzkich jest zbędna. Wymusza to powstanie nowego układu funkcjonalno-przestrzennego połączeń komunikacyjnych.

Bezpieczeństwo


Na etapie opracowywania projektu przeanalizowano wpływ każdego elementu na bezpieczeństwo ruchu zarówno z punktu widzenia kierowców jak i innych użytkowników: rowerzystów i pieszych. W szczególności elementy bezpieczeństwa zastosowano przez:
-analizę zakresu rozwiązań, analizę rozwiązań wariantowych, w tym analizę przyjętego systemu i zakresu oznakowania poziomego, pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu
-stworzenie pełnego i kompletnego systemu komunikacyjnego na rozpatrywanym obszarze
-wszechstronne wdrożenie rozwiązań segregacji ruchu dla poszczególnych uczestników ruchu drogowego: kierowców, rowerzystów, pieszych, w tym osób niepełnosprawnych
-zastosowanie odpowiednich rozwiązań i wyposażenia do zastosowanych prędkości na poszczególnych elementach trasy
-jednolite i powszechne zastosowanie wybranych, dobrych i sprawdzonych rozwiązań uzgodnionych z inwestorem.

Kalendarium

13 marca 2009 r. – ogłoszenie przetargu na „Budowę mostu na rzece Odrze w ciągu DW nr 323”
10 marca 2010 r. – podpisanie umowy na budowę mostu w ciągu DW 323 w Ciechanowie z PRM „Mosty Łódź” S.A. z Łodzi, liderem konsorcjum dwóch firm

 ukad komunikacyjny - most w Ciechanowie mapa
 

 

 

Ważne Informacje:

 • Zmiany na sieci dróg wojewódzkich: szczegóły
 • Od dnia 01.04.2016r. zmieniają się rachunki bankowe DSDiK:
  • opłaty za zajęcie pasa drogowego,
   opłaty za przejazd pojazdu nienormatywnego:
   Getin Noble Bank S.A. nr: 03 1560 0013 2000 9591 5000 0003
  • zabezpieczenia należytego wykonania umowy
   należy kierować na konto:
   Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004
  • wadia należy kierować na konto:
   Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

   więcej informacji w zakładkach: Zajęcie pasa i lokalizacja, Przejazdy nienormatywne oraz Przetargi
 • Informacje o kanałach technologicznych
  znajdują się na stronie
  : BIP DSDiK

Dane kontaktowe

Adres: ul. Krakowska 28
50-425 Wrocław
NIP 897-15-90-801
Regon 001255179
Tel. Kancelaria: 71 39 17 100
71 39 17 101
71 39 17 102
Fax. Kancelaria: 71 39 17 110
Fax. Dyspozytura 71 39 17 109
Fax. Księgowość: 71 39 17 106
Fax. Wydział Dróg: 71 39 17 107
E-mail: kancelaria@dsdik.wroc.pl
WWW: dsdik.wroc.pl