DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Aktualności

Gruntowna rozbudowa Schrammstraße w Zittau. Drukuj
wtorek, 14. listopada 2017 15:50

Na zaproszenie władz Zittau, 9 listopada 2017 roku, Leszek Loch – Dyrektor DSDiK we Wrocławiu, uczestniczył w spotkaniu z udziałem przedstawicieli biura inżynieryjnego wykonawcy robót modernizujących Schrammstraße w Zittau.

Rozmowy dotyczyły rozbudowy Schrammstraße w Zittau w Niemczech. Inwestycja ta realizowana jest w ramach partnerskiego projektu pn. „Modernizacja dróg wojewódzkich nr 354 na odcinku Turoszów - Sieniawka i nr 352 na odcinku Zatonie-Bogatynia wraz z ulicą Schrammstraße w Zittau” dofinansowanego z Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020.

Podczas spotkania wymieniono doświadczenia i omówiono stosowane rozwiązania dotyczące budowy i remontów dróg, ze szczególnym uwzględnieniem technologii wykorzystanych przy modernizacji Schrammstraße w Zittau oraz wizytowano plac budowy. 
 
 
 

Szybciej i lepiej do Czarnej Góry Drukuj
wtorek, 07. listopada 2017 14:17
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 392, pomiędzy Stroniem Śląskim a Idzikowem, poprzez bazę narciarską w Czarnej Górze w powiecie kłodzkim, ma zapewnić bezpieczny i płynny przejazd przez obszar pogranicza polsko-czeskiego oraz poprawić jego dostępność komunikacyjną.
 
Odcinek drogi poddany rekonstrukcji, w ramach projektu „Poprawa dostępności w obszarze Masywu Śnieżnika”, przyczyni się do aktywizacji inwestycyjnej pogranicza polsko-czeskiego oraz podniesienia atrakcyjności turystycznej obszaru dla turystów korzystających z uroków  Kotliny Kłodzkiej. 
 
W ramach prac, oprócz nowej nawierzchni, naprawione i wymienione zostaną istniejące chodniki oraz urządzenia zapewniające bezpieczeństwo kierowców – bariery i poręcze ochronne. Ponadto, wykonawca utwardzi pobocza, odmuli i oczyści istniejące rowy przydrożne oraz koryta betonowe. 
 
Zakończone zostały  już prace związane z frezowaniem starej konstrukcji jezdni, korytowaniem z wywozem i utylizacją urobku, wyprofilowaniem i zagęszczeniem podłoża. Ułożona została stabilizacja cementem oraz warstwa podbudowy z mieszanki kamiennej. W tej chwili trwa wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego. 
 
Trwające roboty drogowe wiążą się z utrudnieniami dla kierowców, i w związku z tym odcinek drogi od Idzikowa do Stronia Śląskiego jest wyłączony z ruchu kołowego. 
 
Termin zakończenia prac to październik 2018 roku. 
Wykonawca Skanska S.A.
 
 
 
    

 


Rośnie obwodnica Miękini Drukuj
wtorek, 31. października 2017 10:40
Zgodnie z harmonogramem przebiegają prace związane z budową odcinka drogi wojewódzkiej stanowiącej łącznik aglomeracyjny pomiędzy autostradą A4 a drogą krajową S5. 
 
Celem projektu, dofinasowanego z  funduszy europejskich, jest skomunikowanie mostu na rzece Odrze w miejscowości Brzeg Dolny z drogą krajową nr 94 i drogą wojewódzką nr 340 na odcinku od drogi powiatowej nr 2060D w m. Zabór Wielki do włączenia do drogi powiatowej nr 2059D.  Jest to kontynuacja budowy przeprawy przez Odrę. 
 
Wybudowana droga, długości prawie 4 kilometrów, stanowić będzie obwodnicę Miękini. Obecnie, na odcinku od miejscowości Błonie do skrzyżowania z ul. Mrozowską w Miękini, prowadzone są prace związane ze wzmocnieniem podłoża gruntowego, formowane są wały ziemne (wymóg ochrony środowiska), wykonywane są przepusty na istniejących ciekach oraz trwa budowa obiektu mostowego na cieku Zdrojek. Na odcinku od ul. Mrozowskiej do istniejącego dojazdu do mostu na rzece Odrze prowadzone są prace przy przebudowie skrzyżowań z drogami powiatowymi, a także przy skarpowaniu i humusowaniu rowów odwadniających.
 
Trwają roboty związane z fundamentowaniem wiaduktu pod nasypem istniejącej linii kolejowej. Przed wykonaniem fundamentów konieczne było usunięcie kolizji z istniejącymi sieciami uzbrojenia terenu przebiegającymi w pasie terenu PKP. Budowa wiaduktu odbywa się przy utrzymaniu czynnego ruchu kolejowego na linii kolejowej nr 275 Wrocław Muchobór – Gubinek.  
 
Termin zakończenia inwestycji to wiosna 2018 roku.
 
Nowa droga wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na obciążonych ruchem odcinkach istniejącego układu dróg, wpłynie również na poprawę komfortu życia mieszkańców Miękini.
 
 
 

 


Nowy Jaworów- nowy most już czeka na kierowców Drukuj
wtorek, 31. października 2017 10:01

7 marca 2017 rozpoczęły się roboty budowlane związane z realizacją zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 382 od km 2+000 do km 3+600 z rozbiórką mostu w km 2+922 i budową nowego nad rzeką Pełcznicą w miejscowości Nowy Jaworów wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej”. Realizacja tego zadania była konieczna ze względu na bardzo zły stan techniczny mostu, który nie spełniał warunków nośności klasy E, a stan techniczny drogi wojewódzkiej na odcinku od km 2+000 do km 3+600 jest nie spełniał kryterium dla kategorii ruchu KR-4. Dla utrzymania przejezdności - wprowadzono ruch wahadłowy (umożliwiło to przejazd środkiem jezdni pojazdów o masie do 42 ton).

Istniejący dotychczas most został całkowicie wyburzony, a w jego miejsce wybudowano nowy. Wybudowany most ma konstrukcję jednoprzęsłową z betonu sprężonego, a jego rozpiętość w świetle wynosi 28m. Stożki przy przyczółkach mostu zostały umocnione kostką granitową, rzeka tym rejonie została uregulowana i umocniona kamieniem. Przebudowany odcinek drogi ma szerokość 7m oraz obustronne pobocza. Całkowicie zostały przebudowane przepusty znajdujące się pod drogą.

Koszt całkowity przedsięwzięcia wynosi 5.360.858,60 zł brutto.
Wykonawcą robót jest BERGER BAU POLSKA Sp. z o.o. z Wrocławia.

Zakończenie realizacji kontraktu przypada na dzień 14.01.2018r. Obecnie trwają prace wykończeniowe i porządkowe.

 

 


Most na Nysie Kłodzkiej Drukuj
wtorek, 24. października 2017 12:40

Trwają prace związane z przebudową mostu na Nysie Kłodzkiej w Kamieńcu Ząbkowickim, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 390. Roboty rozpoczęły się w grudniu 2016 r. W trakcie rozbiórki jednego ze starych filarów nurtowych stwierdzono, że w bardzo złym stanie technicznym są podstawy filarów zbudowane z pali drewnianych. Kolejna ekspertyza stwierdziła, że wszystkie podpory mostu należy rozebrać i wybudować na nowo. Zwiększony zakres prac spowodował również przedłużenie terminu oddania obiektu dla ruchu. 

Obecnie trwają prace związane z montażem dźwigarów stalowych oraz wykonaniem przyczółku od strony Kamieńca Ząbkowickiego. Zakończyły się prace przy budowie nowych podpór mostu - teraz zamiast sześciu będzie ich pięć. Pozostała do wykonania płyta pomostowa oraz roboty bitumiczne.
 
Planowany termin zakończenia inwestycji to koniec grudnia 2017 r. Łączny koszt realizacji przebudowy to ponad 11 milionów zł. 
 
 

 

 


Remont mostu w Oławie Drukuj
czwartek, 19. października 2017 14:13

24 października br. rozpoczęły się prace remontowe na moście przez Odrę w Oławie. Remont będzie polegał na wymianie urządzeń dylatacyjnych. Na czas robót na moście został wprowadzony ruch wahadłowy, sterowany sygnalizacją świetlną. Prace potrwają do końca roku. 

Istniejący obiekt na rzece Odrze jest stalowym, nitowanym trzyprzęsłowym mostem kratownicowym. Konstrukcja nośna mostu oparta jest na masywnych betonowych przyczółkach i filarach - wykorzystano istniejące podpory po starej przeprawie. Długość mostu wynosi 150,61 m, a szerokość całkowita 12,1 m. Obiekt zaprojektowano z zachowaniem skrajni żeglugowej, a rozpiętość przęsła nurtowego wynosi 63,72m.
 
Zakres robót związanych z remontem mostu w Oławie:
 
•opracowanie, zatwierdzenie i wdrożenie projektu zastępczej organizacji ruchu,
•rozbiórka nawierzchni jezdni oraz chodników,
•rozbiórka krawężników,
•rozbiórka betonu płyty pomostowej z zachowaniem zbrojenia,
•demontaż starych i montaż nowych modułowych urządzeń dylatacyjnych,
•odtworzenie betonu płyty pomostowej,
•odtworzenie izolacji płyty pomostowej,
•wbudowanie krawężników,
•odtworzenie drenów poprzecznych i podłużnych na izolacji płyty pomostowej,
•uszczelnienie nawierzchni taśmą bitumiczną,
•odtworzenie nawierzchni jezdni oraz chodników z asfaltu lanego.

Owocna współpraca Drukuj
czwartek, 12. października 2017 08:10

Najważniejsze zadania drogowe realizowane przez DSDiK z Programu Interreg Polska-Saksonia były tematem konferencji promującej projekty transgraniczne pomiędzy Polską a Niemcami. 


DSDiK we Wrocławiu jako Partner Wiodący realizuje z Partnerami Niemieckimi cztery projekty:

 1. „Prace planistyczne związane z budową mostu granicznego Pieńsk-Deschka”,
 2. „Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 351 Pieńsk – Jędrzychowice wraz z ul. Bolesławiecką i Dr.Kahlbaum-Alle w Görlitz”,
 3. „Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 353 Pieńsk – Strzelno wraz z ul. Rothenburger Strasse w Krauschwitz”,
 4. „Modernizacja dróg wojewódzkich nr 354 na odcinku Turoszów - Sieniawka i nr 352 na odcinku Zatonie-Bogatynia wraz z ulicą Schrammstraße w Zittau”.

W konferencji, która miała miejsce 10 października 2017 r. w Goli Dzierżoniowskiej, uczestniczyli przedstawiciele partnerów niemieckich, przedstawiciele samorządów na których terenie realizowane są projekty oraz przedstawiciel Wspólnego Sekretariatu PL-SN 2014-2020.
Leszek Loch, dyrektor DSDiK omówił stan zaawansowania realizacji poszczególnych projektów oraz plany dalszych inwestycji. Rudiger Monch, burmistrz Krauschwitz przedstawił stan realizacji prac na Rothenburger Strasse w Krauschwitz. Konferencja umożliwiła wszystkim zainteresowanym sprawnym przebiegiem i zakończeniem przedmiotowych inwestycji, zapoznanie się ze stanem realizacji wszystkich projektów realizowanych w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014 – 2020. 

Łączny koszt projektów polsko-niemieckich to ponad 19,5 miliona euro.
 

  

   


Spotkanie z przedstawicielami Kraju Pardubickiego Drukuj
wtorek, 26. września 2017 08:35

Przedstawiciele Kraju Pardubickiego i Województwa Dolnośląskiego, reprezentowanego przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu, spotkali się 20 września 2017 r. w miejscowości Sienna w powiecie kłodzkim. Obie strony są Partnerami realizującymi projekt „Poprawa dostępności do atrakcji turystycznych w obszarze Masywu Śnieżnika I”. Projekt uzyskał rekomendację Komitetu Monitorującego do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska. Podczas spotkania Partnerzy omówili bieżący stan realizacji projektu, harmonogram dalszych działań oraz informacje związane z możliwym terminem wydania decyzji o dofinansowaniu projektu. 

Ponadto uczestnicy spotkania udali się na plac budowy, gdzie przedstawiciele DSDiK zaprezentowali Czechom postępy inwestycji prowadzonej po stronie polskiej, na odcinku drogi wojewódzkiej nr 392 pomiędzy miejscowościami Stronie Śląskie i Idzików.

Ważne Informacje:

 • Zmiany na sieci dróg wojewódzkich: szczegóły
 • Od dnia 01.04.2016r. zmieniają się rachunki bankowe DSDiK:
  • opłaty za zajęcie pasa drogowego,
   opłaty za przejazd pojazdu nienormatywnego:
   Getin Noble Bank S.A. nr: 03 1560 0013 2000 9591 5000 0003
  • zabezpieczenia należytego wykonania umowy
   należy kierować na konto:
   Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004
  • wadia należy kierować na konto:
   Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

   więcej informacji w zakładkach: Zajęcie pasa i lokalizacja, Przejazdy nienormatywne oraz Przetargi
 • Informacje o kanałach technologicznych
  znajdują się na stronie
  : BIP DSDiK

Dane kontaktowe

Adres: ul. Krakowska 28
50-425 Wrocław
NIP 897-15-90-801
Regon 001255179
Tel. Kancelaria: 71 39 17 100
71 39 17 101
71 39 17 102
Fax. Kancelaria: 71 39 17 110
Fax. Dyspozytura 71 39 17 109
Fax. Księgowość: 71 39 17 106
Fax. Wydział Dróg: 71 39 17 107
E-mail: kancelaria@dsdik.wroc.pl
WWW: dsdik.wroc.pl

Wszystkie Aktualności: