DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Aktualności

Prace planistyczne związane z budową mostu granicznego Pieńsk – Deschka Drukuj
piątek, 02. grudnia 2016 11:35

W dniu 29 listopada 2016 roku w siedzibie Landesamt für Straßenbau und Verkehr w Bautzen odbyło się spotkanie Partnerów projektu pn.: „Prace planistyczne związane z budową mostu granicznego Pieńsk – Deschka”. Głównym celem spotkania było wspólne opracowanie Opisu Przedmiotu Zamówienia niezbędnego do ogłoszenia zamówienia i wyboru Wykonawcy realizującego projekt. Podczas spotkania Partner Wiodący przekazał Partnerowi Projektu kopię podpisanej umowy o dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020.

 


Przebudowa mostu! Drukuj
środa, 23. listopada 2016 11:53

Nabieramy wprawy w burzeniu mostów. Planowaliśmy również rozebrać istniejący most w Złotoryi. Niestety, z uwagi na brak zgody przez Konserwatora Zabytków na rozbiórkę, postanowiliśmy wykonać jego przebudowę. Polegać ona będzie między innymi, na wzmocnieniu i poszerzeniu ustroju nośnego. Zostanie wykonana odciążająca płyta żelbetowa oparta w strefach za sklepieniami i w osi filara. Wymagania projektowe mają zapewnić poprawę parametrów użytkowych na moście dla ruchu kołowego i pieszych, zwiększenia nośności mostu.
Z uwagi na wymóg Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków odtworzenia kamiennych balustrad i niemożność kształtowania dużych wsporników, ograniczona została możliwość zwiększenia szerokości użytkowych.

Szerokość całkowita mostu wyniesie 9,83 m; szerokość jezdni na moście: 6,5 m; szerokość jezdni na dojazdach: 6,5m; jednostronny chodnik na moście od GW (górnej wody): 1,25m; jednostronne pobocze (opaska) na moście od GW: 1,0m.
Zwiększenie promienia łuku pionowego i poziomego pozwoliło uzyskać większą płynność ruchu.
 

Decyzję zrid na realizację tego przedsięwzięcia uzyskaliśmy w lipcu 2016r. a już w sierpniu rozpoczęły się roboty budowlane. Planujemy, że w maju 2017r. most będzie otwarty dla użytkowników.
Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RADPOL sp. z o.o., z Wrocławia.


 


Nowy most już na wiosnę Drukuj
czwartek, 17. listopada 2016 09:45

Wiosną 2017r. mieszkańcy Mysłakowic będą mogli przejechać ( i przejść) nowym mostem - budowanym w miejscu starego i mocno wyeksploatowanego obiektu.

Trwa właśnie przebudowa mostu przez rz. Łomnicę w ciągu DW nr 367 w m. Mysłakowice.

W ramach realizowanego zadania konieczna będzie również  przebudowa drogi wojewódzkiej oraz lokalnej infrastruktury.
Nowy obiekt mostowy będzie szerszy  ( z 7,83 m zwiększenie do 13,26 m) – dzięki temu uzyska dwa normowe chodniki, kamienne krawężniki  -  i  ponad 1 m dłuższy (z 19,27 m do 20,53m). Skorygowany zostanie również kąt skrzyżowania drogi z rzeką co pozwoli na wyłagodzenie łuku poziomego drogi.
Z uwagi na zmienioną konstrukcję mostu, przebudowane zostaną również przyczółki, poprzez ich wzmocnienie i żelbetowe poszerzenie. Dodatkowo zostanie utwardzone dno i brzegi rzeki.
Na moście zostaną zamontowane jako elementy historyczne i ozdobne kraty dźwigarów głównych starego mostu. oraz bariery sprężyste.

08.02.2016 podpisano umowę na realizację przedsięwzięcia. Na początku września nastąpiło wyłączenie obiektu z ruchu drogowego ( w międzyczasie Wykonawca uzyskał niezbędne uzgodnienia i zezwolenia).Przystąpiono do rozbiórki mostu.

Wykonawcą zadania jest firma AXYO Sp. z o.o. z  Jeleniej Góry.

Przed remontem:

Rozbióka mostu:

Montaż belek prefabrykowanych:

 


Był most i nie ma mostu Drukuj
wtorek, 15. listopada 2016 10:48

Mieszkańcy Jaczkowic i okolic byli świadkami niecodziennego wydarzenia.
Oto most w ciągu drogi wojewódzkiej nr 346 , po którym się poruszali, nagle przestał istnieć.
Aby jednak zapewnić komunikację lokalnej społeczności  (i nie tylko)
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu – inwestor przedsięwzięcia - wybudował tymczasową przeprawę przez rzekę.
Stare ustąpiło miejsca nowemu. Nowy most został zaprojektowany jako wolnopodparty, z prefabrykowanych belek strunobetonowych typu T.
Rozpiętość  przęsła nowego mostu wynosi ok. 23,0 m, a długość całkowita ustroju nośnego wynosić będzie  około 24,5 m.
Obiekt posadowiony będzie na żelbetowych monolitycznych przyczółkach.

Szerokość jezdni 2 x 3,50 m, szerokość chodnika dla pieszych 2,00 m (szerokość chodnika dla obsługi 0,90 m).

08.11.2016 r.   wprowadzono tymczasową organizację ruchu,  wyłączono stary obiekt i przełożono ruch na most tymczasowy (z ruchem wahadłowym – sygnalizacja świetlna),
aby  następnego dnia rozpocząć prace rozbiórkowe.

Inwestor przewiduje przerwę w robotach w okresie zimowym,  chyba, że warunki pogodowe pozwolą na kontynuację robót.  Termin zakończenia prac planowany jest na maj 2017. 

Wykonawcą  zadania jest firma  KOMPLIDO so. z o.o z Katowic.

 
      


Bieżące utrzymanie dróg i jego wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego Drukuj
poniedziałek, 07. listopada 2016 08:20

To temat wiodący konferencji z zarządcami dróg powiatowych, jaka miała miejsce w dniach 3-4 listopada br. W spotkaniu uczestniczyli Starostowie i Dyrektorzy zarządów dróg tych powiatów, z którymi Dolnośląska Służba Dróg i Kolei posiada podpisane porozumienia na bieżące utrzymanie swoich dróg. Gospodarzami spotkania byli Jerzy Michalak – Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego i Leszek Loch – Dyrektor DSDiK. Omówiono dotychczasowe efekty współpracy oraz wymieniono doświadczenia naszego współdziałania. Cenne uwagi i spostrzeżenia naszych Gości znajdą swoje odzwierciedlenie w kolejnym okresie współpracy. Na grudzień br. zaplanowano spotkanie robocze, podczas którego ustalone zostaną zapisy porozumień uwzgledniające uwagi zgłoszone podczas rozmów.
 
Nie tylko problematyka bieżącego utrzymania była tematem obrad.
Pan Marszałek przedstawił zasady I edycji „Programu modernizacji dróg wojewódzkich”- nowego programu, w którym zostały ujęte postulowane przez jst zadania drogowe na rok 2017 (maksymalny udział Województwa Dolnośląskiego w finansowaniu zadania to 0,5 mln zł). Omówiono dotychczasowy dorobek realizowanego od 2010 roku Programu poprawy infrastruktury drogowej ( tzw. programu chodnikowego) oraz wykorzystanie dotacji celowej w roku bieżącym, w kwocie 1 mln zł dla powiatu, w ramach nowego programu Poprawa stanu nawierzchni dróg wojewódzkich na terenie powiatów województwa dolnośląskiego.
 


Nie tylko drogi Drukuj
poniedziałek, 31. października 2016 14:58

Nie tylko drogi. Zielone światło dla „Termomodernizacji budynku Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu – Obwód Drogowy Cieszyce”

 Z przyjemnością informujemy, że zgłoszony do konkursu projekt pn.: „Termomodernizacja budynku Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu – Obwód Drogowy Cieszyce” został wybrany do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, zajmując drugą lokatę pod względem ilości punktów. Przedmiotem inwestycji jest przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji istniejącego obiektu użyteczności publicznej zlokalizowanego w Cieszycach z wykorzystaniem Odnawialnych Źródeł Energii. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia efektywności energetycznej obiektu użyteczności publicznej i ograniczenia negatywnego oddziaływania energetyki na środowisko – w aspekcie potrzeb dotyczących przystosowania się do zmian klimatu i łagodzenia klimatu.


Spotkanie dot. Programu INTERREG PL-SN 2014-2020 Drukuj
poniedziałek, 03. października 2016 08:40

W dniu 26 września 2016 roku, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu, odbyło się spotkanie poświęcone, możliwościom pozyskania dofinansowania w ramach Programu INTERREG PL-SN 2014-2020 dla urzeczywistnienie idei projektowej pn.: „Budowa turystycznej ścieżki pieszo-rowerowej na trójstyku granic Polski, Czech i Niemiec wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, przy udziale przedstawicieli zainteresowanych stron z Polski, Czech i Niemiec. Spotkanie w szczególności zostało poświęcone warunkom przygotowania inwestycji i omówienia zakresu rzeczowego przedsięwzięcia.


 


Wizytacja budowy Drukuj
poniedziałek, 05. września 2016 08:19

Pan Marszałek Jerzy Michalak w dniu 1.09 gościł na budowie obejścia Brodowice- Nieszczyce.
(Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 323 na odcinku od m. Radoszyce w km ok. 38+580 do km ok. 41+892 wraz z budową obwodnicy m. Nieszczyce oraz rozbudowę i przebudowę drogi wojewódzkiej nr 323 na odcinku od km 41+892 do skrzyżowania dróg wojewódzkich 323 i 292 w km 46+863 w m. Studzionki wraz z budową obwodnicy m. Brodowice” w ramach zadania: „Drogi dojazdowe do mostu na Odrze w m. Ciechanów na odcinku Lubin, Głogów-Ciechanów”).
 
Celem zadania jest:

 • stworzenie nowego układu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 323 omijającego gęstą zabudowę wiejską poprzez budowę obwodnicy miejscowości Brodowic i Nieszczyc oraz budowę ronda na skrzyżowaniu z DW 292,
 • przystosowanie istniejącej drogi do warunków ruchu powstałych po wybudowaniu nowego przejścia mostowego przez rzekę Odrę w miejscowości Ciechanów oraz remontach dróg dojazdowych,
 • podniesienie przepustowości drogi, poprawę geometrii skrzyżowań,
 • poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi,
 • poprawa warunków widoczności, oraz
 • poprawa warunków wodnych- udrożnienie odpływu wody z rowów przydrożnych oraz budowę kanalizacji deszczowej.

 

Ważne Informacje:

 • Zmiany na sieci dróg wojewódzkich: szczegóły
 • Od dnia 01.04.2016r. zmieniają się rachunki bankowe DSDiK:
  • opłaty za zajęcie pasa drogowego,
   opłaty za przejazd pojazdu nienormatywnego:
   Getin Noble Bank S.A. nr: 03 1560 0013 2000 9591 5000 0003
  • zabezpieczenia należytego wykonania umowy
   należy kierować na konto:
   Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004
  • wadia należy kierować na konto:
   Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

   więcej informacji w zakładkach: Zajęcie pasa i lokalizacja, Przejazdy nienormatywne oraz Przetargi
 • Informacje o kanałach technologicznych
  znajdują się na stronie
  : BIP DSDiK

Dane kontaktowe

Adres: ul. Krakowska 28
50-425 Wrocław
NIP 897-15-90-801
Regon 001255179
Tel. Kancelaria: 71 39 17 100
71 39 17 101
71 39 17 102
Fax. Kancelaria: 71 39 17 110
Fax. Dyspozytura 71 39 17 109
Fax. Księgowość: 71 39 17 106
Fax. Wydział Dróg: 71 39 17 107
E-mail: kancelaria@dsdik.wroc.pl
WWW: dsdik.wroc.pl

Wszystkie Aktualności: