Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Aktualności

Prace planistyczne związane z budową mostu granicznego Pieńsk – Deschka Drukuj
wtorek, 23. sierpnia 2016 14:27

W dniu 22 sierpnia 2016 roku w siedzibie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei w Jeleniej Górze odbyło się spotkanie przedstawicieli Landesamt für Straßenbau und Verkehr w Bautzen i Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu - Partnerów projektu pn.: „Prace planistyczne związane z budową mostu granicznego Pieńsk – Deschka”. W spotkaniu uczestniczyli: Pani Simone Mroß i Pan Günther Lutz reprezentujący LASuV NL Bautzen oraz ze strony polskiej Dyrektor – Pan Leszek Loch oraz pracownicy wydziałów merytorycznych zaangażowani w przygotowanie i realizację wspólnego projektu. Głównym celem spotkania było przygotowanie dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projekt ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy INERREG Polska-Saksonia 2014-2020 oraz wypracowanie wspólnego stanowiska w kwestiach realizacji proponowanych przez Komitet Monitorujący rekomendacji. W trakcie spotkania wspólnie opracowano czasowy harmonogram realizacji działań w projekcie.


 


Nowe połączenie? Drukuj
wtorek, 23. sierpnia 2016 13:14

19 sierpnia br. Dyrektor Leszek Loch uczestniczył w spotkaniu z Burmistrzem m. Hradek nad Nisou Panem Josefem Horinka. Blisko 12 lat temu powstała idea wybudowania kładki w miejscu styku 3 granic ( polskiej, czeskiej i niemieckiej). Podczas spotkania rozmawiano o technicznych możliwościach realizacji tego pomysłu, jak również o możliwości dofinansowania go środkami unijnymi. W spotkaniu uczestniczyły również Pani Dyrektor A. Zakęś oraz Pani Agnieszka Goranin z UMWD.


 


Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 Drukuj
wtorek, 23. sierpnia 2016 13:03

W dniu 18.08.2016r. w siedzibie Urzędu Gminy w Bolesławcu odbyło się spotkanie w sprawie realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 km ok. 74+300-90+300 z elementami rozbudowy jako połączenie miast Dolnego Śląska, Bolesławiec - Lwówek Śląski”. Wzięli w nim udział przedstawiciele Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski, Urzędu Gminy w Bolesławcu, Zarządu Dróg Powiatowych w Bolesławcu, Zarządu Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim, Starostwa Powiatowego W Bolesławcu, Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim, przedstawiciele Wykonawcy „Polbud-Pomorze” Sp. z o.o., „PROWAY”, przedstawiciele Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu. Celem spotkania było w szczególności omówienie organizacji ruchu na czas przebudowy drogi wojewódzkiej nr 297, którą przewiduje się zrealizować etapami. Omówiono również sprawy bieżące m.in. dotyczące zgłoszenia robót budowlanych, wycinki zieleni i harmonogram robót budowlanych. Przewiduje się zakończenie robót budowlanych w 2018r.


Obwodnica Dzierżoniowa - pierwsza rada budowy Drukuj
wtorek, 16. sierpnia 2016 14:03

12.08.2016 r. odbyła się pierwsza rada budowy dla zadania "Realizacja projektu Trasa Sudecka – budowa obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 (od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 383 ul. Jana Kilińskiego wraz z rondem do włączenia w drogę wojewódzką nr 382 ul. Świdnicka)".

http://www.dzierzoniow.pl/pl/news/obwodnica-dzier-oniowa-pierwsza-rada-budowy


Południowo-wschodnie obejście Bolesławca Drukuj
piątek, 29. lipca 2016 11:29

28 lipca w Starostwie Powiatowym w  Bolesławcu została podpisana umowa na realizację zadania:
„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 – Etap III  południowo-wschodnie obejście Bolesławca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 oraz Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 - Etap II odcinek Golnice-Bolesławiec w zakresie włączenia do drogi krajowej nr 94 w m. Kruszyn „ -  w formule ” zaprojektuj i wybuduj”

Zadanie inwestycyjne jest zlokalizowane w województwie dolnośląskim, na terenie powiatu Bolesławieckiego, gmina Bolesławiec. Początek opracowania w km 0+000 (na potrzeby projektu przyjęto kilometraż roboczy). Koniec opracowania od km 3+998.10. Długość odcinka około 4 km. Celem zadania inwestycyjnego jest wybudowanie nowego odcinka drogi wojewódzkiej o parametrach drogi głównej. Inwestycja sprowadza się do połączenia projektowanego ronda turbinowego w miejscowości Kruszyn z istniejącym przebiegiem drogi wojewódzkiej nr 297 - ulica Jeleniogórska w Bolesławcu. Rondo turbinowe w Kruszynie zostało zaprojektowane w miejscu małego istniejącego ronda, w ramach II etapu inwestycji ale będzie włączone do realizacji etapu III.Przedmiotowy odcinek nowej drogi wojewódzkiej jest projektowany w ramach zadania „Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 297 (Etap III) południowo – wschodnia obwodnica Bolesławca”. Odcinek ten łączy zaprojektowany etap II inwestycji z istniejącym wylotem z Bolesławca drogi wojewódzkiej po południowej stronie miasta (ulica Jeleniogórska) – drogi biegnącej w kierunku Jeleniej Góry.
Przedmiotem zamówienia w formule „zaprojektuj i wybuduj” jest sprawdzenie dokumentacji projektowej a następnie optymalizacja rozwiązań projektowych  dokumentacji  na: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 – Etap III  południowo-wschodnie obejście Bolesławca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 oraz Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 - Etap II odcinek Golnice-Bolesławiec w zakresie włączenia do drogi krajowej nr 94 w m. Kruszyn ”, w tym uzyskanie wszelkich wymaganych prawem decyzji oraz uzgodnień na podstawie wymagań zawartych w  niniejszym programie funkcjonalno – użytkowym oraz realizacja robót budowlanych, a także uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót  budowlanych.

 • klasa drogi
- główna oznaczona symbolem "G1/2"
 • szerokość w liniach rozgraniczających
- min 25,0 m (przekrój drogowy)
 • prędkość projektowa
- 70 km/godz. (poza terenem zabudowy)
 • prędkość miarodajna
- 80 km/godz. (na terenie i poza terenem zabudowy)
 • szerokość jezdni
- 7,00 m
 • szerokość pasa ruchu
- 3,50 m
 • szerokość opaski
- 2 x 0,50 m
 • szerokość nawierzchni
- 8,00 m
 • szerokość poboczy gruntowych
- 2 x 1,50 m
 • obciążenie nawierzchni
- 115 kN/oś
 • przewidywany ruch
- KR 4
 • odległości między skrzyżowaniami
- 500 m (teren zabudowy)
- 800 m (poza terenem zabudowy)
- warunki wyjątkowe (400 m i 600 m)
 • szerokość drogi rowerowej
2,50 m
 • skrajnia pionowa
- 4,70 m
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektowane zagospodarowanie terenu

Początek drogi rozpoczyna się w km 0+000 – rondo w Kruszynie DK nr 94 powiat bolesławiecki. Droga biegnie równolegle do zespołu zabytkowych młynów, przechodzi przez sad oraz teren ogródków działkowych. W rejonie początku trasy droga koliduje z napowietrzną linią średniego napięcia. Dalej w km 1+137,40 projektowana droga krzyżuje się z drogą gminną, gdzie zaprojektowano bezkolizyjny przejazd gospodarczy. W rejonie przejazdu na krótkim fragmencie droga przecina obszar planowanej zabudowy gospodarczej wg MPZP. W km 1+887,78 projektowany przebieg krzyżuje się z istniejącym przebiegiem drogi wojewódzkiej nr 363. W miejscu skrzyżowania zaprojektowano rondo średnie o średnicy 50 m. Następnie droga biegnie skrajem terenu Agencji Mienia Wojskowego przechodząc w pobliżu obszaru planowanej zabudowy mieszkaniowej zgodnie z zapisami miejscowego planu. W km około 2+800 droga wchodzi w teren lasu, przybliżając się jednocześnie do linii najwyższych napięć. Końcowy odcinek drogi biegnie skrajem lasu, wspólnym korytarzem z wyżej wymienionymi liniami energetycznymi. W km 3+398,11 zaprojektowano skrzyżowanie skanalizowane na drodze gminnej i dalej na końcu odcinka przy włączeniu do istniejącego przebiegu drogi wojewódzkiej (ul. Jeleniogórska) zaprojektowano kolejne skrzyżowanie trójwlotowe typu rondo średnie o średnicy 41 m. Nowa droga w tym miejscu zostanie specjalnie odgięta (w kierunku miasta) w celu odsunięcia się od zabudowań leśniczówki oraz w celu wyprofilowania takiego wlotu na rondo, którego kształt zmusi kierowców do uspokojenia ruchu. Koniec odcinka w km 3+998.

Koszt inwestycji:  27 328 056,32 zł brutto

Termin realizacji: 26.07.2016r. – 26.07.2019r.
 
Wykonawca:  SKANSKA S.A.
 

 


Modernizacja dróg wojewódzkich nr 354 na odcinku Turoszów-Sieniawka i nr 352 na odcinku Zatonie-Bogatynia wraz z ulicą Schrammstraße w Zittau Drukuj
poniedziałek, 25. lipca 2016 10:07

Dnia 22.07.2016 r. w siedzibie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu odbyło się polsko - niemieckie spotkanie Partnerów projektu pn. "Modernizacja dróg wojewódzkich nr 354 na odcinku Turoszów-Sieniawka i nr 352 na odcinku Zatonie-Bogatynia wraz z ulicą Schrammstraße w Zittau", który został rekomendowany do dofinansowania przez Komitet Monitorujący Program Współpracy INTERREG Polska Saksonia 2014-2020. Ponieważ cztery wnioski, które w wyniku konkursu zakwalifikowały się do otrzymania dotacji, wyczerpały pulę środków dostępnych w Osi Priorytetowej II Mobilność regionalna (we wszystkich liderem jest DSDiK), partnerzy ww. projektu muszą dokonać zmian w celu dostosowania budżetów do dostępnej alokacji.
Zebranie prowadził Leszek Loch, dyrektor DSDiK, miasto Zittau reprezentował Ralph Höhne, burmistrz Zittau wraz ze współpracownikami. Podczas spotkania omówiono dostępne możliwości dostosowania wniosku aplikacyjnego w zakresie zrównoważenia budżetu Partnerów, dostosowania ich do alokacji środków w Osi Priorytetowej, wstępnie określono również wspólne stanowisko w kwestiach proponowanych przez KM rekomendacji, a także uzgodniono harmonogram działań. Termin zajęcia ostatecznego stanowiska przez każdą ze stron w kwestii możliwych zmian projektu ustalono na koniec sierpnia.

 


Poprawa dostępności atrakcji turystycznych w obszarze masywu Śnieżnika I Drukuj
środa, 20. lipca 2016 13:25

Dnia 18.07.2016 r. w Pardubicach odbyło się spotkanie Partnerów projektu pn. "Poprawa dostępności atrakcji turystycznych w obszarze masywu Śnieżnika I", który ubiega się o dofinansowanie ze środków Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska. Zebranie prowadził ze strony gospodarzy Miroslav Smejkal, Naczelnik Wydziału Rozwoju Regionalnego, funduszy unijnych, turystyki i sportu z Krajský úřad Pardubického kraje, ze strony polskiej – Marek Stojak, Zastępca Dyrektora DSDiK ds. Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury Drogowej. W naradzie udział wzięli również inżynierowie, projektanci oraz specjaliści ds. funduszy UE obu Partnerów.
Podczas spotkania omówiono stan zaawansowania przygotowań do realizacji zadania po stronie polskiej oraz po stronie czeskiej, dokonano harmonizacji czasowej poszczególnych działań Partnerów, zmodyfikowano zakresy i koszty działań towarzyszących, aby w jak największym stopniu spełnić wymagania konkursu i zwiększyć szanse projektu na przyznanie dotacji. Po uzgodnieniu działań każdej ze stron ustalono termin spotkania weryfikacyjnego na wrzesień br.


Przebudowa zatoki autobusowej i chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 w miejscowości Grodziszcze Drukuj
wtorek, 19. lipca 2016 12:17

Porozumienie o współpracy zawarte w lipcu 2013 r. pomiędzy DSDiK i UG Świdnica  zaowocowało  przebudową odcinka chodnika oraz zatoki autobusowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 382 w m. Grodziszcze.
Istniejący chodnik był  w złym stanie technicznym, opornik kamienny dzielący chodnik od jezdni był zajeżdżony na poziomie jezdni, obrzeża uszkodzone i powywracane. Nawierzchnia zatoki asfaltowa ze spadkiem do krawężnika i brak odwodnienia powodowały powstawanie zastoisk wód opadowych. W ramach Porozumienia Urząd Gminy zlecił opracowanie dokumentacji projektowej – wartość pomocy rzeczowej w formie nakładów finansowych na opracowanie dokumentacji projektowej wyniosła 15.000 zł .
Zakres wykonanych robót :

 • Przebudowa nawierzchni zatoki autobusowej (kostka granitowa 18/20):  114,0 m2
 • Ściek przykrawężnikowy z 2-ch rzędów kostki granitowej 17/19 cm: 134,1 mb
 • Przebudowa nawierzchni chodnika (kostka betonowa):   214,0 m2
 • Kanalizacja deszczowa Ø 300 mm (w tym 4 szt. studni, 3 szt. studzienek ściekowych):  94,0 mb

Ważne Informacje:

 • Zmiany na sieci dróg wojewódzkich: szczegóły
 • Od dnia 01.04.2016r. zmieniają się rachunki bankowe DSDiK:
  • opłaty za złożenie wniosku
   oraz za zajęcie pasa drogowego,
   opłaty za przejazd pojazdu nienormatywnego:
   Getin Noble Bank S.A. nr: 03 1560 0013 2000 9591 5000 0003
  • zabezpieczenia należytego wykonania umowy
   należy kierować na konto:
   Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004
  • wadia należy kierować na konto:
   Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

   więcej informacji w zakładkach: Zajęcie pasa i lokalizacja, Przejazdy nienormatywne oraz Przetargi
 • Informacje o kanałach technologicznych
  znajdują się na stronie
  : BIP DSDiK

Dane kontaktowe

Adres: ul. Krakowska 28
50-425 Wrocław
NIP 897-15-90-801
Regon 001255179
Tel. Kancelaria: 71 39 17 100
71 39 17 101
71 39 17 102
Fax. Kancelaria: 71 39 17 110
Fax. Dyspozytura 71 39 17 109
Fax. Księgowość: 71 39 17 106
Fax. Wydział Dróg: 71 39 17 107
E-mail: kancelaria@dsdik.wroc.pl
WWW: dsdik.wroc.pl

Wszystkie Aktualności: