Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Komunikat wyborczy PDF Drukuj

 

Komunikat w sprawie umieszczania plakatów i haseł wyborczych w pasie drogowym dróg wojewódzkich Województwa Dolnośląskiego

 

W związku z kampanią wyborczą w wyborach do parlamentu, zarządzonych na dzień 25 października 2015r., Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu, wykonująca zadania zarządcy dróg wojewódzkich na terenie województwa dolnośląskiego informuje, że zgoda na umieszczenie plakatów i haseł wyborczych zgodnie z art. 40  ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 260 z późn. zm.) na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga uzyskania zezwolenia zarządcy drogi wydanego w formie decyzji administracyjnej.

Z tego tytułu, zgodnie z przepisami ustawy o drogach publicznych, pobiera się opłaty.

Ustawa o drogach publicznych w niniejszym zakresie nie przewiduje żadnych zwolnień z obowiązku uzyskiwania zezwoleń, jak też z obowiązku uiszczenia opłat za zajęcie pasa drogowego.


Opłaty naliczane są zgodnie z uchwałą Nr L/17775/144 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich.

(treść uchwały dostępna w zakładce wnioski / zajęcia pasa)

 

 Informacje o kanałach technologicznych znajdują się na stronie BIP DSDiK

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu

 
Zakres Działania i Zadania DSDiK :

 1. DSDiK wykonuje z upoważnienia Zarządu Województwa Dolnośląskiego zadania zarządcy drogi dróg wojewódzkich w zakresie:

  • planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg wojewódzkich wraz z infrastrukturą techniczną związaną z drogami;
  • planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony obiektów inżynierskich na drogach określonych w pkt 1;
  • inżynierii ruchu drogowego.
 2. DSDiK wykonuje z upoważnienia Zarządu Województwa Dolnośląskiego zadania zarządcy infrastruktury kolejowej w zakresie:

  • budowy i utrzymania infrastruktury kolejowej;
  • prowadzenia ruchu pociągów na liniach kolejowych;
  • utrzymywania infrastruktury kolejowej w stanie zapewniającym bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego;
  • udostępniania tras pociągów dla przejazdu pociągów na liniach kolejowych i świadczeniu usług z tym związanych;
  • zarządzania nieruchomościami wchodzącymi w skład infrastruktury kolejowej
 3. DSDiK jest upoważniony do wykonywania wszelkich czynności związanych z gospodarowaniem zarządzanym majątkiem na podstawie odrębnie udzielonych pełnomocnictw Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

  Do zadań DSDiK należy w szczególności:

  1. opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej i infrastruktury kolejowej;
  2. opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich, a także infrastruktury kolejowej;
  3. pełnienie funkcji inwestora;
  4. utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą;
  5. realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu;
  6. przygotowanie infrastruktury drogowej i kolejowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju;
  7. koordynacja robót w pasie drogowym;
  8. wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych;
  9. prowadzenie ewidencji infrastruktury kolejowej, dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom;
  10. sporządzanie informacji o drogach wojewódzkich oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad;
  11. sporządzanie informacji o infrastrukturze kolejowej oraz przekazywanie ich Prezesowi Urzędu Transportu Kolejowego;
  12. przeprowadzanie okresowych kontroli stanu infrastruktury kolejowej, dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego i transportu kolejowego;
  13. wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających;
  14. przeciwdziałanie niszczeniu dróg i linii kolejowych przez ich użytkowników;
  15. przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg oraz budowy i utrzymania infrastruktury kolejowej;
  16. wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia;
  17. dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego;
  18. utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów;
  19. nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych i infrastrukturę kolejową oraz gospodarowanie nimi w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości;
  20. nabywanie nieruchomości innych niż wymienione w pkt 18 na potrzeby zarządzania drogami i infrastrukturą kolejową oraz gospodarowanie nimi w ramach posiadanego do nich prawa.
  21. określanie szczegółowych warunków budowy, przebudowy i remontu dróg spowodowanych inwestycją niedrogową lub remontem infrastruktury niedrogowej.

 

 


Dane teleadresowe oraz Nip i Regon pozostają bez zmian!

Adres: ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław
NIP 897-15-90-801
Regon 001255179
Tel. Kancelaria: 71 39 17 100
71 39 17 101
71 39 17 102
Fax. Kancelaria: 71 39 17 110
Fax. Dyspozytura 71 39 17 109
Fax. Księgowość: 71 39 17 106
Fax. Wydział Dróg: 71 39 17 107
E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
WWW: dsdik.wroc.pl

 

 

Ostatnio ogłoszone Przetargi :