DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Aktualności

Nowy most przez Nysę Kłodzką Drukuj
czwartek, 15. lutego 2018 14:22

16 lutego oddano do użytku most przez Nysę Kłodzką w Kamieńcu Ząbkowickim.  

Most znajdujący się w ciągu drogi wojewódzkiej nr 390 i jest całkowicie nowo wybudowanym obiektem. 
 
Stara przeprawa była w tak złym stanie technicznym, iż wykonana w 2014 roku ekspertyza techniczna wykazała, że na moście dopuszczalny był wyłącznie ruch pojedynczych pojazdów o masie całkowitej do 12 ton. Dzięki zawężeniu jezdni do jednego pasa ruchu i przejazdu pojazdów środkiem dopuszczalny był ruch pojedynczych aut o masie do 24 ton.
 
Przebudowa mostu w Kamieńcu Ząbkowickim rozpoczęła się w 2016 roku. Obecny obiekt ma prawie 90 metrów długości i jest oparty na dwóch przyczółkach oraz czterech podporach. Do jego budowy zużyto ponad 220 ton stali. Nowa konstrukcja jest wyposażona w obustronne chodniki oraz jezdnię asfaltową. Przebudowany most charakteryzuje się prostą formą architektoniczną wynikającą z układów konstrukcyjnych. Ze względu na warunki hydrologiczne Nysy Kłodzkiej przebudowa mostu wymagała również korekty koryta rzeki oraz naprawy istniejących murów oporowych nabrzeża. 
 
Wartość inwestycji to ponad 11 milionów złotych. Inwestycja w znaczącym stopniu poprawi sytuację komunikacyjną w regionie.  
 
Wykonawca: Banimex Sp. z o.o. Będzin
 

Realizacja projektu Trasa Sudecka - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda ul. Uczniowskiej w m. Stary Julianów do ronda ul. Wałbrzyska w m. Świdnica Drukuj
środa, 14. lutego 2018 12:23

12 lutego br. w Urzędzie Gminy w Świdnicy odbyła się uroczysta pierwsza rada budowy, dotycząca realizacji projektu: „Realizacja projektu Trasa Sudecka - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda ul. Uczniowskiej w m. Stary Julianów do ronda ul. Wałbrzyska w m. Świdnica”. Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowa nr 5, Działanie 5.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
Ze strony Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei udział w spotkaniu wziął Dyrektor Leszek Loch oraz m.in. główny specjalista ds. realizacji inwestycji w Dziale Inwestycji i Remontów Dorota Grzeszczuk, która jest Kierownikiem Projektu. Wśród uczestników byli również przedstawiciele władz samorządowych, Lasów Państwowych,  policji oraz projektant i wykonawca robót budowlanych.
Dyrektor Leszek Loch poinformował zebranych o wyłonieniu wykonawcy zadania - przebudowę wykona firma Polbud-Pomorze Sp. z o.o. Wartość inwestycji to 30 milionów złotych, z czego 25,5 mln stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a 3 mln DSDiK pozyskała z budżetu państwa. Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest w III kwartale 2018 roku.

fot. Urząd Gminy Świdnica


Ograniczenia na mostach Drukuj
piątek, 09. lutego 2018 10:10

Na skutek pogarszającego się stanu mostów, DSDiK we Wrocławiu wprowadziło ograniczenia eksploatacyjne mostów, wynikające z przeprowadzonych ekspertyz, w ciągu dróg wojewódzkich nr 358 w Gminie Platerówka i nr 364 w m. Pielgrzymka. Należy podkreślić, że wprowadzone ograniczenia wynikają przede wszystkim z zaistniałych uszkodzeń konstrukcji nośnej.
I tak:

 • od początku lutego br. w Platerówce, na moście od strony miejscowości Włosień, wprowadzono zakaz poruszania się pojazdów o masie większej niż 7 Mg., aktualnie opracowywana jest dokumentacja techniczna dla przebudowy tego mostu. Konieczne będzie jeszcze uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz uzgodnienia z Wodami Polskimi. Obecnie trwają analizy, czy obiekt może być użytkowany przez pojazdy policji, straży pożarnej oraz służby ratunkowe. Zakończenie inwestycji planowane jest w 2019 roku.
 • w miejscowości Włosień wprowadzono zakaz poruszania się pojazdów o masie powyżej 10 Mg. Remont mostu rozpocznie się w II kwartale br. i spowoduje całkowite wyłączenie obiektu z ruchu. Zakończenie remontu nastąpi w roku bieżącym.
  Na mostach wprowadzony został ruch wahadłowy. Wdrożona awaryjna organizacja ruchu została podyktowana złym stanem technicznym obiektów, których dalsze użytkowanie w pierwotnej formie grozi katastrofą budowlaną.
 • w Platerówce, na moście od strony m. Leśna, wprowadzono ograniczenie nośności do 15 Mg. Obecnie trwa proces wyboru wykonawcy na dokumentację techniczną przyszłej inwestycji. Prace budowlane na tym moście zostaną wykonane w 2019 roku. Aby umożliwić przeprawę, na czas przebudowy powstanie przeprawa tymczasowa przez potok Włosiennica.

Kolejne ograniczenie zostało wprowadzone na moście w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364, w miejscowości Pielgrzymka, w powiecie złotoryjskim. Przez most nie mogą przejeżdżać pojazdy o masie większej niż 3,5 tony. Obiekt zostanie wyremontowany do końca bieżącego roku.
O powyższym zostali poinformowani wójtowie Gmin Platerówka i Pielgrzymka podczas spotkań, w których uczestniczył i wyjaśniał przyczyny wprowadzonych ograniczeń Kierownik Działu Mostów – Pan Piotr Tyniec.
Stan mostów będzie monitorowany i systematycznie kontrolowany przez służby DSDiK. Niestety, już obserwujemy, że niszczone bądź kradzione są znaki ograniczające dopuszczalną nośność mostów. Apelujemy do sprawców tych zniszczeń: USUNIĘCIE ZNAKÓW NIE SPOWODUJE POPRAWY STANU KONSTRUKCJI MOSTÓW I GROZI KATASROFĄ BUDOWLANĄ!


Realizacja projektu „Od zamku Frýdlant do zamku Czocha” Drukuj
czwartek, 08. lutego 2018 09:12

2 lutego 2018 r., w Jeleniej Górze, odbyło się spotkanie robocze z przedstawicielami Zarządu Dróg Kraju Libereckiego.

Spotkanie dotyczyło projektu pn. „Od zamku Frýdlant do zamku Czocha”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska. Projekt realizowany po stronie czeskiej przez ww. Zarząd, a po stronie polskiej przez Województwo Dolnośląskie reprezentowane przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu.
 
W toku spotkania omówiono stan realizacji projektu po obu stronach granicy, w szczególności w zakresie przeprowadzonych postępowań przetargowych, harmonogramu wykonanych oraz zaplanowanych robót budowlanych, synchronizacji formy planowanego oznakowania drogowego – znaki kierujące do atrakcji turystycznych zlokalizowanych w regionie przygranicznym. 
 
 
                               
 

 


Obwodnica Dzierżoniowa Drukuj
wtorek, 06. lutego 2018 12:44

Od ubiegłego roku trwają prace w terenie związane z budową I etapu obwodnicy Dzierżoniowa. Inwestycja współfinansowana jest przez Unię Europejską. Całe zadanie nosi nazwę: "Realizacja projektu Trasa Sudecka – budowa obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 (od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 383 ul. Jana Kilińskiego wraz z rondem do włączenia w drogę wojewódzką nr 382 ul. Świdnicka)”. Zadanie to odbywa się w formule “Zaprojektuj i wybuduj”.

 
Wykonawcą robót wybranym w wyniku przetargu nieograniczonego jest firma M-SILNICE A.S. (Spółka Akcyjna) Husova 1697 530 03 Pardubice Czechy, M-SILNICE A.S. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, ul. Cieszyńska 7, 44-335 Jastrzębie –Zdrój
Wartość kontraktu obejmującego prace projektowe i roboty budowlane wynosi 28.966.500 zł.
 
Obecnie prowadzone są roboty drogowe na odcinku od ulicy Jana Kilińskiego do ulicy Strefowej.  Usuwane są kolizje na istniejących sieciach energetycznych oraz gazowych. Ponadto trwa szalowanie oraz zbrojenie podpór przyszłego wiaduktu nad ulicą Brzegową i Nowowiejską. 
 
Planowany termin oddania obwodnicy do użytkowania - lipiec 2019 roku. 
 
  
 
  

 


Most w Kamieńcu Ząbkowickim nadal zamknięty Drukuj
środa, 17. stycznia 2018 12:49

DSDiK we Wrocławiu informuje, że na terenie budowy mostu nad Nysą Kłodzką w ciągu drogi nr 390, nadal obowiązuje wdrożona na czas prowadzonych prac, organizacja ruchu. Obiekt jest zamknięty dla ruchu kołowego, a kierowców obowiązuje wytyczony objazd. Dotychczasowa organizacja ruchu będzie funkcjonować do czasu uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu. 

Do pełnego zakończenia budowy pozostały roboty wykończeniowe – położenie nawierzchni na kapach chodnikowych oraz pomalowanie oznakowania poziomego na samym moście. Ponadto trwają prace przy umocnieniach brzegów rzeki Nysa Kłodzka, a także zabezpieczane jest dno rzeki w okolicach mostu poprzez narzut kamienny. Prowadzone są również prace porządkowe na terenie budowy. 

Planowany termin otwarcia mostu to 16 lutego br. 

  


Dojazd do Czarnej Góry Drukuj
piątek, 22. grudnia 2017 11:32

Od 22 grudnia, kierowcy będą mogli dojechać do Czarnej Góry zamkniętym dotychczas odcinkiem drogi wojewódzkiej 392. Na okres zimowy Wykonawca umożliwił przejazd pojazdów remontowanym odcinkiem drogi od Idzikowa do Czarnej Góry.

Pozwoli to kierowcom, miłośnikom narciarstwa i sportów zimowych na sprawny dojazd do ośrodka narciarskiego w Czarnej Górze i to zarówno od strony Stronia Śląskiego jak i Bystrzycy Kłodzkiej. Na udostępnionym odcinku drogi obowiązywać będzie jeden kierunek ruchu. Powrót z Czarnej Góry będzie możliwy wyłącznie przez Stronie Śląskie.

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 392 między Stroniem Śląskim a Idzikowem  ma zapewnić bezpieczny i płynny przejazd użytkownikom dróg a także poprawić dostępność komunikacyjną atrakcji Ziemi Kłodzkiej.


 


DSDiK wykorzystuje Odnawialne Źródła Energii Drukuj
wtorek, 19. grudnia 2017 08:42
Kompleksowa termomodernizacja budynku Obwodu Drogowego w Cieszycach ukończona.
 
Z satysfakcją pragniemy poinformować, że rzeczowa część realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynku Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu – Obwód Drogowy Cieszyce” dobiegła końca. Nadrzędnym celem projektu była poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) tj. pompy ciepła, zmniejszenie przenikalności termicznej przegród budowlanych przez wykonanie jednorodnej i trwałej izolacji termicznej uwzględniając aspekt poprawy atrakcyjności wizualnej obiektu.
 
Kompleksowość przeprowadzonej termomodernizacji przejawia się również w zmniejszeniu zapotrzebowania na energię elektryczną przez zastosowanie energooszczędnego oświetlenia typu "LED". Remont został przeprowadzony przy wykorzystaniu urządzeń i materiałów o parametrach technicznych i użytkowych, w oparciu o zalecenia wynikające z audytu energetycznego opracowanego na potrzeby realizacji projektu. 
 
Zaangażowanie DSDiK w realizację eko-projektu wpłynie na poprawę jakości powietrza przez zmniejszenie zapotrzebowania na energię, a w konsekwencji redukcję gazów cieplarnianych i pyłów. Oprócz korzyści ekologicznych wynikających z realizacji projektu, osiągnięte zostaną korzyści ekonomiczno-społeczne przejawiające się w zmniejszeniu kosztów eksploatacji obiektu finansowanego ze środków publicznych. 
 
Ponadto, wpisując się w Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kobierzyce, projekt przyniósł - w obszarze z dominującą zabudową z lat 30 ubiegłego wieku - „wartość dodaną” poprawy estetyki otoczenia na terenie Gminy.
 
Termomodernizację przeprowadzono w ramach 3 Osi Priorytetowej Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3. Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkursy horyzontalne RPO WD 2014-2020.
 
 
 

Ważne Informacje:

 • Zmiany na sieci dróg wojewódzkich: szczegóły
 • Od dnia 01.04.2016r. zmieniają się rachunki bankowe DSDiK:
  • opłaty za zajęcie pasa drogowego,
   opłaty za przejazd pojazdu nienormatywnego:
   Getin Noble Bank S.A. nr: 03 1560 0013 2000 9591 5000 0003
  • zabezpieczenia należytego wykonania umowy
   należy kierować na konto:
   Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004
  • wadia należy kierować na konto:
   Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

   więcej informacji w zakładkach: Zajęcie pasa i lokalizacja, Przejazdy nienormatywne oraz Przetargi
 • Informacje o kanałach technologicznych
  znajdują się na stronie
  : BIP DSDiK

Dane kontaktowe

Adres: ul. Krakowska 28
50-425 Wrocław
NIP 897-15-90-801
Regon 001255179
Tel. Kancelaria: 71 39 17 100
71 39 17 101
71 39 17 102
Fax. Kancelaria: 71 39 17 110
Fax. Dyspozytura 71 39 17 109
Fax. Księgowość: 71 39 17 106
Fax. Wydział Dróg: 71 39 17 107
E-mail: kancelaria@dsdik.wroc.pl
WWW: dsdik.wroc.pl