Informacja dotycząca umieszczania ogłoszeń wyborczych w pasie drogowym dróg wojewódzkich Województwa Dolnośląskiego. PDF Drukuj

Zgodnie z art. 4 pkt 23 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.) – zwanej dalej „u.d.p.”, ogłoszenia wyborcze w dowolnej formie stanowią reklamę.
W związku z powyższym ich umieszczenie w pasie drogowym - stosownie do art. 40 ust. 1, 2 pkt 3 i ust. 3 u.d.p., wymaga uzyskania zezwolenia zarządcy drogi, w drodze decyzji administracyjnej, w której nalicza się opłatę. 

Stawkę opłaty za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy ustalono w wysokości 1,5 zł – zgodnie z Uchwałą nr L/1775/14 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich.

Celem uzyskania zezwolenia Pełnomocnik Wyborczy Komitetu Wyborczego zobowiązany jest do wystąpienia ze stosownym wnioskiem wraz z następującymi załącznikami:
-    mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 lub 1:1000 z oznaczoną lokalizacją reklamy,
-    treść ogłoszenia wyborczego,
-    zgodę właściciela słupów, na których planowana jest ekspozycja,
-    pełnomocnictwo do podejmowania wszelkich czynności w tym do zaciągania zobowiązań finansowych.

Ważne:
1.    Zabrania się umieszczania reklam poza obszarami zabudowanymi,
2.    Nie wyraża się zgody na umieszczanie ogłoszeń wyborczych na znakach drogowych, barierach ochronnych, urządzeniach BRD,
3.    Za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia, zarządca drogi wymierza w drodze decyzji administracyjnej karę pieniężną – art. 40 ust. 12 pkt 1 u.d.p.

 

 Informacje o kanałach technologicznych znajdują się na stronie BIP DSDiK

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu

 


Zakres Działania i Zadania DSDiK :

 1. DSDiK wykonuje z upoważnienia Zarządu Województwa Dolnośląskiego zadania zarządcy drogi dróg wojewódzkich w zakresie:

  • planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg wojewódzkich wraz z infrastrukturą techniczną związaną z drogami;
  • planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony obiektów inżynierskich na drogach określonych w pkt 1;
  • inżynierii ruchu drogowego.
 2. DSDiK wykonuje z upoważnienia Zarządu Województwa Dolnośląskiego zadania zarządcy infrastruktury kolejowej w zakresie:

  • budowy i utrzymania infrastruktury kolejowej;
  • prowadzenia ruchu pociągów na liniach kolejowych;
  • utrzymywania infrastruktury kolejowej w stanie zapewniającym bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego;
  • udostępniania tras pociągów dla przejazdu pociągów na liniach kolejowych i świadczeniu usług z tym związanych;
  • zarządzania nieruchomościami wchodzącymi w skład infrastruktury kolejowej
 3. DSDiK jest upoważniony do wykonywania wszelkich czynności związanych z gospodarowaniem zarządzanym majątkiem na podstawie odrębnie udzielonych pełnomocnictw Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

  Do zadań DSDiK należy w szczególności:

  1. opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej i infrastruktury kolejowej;
  2. opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich, a także infrastruktury kolejowej;
  3. pełnienie funkcji inwestora;
  4. utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą;
  5. realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu;
  6. przygotowanie infrastruktury drogowej i kolejowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju;
  7. koordynacja robót w pasie drogowym;
  8. wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych;
  9. prowadzenie ewidencji infrastruktury kolejowej, dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom;
  10. sporządzanie informacji o drogach wojewódzkich oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad;
  11. sporządzanie informacji o infrastrukturze kolejowej oraz przekazywanie ich Prezesowi Urzędu Transportu Kolejowego;
  12. przeprowadzanie okresowych kontroli stanu infrastruktury kolejowej, dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego i transportu kolejowego;
  13. wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających;
  14. przeciwdziałanie niszczeniu dróg i linii kolejowych przez ich użytkowników;
  15. przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg oraz budowy i utrzymania infrastruktury kolejowej;
  16. wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia;
  17. dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego;
  18. utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów;
  19. nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych i infrastrukturę kolejową oraz gospodarowanie nimi w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości;
  20. nabywanie nieruchomości innych niż wymienione w pkt 18 na potrzeby zarządzania drogami i infrastrukturą kolejową oraz gospodarowanie nimi w ramach posiadanego do nich prawa.
  21. określanie szczegółowych warunków budowy, przebudowy i remontu dróg spowodowanych inwestycją niedrogową lub remontem infrastruktury niedrogowej.

 

 


Dane teleadresowe oraz Nip i Regon pozostają bez zmian!

Adres: ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław
NIP 897-15-90-801
Regon 001255179
Tel. Kancelaria: 71 39 17 100
71 39 17 101
71 39 17 102
Fax. Kancelaria: 71 39 17 110
Fax. Dyspozytura 71 39 17 109
Fax. Księgowość: 71 39 17 106
Fax. Wydział Dróg: 71 39 17 107
E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
WWW: dsdik.wroc.pl

 

 

Ostatnio ogłoszone Przetargi :