DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Aktualności

20 lutego 2017r. - zaczęliśmy! Drukuj
poniedziałek, 20. lutego 2017 15:21

Właśnie dzisiaj miało miejsce podpisanie umowy na budowę drogi wojewódzkiej od drogi wojewódzkiej nr 455 do drogi krajowej nr 98, tzw. BŁD - odcinka północnego. Połączenie to o długości ok. 9,85 km w układzie jednojezdniowym będzie realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Jak będzie wyglądać ta droga?

Droga rozpocznie się za skrzyżowaniem z ulicą Strachocińską, na którym jest już wybudowane rondo. Droga wojewódzka dwujezdniowa G (2x2) poprzez wiadukt drogowy dwujezdniowy będzie przekraczać linię kolejową nr 292 - Jelcz Miłoszyce – Wrocław Osobowice oraz planowaną Trasą Swojczycką. Za wiaduktem droga na obecnym etapie będzie przechodzić z dwujezdniowej w drogę jednojezdniową G(1x2).

Droga wojewódzka będzie krzyżować się z drogami:

•    planowaną drogą gminną gminy Czernica,
•    drogą powiatową nr 1922D odcinek Kiełczówek – Dobrzykowice - rondo,
•    drogą powiatową 1920D odc. Kiełczów– Śliwice - rondo,
•    drogą powiatową nr 1918 D - skrzyżowanie skanalizowane,
•    drogą gminną (ulica Bławatna w Mirkowie) łączącą Mirków z miejscowościami Kamień i Długołęka- skrzyżowanie skanalizowane z sygnalizacją świetlną.

Pomiędzy skrzyżowaniem z ulicą Bławatną, a wiaduktem kolejowym przekrój DW jednojezdniowy będzie przechodził w przekrój dwujezdniowy. Projektowana droga wojewódzka przecinać się będzie z linią kolejową nr 143 –Kluczbork – Wrocław Mikołajów poprzez wiadukt dwujezdniowy. Koniec drogi wojewódzkiej zostanie włączony do drogi krajowej nr 98 w miejscu skrzyżowania z Łącznikiem „Długołęka” Autostradowej Obwodnicy Wrocławia poprzez skrzyżowanie skanalizowane z sygnalizacją świetlną oraz jednojezdniowy wiadukt drogowy nad skrzyżowaniem na kierunku BŁD – Łącznik „Długołęka”. Nad terenem obszaru Natura 2000 i rzeką Widawą wybudowany zostanie jednojezdniowy most o długości ok.180 m.

Czas na wykonanie projektu wraz uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i decyzją ZRiD - 20 miesięcy. Czas na realizację robót budowlanych - 25 miesięcy.
Całkowity czas realizacji umowy-45 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Inwestycję realizować będzie Konsorcjum firm: lider - Strabag Infrastruktura Południe
Sp. z o.o. i partner - Strabag Sp. z o.o.

Wartość zadania - 104 395 473,87 zł brutto.
Planowane rozpoczęcie robót budowlanych - październik 2018 rok.


Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 345 w km 0,694 w m. Wilczków Drukuj
poniedziałek, 20. lutego 2017 10:53

Prace będą prowadzone przy całkowicie zamkniętej drodze wojewódzkiej. Objazd poprowadzony drogami wojewódzkimi i krajowymi wg zatwierdzonej ( załączonej) organizacji ruchu zastępczego.    
Przebudowa mostu będzie polegać na zastąpieniu istniejącego mostu o konstrukcji ramowej wykonanej z betonu na przepust ramowy żelbetowy. Istniejący obiekt posiada liczne pęknięcia oraz ubytki betonu na przyczółkach i w płycie pomostowej.

Po przebudowie szerokość nawierzchni na obiekcie wyniesie 7,50m, dodatkowo zostanie wykonany obustronny chodnik na obiekcie, co poprawi bezpieczeństwo pieszych. Długość całkowita obiektu wyniesie 13,30 m.
Całkowity koszt przebudowy 400 575 złotych brutto.
Termin wykonania robót 20.02.2017 – 15.06.2017r.

 

Mapa objazdu na czas przebudowy mostu w m_Wilczków

 


Wspólne badania w branży drogowej Drukuj
poniedziałek, 20. lutego 2017 10:40

W dniu 14 lutego 2017 r., w siedzibie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu odbyło się spotkanie z przedstawicielami Zarządu Dróg Kraju Pardubickiego. Przedmiotem spotkania było wspólne przygotowanie propozycji projektowej, w celu ubiegania się o wsparcie finansowe Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska. Planowany do realizacji projekt wpisuje się w Oś priorytetową 4 ww. Programu Współpraca instytucji i społeczności, gdyż w ramach projektu zaplanowano rozwój współpracy zarządów drogowych po obu stronach granicy, w zakresie badań nad nowymi technologiami w budownictwie, modernizacji i utrzymaniu infrastruktury drogowej. Na spotkaniu omówiono planowane do realizacji działania projektowe i związane z nimi koszty (założenia budżetu projektu), a także przyjęto harmonogram dalszych prac nad projektem.


 


Bank rozbity! Drukuj
wtorek, 14. lutego 2017 15:55

Jak informowaliśmy na początku roku, DSDiK pozyskała finansowanie ze środków Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020 dla trzech projektów Województwa Dolnośląskiego:

 1. Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 351 Pieńsk-Jędrzychowice wraz z ul. Bolesławiecką i Dr.Kahlbaum -Allee w Görlitz,
 2. Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 353 Pieńsk-Strzelno wraz z ul. Rothenburger Strasse w Krauschwitz,
 3. Prace planistyczne związane z budową mostu granicznego Pieńsk – Deschka.

Mamy przyjemność poinformować, iż kolejny projekt otrzymał dofinansowanie - tym samym „rozbiliśmy bank”! Projekty DSDiK zdobyły całą dostępną kwotę dofinansowania na drogi w Programie INTERREG Polska - Saksonia na lata 2014-2020! Z czterech złożonych przez DSDiK wniosków, wszystkie otrzymały dofinansowanie, wyczerpując jednocześnie całą dostępną pulę pieniędzy w II Osi Priorytetowej Regionalna Mobilność, tj. 13,6 mln €. We wszystkich projektach DSDiK jest Partnerem Wiodącym; ze strony saksońskiej Partnerami są: Miasto Zittau, Miasto Görlitz, Gmina Krauschwitz, Landesamt für Straßenbau und Verkehr w Bautzen.


Ostatnim, czwartym projektem, który otrzymał dofinansowanie w ramach II OP Regionalna Mobilność jest zadanie pn.: „Modernizacja dróg wojewódzkich nr 354 na odcinku Turoszów – Sieniawka i nr 352 na odcinku Zatonie – Bogatynia wraz z ulicą Schrammstraβe w Zittau”.
Dnia 8 lutego 2017 roku odbyło się posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020, na którym podjęto decyzję o przyznaniu dofinansowania dla ww. Projektu. Kwota pozyskanych środków unijnych to 5,65 mln euro.
Wartość Projektu: 10 116 800 €.
Wartość projektu po stronie polskiej i niemieckiej:

 • Województwo Dolnośląskie: 7 089 644 €,
 • Große Kreisstadt Zittau – 3 027 156 €.


Współpraca zagraniczna - Kładka pieszo-rowerowa na Styku Trzech Granic. Drukuj
poniedziałek, 13. lutego 2017 10:47

W dniu 8 lutego 2017 roku, w Bogatyńskim Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie konsultacyjne poświęcone przygotowaniu do realizacji Projektu pn.: „Budowa turystycznej ścieżki pieszo-rowerowej na trójstyku granic Polski, Czech i Niemiec wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

Podczas spotkania zostały omówione postanowienia przygotowanego projektu umowy o współfinansowaniu zadania inwestycyjnego przez Partnerów Projektu. Podpisanie umowy przewidziano na kolejnym spotkaniu w dniu 31 marca 2017 roku. W dalszej części narady, dyskurs poświęcony został przyjętym założeniom na potrzeby przygotowania opisu przedmiotu zamówienia dla opracowania dokumentacji technicznej obiektu i niezbędnych czynności do podjęcia w najbliższym czasie umożliwiających realizację Projektu. W naradzie uczestniczyli m.in. przedstawiciele miasta Zittau, Hradek nad Nisou, Powiatu Görlizt, UMiG Bogatyni, Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.


Współpraca jednostek samorządu terytorialnego i jej wpływ na realizację zadań ustawowych Drukuj
poniedziałek, 30. stycznia 2017 12:21

W dniu 27.01.2017 r. w m. Kotla zorganizowaliśmy konferencję pt. „Współpraca jednostek samorządu terytorialnego i jej wpływ na realizację zadań ustawowych”, na którą zaprosiliśmy gospodarzy 42 gmin północno – środkowej części województwa.

Dyrektor Leszek Loch zapoznał zgromadzonych z planem rzeczowo – finansowym na rok 2017 i planowanymi do realizacji na ten rok przedsięwzięciami. Niezależnie od tego Dyrektor zachęcał zebranych do przejęcia w zarządzanie przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych przy drogach wojewódzkich. I choć utrzymywanie przystanków jest zadaniem własnym gminy, to od tego roku istnieje możliwość pobierania opłat od użytkowników tych przystanków ( przewoźników). DSDiK, zgodnie z uchwałami Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, od 1 stycznia br. pobierać będzie takie opłaty. Przekazanie przystanków gminom stwarza również taką możliwość gminom, a pobierane przez nie opłaty stanowić będą ich dochód.

Na zakończenie Dyrektor DSDiK omówił również zagadnienie usuwania martwych zwierząt z dróg wojewódzkich, również poprosił o rozważenie możliwości podpisania stosownego porozumienia, w celu przejęcia tych obowiązków przez gminy. Gminy bowiem są lepiej przygotowane do realizacji tego zadania, a czas reakcji na takie zdarzenie z poziomu gminy jest zdecydowanie krótszy niż reakcja z poziomu województwa.


 


Realizacja zadań Kadencyjnego Planu Gospodarczego na lata 2014- 2018 Drukuj
poniedziałek, 30. stycznia 2017 12:08

Taki tytuł nosiła konferencja prasowa zorganizowana 27 stycznia przez Prezydenta Głogowa Pana Rafaela Rokaszewicza w głogowskim Urzędzie. Oprócz gospodarzy i przedstawicieli mediów wzięli w niej udział Panowie Jerzy Michalak – Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego oraz Leszek Loch – Dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu. Omówiono na niej dotychczasową współpracę i współdziałanie Zarządu Województwa Dolnośląskiego z Gminą Miejską Głogów. Wielokrotnie podkreślano bardzo dobrą współpracę miedzy samorządami i efekty jakie ona dla Głogowa i powiatu głogowskiego dotychczas przyniosła w postaci zrealizowanych zadań inwestycyjnych. Omówiono również zamierzenia inwestycyjne na rok 2017.


ZMIANY ZASAD KORZYSTANIA Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH Drukuj
środa, 25. stycznia 2017 13:10

ZMIANY ZASAD KORZYSTANIA Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH

Od dnia 01.01.2017 roku za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Dolnośląskie, pobierana jest opłata.

Stawka za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku wynosi odpowiednio:
 

 • 0,04 zł za jedno zatrzymanie środka transportu o pojemności nieprzekraczającej 22 pasażerów, poza kierowcą, na przystanku komunikacyjnym;
 • 0,05 zł za jedno zatrzymanie środka transportu o pojemności przekraczającej 22 pasażerów, poza kierowcą, na przystanku komunikacyjnym.

Podstawa prawna: Uchwała nr XXVIII/901/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za korzystanie przez operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Dolnośląskie

Warunki wydawania zgody i pobierania opłat za korzystanie z przystanków określono w regulaminie zatwierdzonym uchwałą 3061/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2016 roku.
Ponadto z dniem 01.01.2017 roku Województwo Dolnośląskie przekazało część przystanków komunikacyjnych gminom (plik wykaz gmin…)
W związku z powyższym wnioski o uzgodnienie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych należy kierować do tychże gmin.
Szczegółowe informacje dostępne w zakładce wnioski a następnie zakładka przystanki.

Ważne Informacje:

 • Zmiany na sieci dróg wojewódzkich: szczegóły
 • Od dnia 01.04.2016r. zmieniają się rachunki bankowe DSDiK:
  • opłaty za zajęcie pasa drogowego,
   opłaty za przejazd pojazdu nienormatywnego:
   Getin Noble Bank S.A. nr: 03 1560 0013 2000 9591 5000 0003
  • zabezpieczenia należytego wykonania umowy
   należy kierować na konto:
   Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004
  • wadia należy kierować na konto:
   Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

   więcej informacji w zakładkach: Zajęcie pasa i lokalizacja, Przejazdy nienormatywne oraz Przetargi
 • Informacje o kanałach technologicznych
  znajdują się na stronie
  : BIP DSDiK

Dane kontaktowe

Adres: ul. Krakowska 28
50-425 Wrocław
NIP 897-15-90-801
Regon 001255179
Tel. Kancelaria: 71 39 17 100
71 39 17 101
71 39 17 102
Fax. Kancelaria: 71 39 17 110
Fax. Dyspozytura 71 39 17 109
Fax. Księgowość: 71 39 17 106
Fax. Wydział Dróg: 71 39 17 107
E-mail: kancelaria@dsdik.wroc.pl
WWW: dsdik.wroc.pl