DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Aktualności

Spotkanie dot. Programu INTERREG PL-SN 2014-2020 Drukuj
poniedziałek, 03. października 2016 08:40

W dniu 26 września 2016 roku, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu, odbyło się spotkanie poświęcone, możliwościom pozyskania dofinansowania w ramach Programu INTERREG PL-SN 2014-2020 dla urzeczywistnienie idei projektowej pn.: „Budowa turystycznej ścieżki pieszo-rowerowej na trójstyku granic Polski, Czech i Niemiec wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, przy udziale przedstawicieli zainteresowanych stron z Polski, Czech i Niemiec. Spotkanie w szczególności zostało poświęcone warunkom przygotowania inwestycji i omówienia zakresu rzeczowego przedsięwzięcia.


 


Wizytacja budowy Drukuj
poniedziałek, 05. września 2016 08:19

Pan Marszałek Jerzy Michalak w dniu 1.09 gościł na budowie obejścia Brodowice- Nieszczyce.
(Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 323 na odcinku od m. Radoszyce w km ok. 38+580 do km ok. 41+892 wraz z budową obwodnicy m. Nieszczyce oraz rozbudowę i przebudowę drogi wojewódzkiej nr 323 na odcinku od km 41+892 do skrzyżowania dróg wojewódzkich 323 i 292 w km 46+863 w m. Studzionki wraz z budową obwodnicy m. Brodowice” w ramach zadania: „Drogi dojazdowe do mostu na Odrze w m. Ciechanów na odcinku Lubin, Głogów-Ciechanów”).
 
Celem zadania jest:

 • stworzenie nowego układu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 323 omijającego gęstą zabudowę wiejską poprzez budowę obwodnicy miejscowości Brodowic i Nieszczyc oraz budowę ronda na skrzyżowaniu z DW 292,
 • przystosowanie istniejącej drogi do warunków ruchu powstałych po wybudowaniu nowego przejścia mostowego przez rzekę Odrę w miejscowości Ciechanów oraz remontach dróg dojazdowych,
 • podniesienie przepustowości drogi, poprawę geometrii skrzyżowań,
 • poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi,
 • poprawa warunków widoczności, oraz
 • poprawa warunków wodnych- udrożnienie odpływu wody z rowów przydrożnych oraz budowę kanalizacji deszczowej.

 


Nowe połączenie? Drukuj
wtorek, 30. sierpnia 2016 07:44

26 sierpnia w Urzędzie Miasta w Zittau miało miejsce kolejne spotkanie poświęcone możliwości budowy kładki w miejscu geograficznego styku granic polskiej, czeskiej i niemieckiej.
W spotkaniu uczestniczyli:
ze strony gospodarzy spotkania: Thomas Zenker, Ralph Höhne, Michaela Janyska
ze strony czeskiej: Martina Dvoŕákova, Marcela Válková
i ze strony polskiej: Leszek Loch, Agnieszka Zakęś, Natalia Kita, Agnieszka Goranin, Marian Szaran
 
Omówiono możliwości realizacji koncepcji, działania konieczne do wykonania przez strony przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, zakres prac itp.  Ustalono, że następne robocze spotkanie będzie w połowie września we Wrocławiu.


Prace planistyczne związane z budową mostu granicznego Pieńsk – Deschka Drukuj
wtorek, 23. sierpnia 2016 14:27

W dniu 22 sierpnia 2016 roku w siedzibie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei w Jeleniej Górze odbyło się spotkanie przedstawicieli Landesamt für Straßenbau und Verkehr w Bautzen i Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu - Partnerów projektu pn.: „Prace planistyczne związane z budową mostu granicznego Pieńsk – Deschka”. W spotkaniu uczestniczyli: Pani Simone Mroß i Pan Günther Lutz reprezentujący LASuV NL Bautzen oraz ze strony polskiej Dyrektor – Pan Leszek Loch oraz pracownicy wydziałów merytorycznych zaangażowani w przygotowanie i realizację wspólnego projektu. Głównym celem spotkania było przygotowanie dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projekt ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy INERREG Polska-Saksonia 2014-2020 oraz wypracowanie wspólnego stanowiska w kwestiach realizacji proponowanych przez Komitet Monitorujący rekomendacji. W trakcie spotkania wspólnie opracowano czasowy harmonogram realizacji działań w projekcie.


 


Nowe połączenie? Drukuj
wtorek, 23. sierpnia 2016 13:14

19 sierpnia br. Dyrektor Leszek Loch uczestniczył w spotkaniu z Burmistrzem m. Hradek nad Nisou Panem Josefem Horinka. Blisko 12 lat temu powstała idea wybudowania kładki w miejscu styku 3 granic ( polskiej, czeskiej i niemieckiej). Podczas spotkania rozmawiano o technicznych możliwościach realizacji tego pomysłu, jak również o możliwości dofinansowania go środkami unijnymi. W spotkaniu uczestniczyły również Pani Dyrektor A. Zakęś oraz Pani Agnieszka Goranin z UMWD.


 


Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 Drukuj
wtorek, 23. sierpnia 2016 13:03

W dniu 18.08.2016r. w siedzibie Urzędu Gminy w Bolesławcu odbyło się spotkanie w sprawie realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 km ok. 74+300-90+300 z elementami rozbudowy jako połączenie miast Dolnego Śląska, Bolesławiec - Lwówek Śląski”. Wzięli w nim udział przedstawiciele Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski, Urzędu Gminy w Bolesławcu, Zarządu Dróg Powiatowych w Bolesławcu, Zarządu Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim, Starostwa Powiatowego W Bolesławcu, Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim, przedstawiciele Wykonawcy „Polbud-Pomorze” Sp. z o.o., „PROWAY”, przedstawiciele Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu. Celem spotkania było w szczególności omówienie organizacji ruchu na czas przebudowy drogi wojewódzkiej nr 297, którą przewiduje się zrealizować etapami. Omówiono również sprawy bieżące m.in. dotyczące zgłoszenia robót budowlanych, wycinki zieleni i harmonogram robót budowlanych. Przewiduje się zakończenie robót budowlanych w 2018r.


Obwodnica Dzierżoniowa - pierwsza rada budowy Drukuj
wtorek, 16. sierpnia 2016 14:03

12.08.2016 r. odbyła się pierwsza rada budowy dla zadania "Realizacja projektu Trasa Sudecka – budowa obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 (od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 383 ul. Jana Kilińskiego wraz z rondem do włączenia w drogę wojewódzką nr 382 ul. Świdnicka)".

http://www.dzierzoniow.pl/pl/news/obwodnica-dzier-oniowa-pierwsza-rada-budowy


Południowo-wschodnie obejście Bolesławca Drukuj
piątek, 29. lipca 2016 11:29

28 lipca w Starostwie Powiatowym w  Bolesławcu została podpisana umowa na realizację zadania:
„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 – Etap III  południowo-wschodnie obejście Bolesławca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 oraz Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 - Etap II odcinek Golnice-Bolesławiec w zakresie włączenia do drogi krajowej nr 94 w m. Kruszyn „ -  w formule ” zaprojektuj i wybuduj”

Zadanie inwestycyjne jest zlokalizowane w województwie dolnośląskim, na terenie powiatu Bolesławieckiego, gmina Bolesławiec. Początek opracowania w km 0+000 (na potrzeby projektu przyjęto kilometraż roboczy). Koniec opracowania od km 3+998.10. Długość odcinka około 4 km. Celem zadania inwestycyjnego jest wybudowanie nowego odcinka drogi wojewódzkiej o parametrach drogi głównej. Inwestycja sprowadza się do połączenia projektowanego ronda turbinowego w miejscowości Kruszyn z istniejącym przebiegiem drogi wojewódzkiej nr 297 - ulica Jeleniogórska w Bolesławcu. Rondo turbinowe w Kruszynie zostało zaprojektowane w miejscu małego istniejącego ronda, w ramach II etapu inwestycji ale będzie włączone do realizacji etapu III.Przedmiotowy odcinek nowej drogi wojewódzkiej jest projektowany w ramach zadania „Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 297 (Etap III) południowo – wschodnia obwodnica Bolesławca”. Odcinek ten łączy zaprojektowany etap II inwestycji z istniejącym wylotem z Bolesławca drogi wojewódzkiej po południowej stronie miasta (ulica Jeleniogórska) – drogi biegnącej w kierunku Jeleniej Góry.
Przedmiotem zamówienia w formule „zaprojektuj i wybuduj” jest sprawdzenie dokumentacji projektowej a następnie optymalizacja rozwiązań projektowych  dokumentacji  na: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 – Etap III  południowo-wschodnie obejście Bolesławca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 oraz Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 - Etap II odcinek Golnice-Bolesławiec w zakresie włączenia do drogi krajowej nr 94 w m. Kruszyn ”, w tym uzyskanie wszelkich wymaganych prawem decyzji oraz uzgodnień na podstawie wymagań zawartych w  niniejszym programie funkcjonalno – użytkowym oraz realizacja robót budowlanych, a także uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót  budowlanych.

 • klasa drogi
- główna oznaczona symbolem "G1/2"
 • szerokość w liniach rozgraniczających
- min 25,0 m (przekrój drogowy)
 • prędkość projektowa
- 70 km/godz. (poza terenem zabudowy)
 • prędkość miarodajna
- 80 km/godz. (na terenie i poza terenem zabudowy)
 • szerokość jezdni
- 7,00 m
 • szerokość pasa ruchu
- 3,50 m
 • szerokość opaski
- 2 x 0,50 m
 • szerokość nawierzchni
- 8,00 m
 • szerokość poboczy gruntowych
- 2 x 1,50 m
 • obciążenie nawierzchni
- 115 kN/oś
 • przewidywany ruch
- KR 4
 • odległości między skrzyżowaniami
- 500 m (teren zabudowy)
- 800 m (poza terenem zabudowy)
- warunki wyjątkowe (400 m i 600 m)
 • szerokość drogi rowerowej
2,50 m
 • skrajnia pionowa
- 4,70 m
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektowane zagospodarowanie terenu

Początek drogi rozpoczyna się w km 0+000 – rondo w Kruszynie DK nr 94 powiat bolesławiecki. Droga biegnie równolegle do zespołu zabytkowych młynów, przechodzi przez sad oraz teren ogródków działkowych. W rejonie początku trasy droga koliduje z napowietrzną linią średniego napięcia. Dalej w km 1+137,40 projektowana droga krzyżuje się z drogą gminną, gdzie zaprojektowano bezkolizyjny przejazd gospodarczy. W rejonie przejazdu na krótkim fragmencie droga przecina obszar planowanej zabudowy gospodarczej wg MPZP. W km 1+887,78 projektowany przebieg krzyżuje się z istniejącym przebiegiem drogi wojewódzkiej nr 363. W miejscu skrzyżowania zaprojektowano rondo średnie o średnicy 50 m. Następnie droga biegnie skrajem terenu Agencji Mienia Wojskowego przechodząc w pobliżu obszaru planowanej zabudowy mieszkaniowej zgodnie z zapisami miejscowego planu. W km około 2+800 droga wchodzi w teren lasu, przybliżając się jednocześnie do linii najwyższych napięć. Końcowy odcinek drogi biegnie skrajem lasu, wspólnym korytarzem z wyżej wymienionymi liniami energetycznymi. W km 3+398,11 zaprojektowano skrzyżowanie skanalizowane na drodze gminnej i dalej na końcu odcinka przy włączeniu do istniejącego przebiegu drogi wojewódzkiej (ul. Jeleniogórska) zaprojektowano kolejne skrzyżowanie trójwlotowe typu rondo średnie o średnicy 41 m. Nowa droga w tym miejscu zostanie specjalnie odgięta (w kierunku miasta) w celu odsunięcia się od zabudowań leśniczówki oraz w celu wyprofilowania takiego wlotu na rondo, którego kształt zmusi kierowców do uspokojenia ruchu. Koniec odcinka w km 3+998.

Koszt inwestycji:  27 328 056,32 zł brutto

Termin realizacji: 26.07.2016r. – 26.07.2019r.
 
Wykonawca:  SKANSKA S.A.
 

 

Ważne Informacje:

 • Zmiany na sieci dróg wojewódzkich: szczegóły
 • Od dnia 01.04.2016r. zmieniają się rachunki bankowe DSDiK:
  • opłaty za złożenie wniosku
   oraz za zajęcie pasa drogowego,
   opłaty za przejazd pojazdu nienormatywnego:
   Getin Noble Bank S.A. nr: 03 1560 0013 2000 9591 5000 0003
  • zabezpieczenia należytego wykonania umowy
   należy kierować na konto:
   Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004
  • wadia należy kierować na konto:
   Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

   więcej informacji w zakładkach: Zajęcie pasa i lokalizacja, Przejazdy nienormatywne oraz Przetargi
 • Informacje o kanałach technologicznych
  znajdują się na stronie
  : BIP DSDiK

Dane kontaktowe

Adres: ul. Krakowska 28
50-425 Wrocław
NIP 897-15-90-801
Regon 001255179
Tel. Kancelaria: 71 39 17 100
71 39 17 101
71 39 17 102
Fax. Kancelaria: 71 39 17 110
Fax. Dyspozytura 71 39 17 109
Fax. Księgowość: 71 39 17 106
Fax. Wydział Dróg: 71 39 17 107
E-mail: kancelaria@dsdik.wroc.pl
WWW: dsdik.wroc.pl

Wszystkie Aktualności: