DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Aktualności

Bank rozbity! Drukuj
wtorek, 14. lutego 2017 15:55

Jak informowaliśmy na początku roku, DSDiK pozyskała finansowanie ze środków Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020 dla trzech projektów Województwa Dolnośląskiego:

 1. Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 351 Pieńsk-Jędrzychowice wraz z ul. Bolesławiecką i Dr.Kahlbaum -Allee w Görlitz,
 2. Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 353 Pieńsk-Strzelno wraz z ul. Rothenburger Strasse w Krauschwitz,
 3. Prace planistyczne związane z budową mostu granicznego Pieńsk – Deschka.

Mamy przyjemność poinformować, iż kolejny projekt otrzymał dofinansowanie - tym samym „rozbiliśmy bank”! Projekty DSDiK zdobyły całą dostępną kwotę dofinansowania na drogi w Programie INTERREG Polska - Saksonia na lata 2014-2020! Z czterech złożonych przez DSDiK wniosków, wszystkie otrzymały dofinansowanie, wyczerpując jednocześnie całą dostępną pulę pieniędzy w II Osi Priorytetowej Regionalna Mobilność, tj. 13,6 mln €. We wszystkich projektach DSDiK jest Partnerem Wiodącym; ze strony saksońskiej Partnerami są: Miasto Zittau, Miasto Görlitz, Gmina Krauschwitz, Landesamt für Straßenbau und Verkehr w Bautzen.


Ostatnim, czwartym projektem, który otrzymał dofinansowanie w ramach II OP Regionalna Mobilność jest zadanie pn.: „Modernizacja dróg wojewódzkich nr 354 na odcinku Turoszów – Sieniawka i nr 352 na odcinku Zatonie – Bogatynia wraz z ulicą Schrammstraβe w Zittau”.
Dnia 8 lutego 2017 roku odbyło się posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020, na którym podjęto decyzję o przyznaniu dofinansowania dla ww. Projektu. Kwota pozyskanych środków unijnych to 5,65 mln euro.
Wartość Projektu: 10 116 800 €.
Wartość projektu po stronie polskiej i niemieckiej:

 • Województwo Dolnośląskie: 7 089 644 €,
 • Große Kreisstadt Zittau – 3 027 156 €.


Współpraca zagraniczna - Kładka pieszo-rowerowa na Styku Trzech Granic. Drukuj
poniedziałek, 13. lutego 2017 10:47

W dniu 8 lutego 2017 roku, w Bogatyńskim Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie konsultacyjne poświęcone przygotowaniu do realizacji Projektu pn.: „Budowa turystycznej ścieżki pieszo-rowerowej na trójstyku granic Polski, Czech i Niemiec wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

Podczas spotkania zostały omówione postanowienia przygotowanego projektu umowy o współfinansowaniu zadania inwestycyjnego przez Partnerów Projektu. Podpisanie umowy przewidziano na kolejnym spotkaniu w dniu 31 marca 2017 roku. W dalszej części narady, dyskurs poświęcony został przyjętym założeniom na potrzeby przygotowania opisu przedmiotu zamówienia dla opracowania dokumentacji technicznej obiektu i niezbędnych czynności do podjęcia w najbliższym czasie umożliwiających realizację Projektu. W naradzie uczestniczyli m.in. przedstawiciele miasta Zittau, Hradek nad Nisou, Powiatu Görlizt, UMiG Bogatyni, Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.


Współpraca jednostek samorządu terytorialnego i jej wpływ na realizację zadań ustawowych Drukuj
poniedziałek, 30. stycznia 2017 12:21

W dniu 27.01.2017 r. w m. Kotla zorganizowaliśmy konferencję pt. „Współpraca jednostek samorządu terytorialnego i jej wpływ na realizację zadań ustawowych”, na którą zaprosiliśmy gospodarzy 42 gmin północno – środkowej części województwa.

Dyrektor Leszek Loch zapoznał zgromadzonych z planem rzeczowo – finansowym na rok 2017 i planowanymi do realizacji na ten rok przedsięwzięciami. Niezależnie od tego Dyrektor zachęcał zebranych do przejęcia w zarządzanie przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych przy drogach wojewódzkich. I choć utrzymywanie przystanków jest zadaniem własnym gminy, to od tego roku istnieje możliwość pobierania opłat od użytkowników tych przystanków ( przewoźników). DSDiK, zgodnie z uchwałami Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, od 1 stycznia br. pobierać będzie takie opłaty. Przekazanie przystanków gminom stwarza również taką możliwość gminom, a pobierane przez nie opłaty stanowić będą ich dochód.

Na zakończenie Dyrektor DSDiK omówił również zagadnienie usuwania martwych zwierząt z dróg wojewódzkich, również poprosił o rozważenie możliwości podpisania stosownego porozumienia, w celu przejęcia tych obowiązków przez gminy. Gminy bowiem są lepiej przygotowane do realizacji tego zadania, a czas reakcji na takie zdarzenie z poziomu gminy jest zdecydowanie krótszy niż reakcja z poziomu województwa.


 


Realizacja zadań Kadencyjnego Planu Gospodarczego na lata 2014- 2018 Drukuj
poniedziałek, 30. stycznia 2017 12:08

Taki tytuł nosiła konferencja prasowa zorganizowana 27 stycznia przez Prezydenta Głogowa Pana Rafaela Rokaszewicza w głogowskim Urzędzie. Oprócz gospodarzy i przedstawicieli mediów wzięli w niej udział Panowie Jerzy Michalak – Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego oraz Leszek Loch – Dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu. Omówiono na niej dotychczasową współpracę i współdziałanie Zarządu Województwa Dolnośląskiego z Gminą Miejską Głogów. Wielokrotnie podkreślano bardzo dobrą współpracę miedzy samorządami i efekty jakie ona dla Głogowa i powiatu głogowskiego dotychczas przyniosła w postaci zrealizowanych zadań inwestycyjnych. Omówiono również zamierzenia inwestycyjne na rok 2017.


ZMIANY ZASAD KORZYSTANIA Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH Drukuj
środa, 25. stycznia 2017 13:10

ZMIANY ZASAD KORZYSTANIA Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH

Od dnia 01.01.2017 roku za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Dolnośląskie, pobierana jest opłata.

Stawka za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku wynosi odpowiednio:
 

 • 0,04 zł za jedno zatrzymanie środka transportu o pojemności nieprzekraczającej 22 pasażerów, poza kierowcą, na przystanku komunikacyjnym;
 • 0,05 zł za jedno zatrzymanie środka transportu o pojemności przekraczającej 22 pasażerów, poza kierowcą, na przystanku komunikacyjnym.

Podstawa prawna: Uchwała nr XXVIII/901/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za korzystanie przez operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Dolnośląskie

Warunki wydawania zgody i pobierania opłat za korzystanie z przystanków określono w regulaminie zatwierdzonym uchwałą 3061/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2016 roku.
Ponadto z dniem 01.01.2017 roku Województwo Dolnośląskie przekazało część przystanków komunikacyjnych gminom (plik wykaz gmin…)
W związku z powyższym wnioski o uzgodnienie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych należy kierować do tychże gmin.
Szczegółowe informacje dostępne w zakładce wnioski a następnie zakładka przystanki.


Zmiany na sieci dróg wojewódzkich w Lubinie i w Ząbkowicach Śląskich Drukuj
piątek, 30. grudnia 2016 13:59

Zmiany na sieci dróg wojewódzkich od dnia 1 stycznia 2017 r. w Lubinie

Na podstawie uchwały nr XXI/148/2016 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 28.IX.2016 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2016 r. poz. 4397) oraz uchwały nr XXV/766/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29.IX.2016 r. (DUWD z 2016 r. poz. 4580), informujemy, że z dniem 1.I.2017 r. zmienił się przebieg DW335 w Lubinie:

 • dotychczasowa DW335 na odcinku ul. Chocianowskiej (od węzła S3 Lubin Zachód do al. Gen. Broni Stanisława Maczka) oraz al. Gen. Broni Stanisława Maczka (od ul. Chocianowskiej do al. KEN, DK3), stała się drogą powiatową,
 • DW335 została skrócona o ww. odcinek i ma następujący przebieg: Chojnów (DW328) - Jaroszówka - Krzeczyn Mały – Lubin, węzeł S3 Lubin Zachód.

W związku z czym, zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j., Dz. U. z 2016 r., poz. 1440), od dnia 1.I.2017 r. zadania zarządcy drogi na odcinku dotychczasowej DW335, tj. ul. Chocianowskiej (od węzła S3 Lubin Zachód do al. Gen. Broni Stanisława Maczka) oraz al. Gen. Broni Stanisława Maczka (od ul. Chocianowskiej do al. KEN, DK3), wykonuje Zarząd Powiatu Lubińskiego, do którego należy zwracać się ze wszelkimi kwestiami związanymi m.in. z zarządzaniem, utrzymaniem i remontami ww. odcinka drogi.Zmiany na sieci dróg wojewódzkich od dnia 1 stycznia 2017 r. w Ząbkowicach Śląskich

Na podstawie uchwał nr XXIV/161/2016 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 25.II.2016 r., nr XXIV/162/2016 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 25.II.2016 r., nr XXII/663/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 25.V.2016 r., nr XXII/664/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 25.V.2016 r., nr XIV/76/2016 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 28.I.2016 r., informujemy, że z dniem 1.I.2017 r. zmienił się przebieg DW385 w Ząbkowicach Śląskich:

 • DW385 biegnie do DK8 od strony Dzierżoniowa bez zmian, a od DK8 w kierunku Ziębic po obwodnicy (nieciągłość przebiegu po DK8 i DW382) do ul. Kamienieckiej i dalej po ul. Kamienieckiej (była droga gminna bez numeru) do ul. Cukrowniczej, ul. Cukrowniczą (była droga powiatowa nr 3176D) do ul. Ziębickiej i ul. Ziębicką do granicy miasta,
 • dotychczasowa DW385 na odcinku od DK8 do ul. Cukrowniczej (3176D), tj. ciąg ulic Legnickiej, Wrocławskiej, Stefana Żeromskiego, Janusza Kusocińskiego, Stanisława Staszica i Ziębickiej, stała się drogą gminną.

W związku z czym, zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j., Dz. U. z 2016 r., poz. 1440), od dnia 1.I.2017 r. zadania zarządcy drogi w Ząbkowicach Śląskich na odcinku:

 • dotychczasowego przebiegu DW385, tj. ciąg ulic Legnickiej (od DK8), Wrocławskiej, Stefana Żeromskiego, Janusza Kusocińskiego, Stanisława Staszica i Ziębickiej (do ul. Cukrowniczej) wykonuje Burmistrz Ząbkowic Śląskich, do którego należy zwracać się ze wszelkimi kwestiami związanymi m.in. z zarządzaniem, utrzymaniem i remontami ww. odcinka drogi,
 • ul. Kamienieckiej (od ronda na obwodnicy w ciągu DW382) do ul. Cukrowniczej, ul. Cukrowniczej i ul. Ziębickiej (od ul. Cukrowniczej do granicy miasta) , wykonuje Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu.


Nowe rondo w Bielawie Drukuj
czwartek, 29. grudnia 2016 11:39

Na skrzyżowaniu dróg:  wojewódzkiej nr 384 ,  powiatowej nr 3006 D oraz  gminnej  w obrębie Placu Kościelnego w Bielawie staraniem władz gminy, przy  wsparciu finansowym Województwa Dolnośląskiego powstało nowe rondo.  W stosunkowo krótkim czasie oprócz budowy  ronda  czterowlotowego, udało się  również wybudować  i przebudować chodniki, przebudować kanalizację deszczową ,  przebudować infrastrukturę towarzyszącą (gazową i telekomunikacyjną) oraz przebudować i zmodernizować  oświetlenie uliczne.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 1 243 926,01 zł, w tym: - budżet Województwa Dolnośląskiego – 400 000 zł, budżet Gminy Bielawa – 843 926,01 zł. Zadanie zostało wykonane w formule „zaprojektuj i wybuduj”, a jego wykonawca było konsorcjum firm: AS-BUD z Bielawy, INSANIT z Bielawy oraz Instalatorstwo Elektryczne J. Ryszard Gawrycki z Bielawy.

Mamy nadzieję, że mieszkańcy Bielawy jak i użytkownicy w/w dróg będą z tego rozwiązania zadowoleni


Rozwój ruchu pieszo-rowerowego na Styku Trzech Granic Drukuj
środa, 21. grudnia 2016 09:50

Dnia 20 grudnia 2016 roku, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, odbyło się spotkanie konsultacyjne z Partnerami niemieckimi i czeskimi w związku z prowadzonymi przez DSDiK przygotowaniami do realizacji zadania: pn.: „Budowa turystycznej ścieżki pieszo-rowerowej na trójstyku granic Polski, Czech i Niemiec wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Na spotkaniu dokonano ustaleń związanych ze sposobem finansowania zadania przez określenie udziałów finansowych Partnerów w budżecie projektu. W tym zakresie zostanie podpisane stosowne porozumienie. W najbliższym czasie przygotowany zostanie również opis przedmiotu zamówienia, który zostanie poddany konsultacjom z Partnerami, zgodnie z przyjętym harmonogramem spotkań grupy roboczej.

Ważne Informacje:

 • Zmiany na sieci dróg wojewódzkich: szczegóły
 • Od dnia 01.04.2016r. zmieniają się rachunki bankowe DSDiK:
  • opłaty za zajęcie pasa drogowego,
   opłaty za przejazd pojazdu nienormatywnego:
   Getin Noble Bank S.A. nr: 03 1560 0013 2000 9591 5000 0003
  • zabezpieczenia należytego wykonania umowy
   należy kierować na konto:
   Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004
  • wadia należy kierować na konto:
   Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

   więcej informacji w zakładkach: Zajęcie pasa i lokalizacja, Przejazdy nienormatywne oraz Przetargi
 • Informacje o kanałach technologicznych
  znajdują się na stronie
  : BIP DSDiK

Dane kontaktowe

Adres: ul. Krakowska 28
50-425 Wrocław
NIP 897-15-90-801
Regon 001255179
Tel. Kancelaria: 71 39 17 100
71 39 17 101
71 39 17 102
Fax. Kancelaria: 71 39 17 110
Fax. Dyspozytura 71 39 17 109
Fax. Księgowość: 71 39 17 106
Fax. Wydział Dróg: 71 39 17 107
E-mail: kancelaria@dsdik.wroc.pl
WWW: dsdik.wroc.pl