DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Aktualności

EKO-projekt Drukuj
czwartek, 23. marca 2017 15:31

Z satysfakcją informujemy, że w dniu 16 marca 2017 roku, Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca podjęła decyzję o dofinansowaniu projektu pn.: „Termomodernizacja budynku Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu – Obwód Drogowy Cieszyce”. Dzięki strumieniowi pieniędzy unijnych, który formalnie dla ww. inwestycji został otwarty, DSDiK we Wrocławiu rozpoczęła realizację projektu wpływającego na politykę kształtowania klimatu przez kompleksową termomodernizację budynku użyteczności publicznej w Cieszycach z wykorzystaniem Odnawialnych Źródeł Energii. Angażując się w tego rodzaju projekty promujemy ciekawe inicjatywy ekologiczne i dążymy do pogłębiania świadomości w zakresie efektywnego i oszczędnego zarządzania energią.


Jak jeździć w Bolesławcu? Drukuj
wtorek, 21. marca 2017 14:33

Z inicjatywy Inżyniera Kontraktu, na zaproszenie Pana Starosty Bolesławieckiego, w dniu 16 marca 2017 r. odbyło się spotkanie w sprawie koordynacji działań Wykonawców inwestycji realizowanych na terenie powiatu bolesławieckiego, przedstawicieli miasta i gminy Bolesławiec, zarządów dróg powiatu bolesławieckiego oraz DSDiK we Wrocławiu.

Na terenie powiatu bolesławieckiego Województwo Dolnośląskie realizuje zadania inwestycyjne:

 1. Połączenie miast Dolnego Śląska – budowa południowo-wschodniego obejścia Bolesławca - Wykonawca Skanska
 2. Połączenie miast Dolnego Śląska na odcinku Bolesławiec – Lwówek Śląski drogą wojewódzką nr 297 – Wykonawca Polbud Pomorze

Spotkanie miało na celu ustalenie koniecznych tras objazdów drogami powiatowymi w trakcie realizacji zadań kontraktowych jak i zapewnienia dojazdu do miasta osób korzystających w okresie letnim z istniejących obiektów rekreacji.


 


Dyrektor na spotkaniu ze Służbą Utrzymaniową Drukuj
środa, 08. marca 2017 08:31

Dyrektor Leszek Loch spotkał się z kierownikami i inspektorami służby utrzymaniowej DSDiK.
Tematyka spotkania dotyczyła spraw bieżących z jakimi pracownicy służby utrzymaniowej spotykają się w swej codziennej pracy,
w tym m.in. kwestie związane z:

 • olejami i płynami eksploatacyjnymi rozlanymi na drodze (postępowanie, współpraca z Dyspozyturą, grafiki dyżurów)
 • używaniem odzieży ochronnej i roboczej oraz sprawy posiłków profilaktycznych
 • raportami
 • padłymi zwierzętami na drodze  (postępowanie, współpraca z gminami, porozumienia)
 • przystankami
 • zagrożeniami przy drogach (ruiny zabudowań, nadzór budowlany, postępowanie)
 • nielegalnymi zajęciami pasa drogowego (pasy orne w pasie drogowym)
 • rowami i przepustami oraz ich drożnością

 Zapowiedział tez , że planuje spotkanie z pracownikami zatrudnionymi na stanowiskach robotniczych.


Od zamku Frýdlant do zamku Czocha Drukuj
wtorek, 07. marca 2017 10:06

03 marca 2017 r., w Jabloncu nad Nysą, odbyło się spotkanie robocze z przedstawicielami Zarządu Dróg Kraju Libereckiego. Spotkanie dotyczyło projektu pn. „Od zamku Frýdlant do zamku Czocha”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska. Projekt realizowany po stronie czeskiej przez ww. Zarząd, a po stronie polskiej przez Województwo Dolnośląskie reprezentowane przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu. W toku spotkania omówiono stan realizacji projektu po obu stronach granicy, w szczególności w zakresie przeprowadzonych i planowanych postępowań przetargowych, harmonogramu wykonania robót budowlanych, synchronizacji formy planowanego oznakowania drogowego – znaki kierujące do atrakcji turystycznych zlokalizowanych w regionie przygranicznym. W trakcie spotkania ustalono także harmonogram dalszych spotkań roboczych w powiązaniu z planowanymi etapami realizacji projektu.


Centralny plan postępowań o udzielenie zamówień 2017 Drukuj
poniedziałek, 27. lutego 2017 14:50

DSDiK centralny plan postępowań o udzielenie zamowień na rok 2017


20 lutego 2017r. - zaczęliśmy! Drukuj
poniedziałek, 20. lutego 2017 15:21

Właśnie dzisiaj miało miejsce podpisanie umowy na budowę drogi wojewódzkiej od drogi wojewódzkiej nr 455 do drogi krajowej nr 98, tzw. BŁD - odcinka północnego. Połączenie to o długości ok. 9,85 km w układzie jednojezdniowym będzie realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Jak będzie wyglądać ta droga?

Droga rozpocznie się za skrzyżowaniem z ulicą Strachocińską, na którym jest już wybudowane rondo. Droga wojewódzka dwujezdniowa G (2x2) poprzez wiadukt drogowy dwujezdniowy będzie przekraczać linię kolejową nr 292 - Jelcz Miłoszyce – Wrocław Osobowice oraz planowaną Trasą Swojczycką. Za wiaduktem droga na obecnym etapie będzie przechodzić z dwujezdniowej w drogę jednojezdniową G(1x2).

Droga wojewódzka będzie krzyżować się z drogami:

•    planowaną drogą gminną gminy Czernica,
•    drogą powiatową nr 1922D odcinek Kiełczówek – Dobrzykowice - rondo,
•    drogą powiatową 1920D odc. Kiełczów– Śliwice - rondo,
•    drogą powiatową nr 1918 D - skrzyżowanie skanalizowane,
•    drogą gminną (ulica Bławatna w Mirkowie) łączącą Mirków z miejscowościami Kamień i Długołęka- skrzyżowanie skanalizowane z sygnalizacją świetlną.

Pomiędzy skrzyżowaniem z ulicą Bławatną, a wiaduktem kolejowym przekrój DW jednojezdniowy będzie przechodził w przekrój dwujezdniowy. Projektowana droga wojewódzka przecinać się będzie z linią kolejową nr 143 –Kluczbork – Wrocław Mikołajów poprzez wiadukt dwujezdniowy. Koniec drogi wojewódzkiej zostanie włączony do drogi krajowej nr 98 w miejscu skrzyżowania z Łącznikiem „Długołęka” Autostradowej Obwodnicy Wrocławia poprzez skrzyżowanie skanalizowane z sygnalizacją świetlną oraz jednojezdniowy wiadukt drogowy nad skrzyżowaniem na kierunku BŁD – Łącznik „Długołęka”. Nad terenem obszaru Natura 2000 i rzeką Widawą wybudowany zostanie jednojezdniowy most o długości ok.180 m.

Czas na wykonanie projektu wraz uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i decyzją ZRiD - 20 miesięcy. Czas na realizację robót budowlanych - 25 miesięcy.
Całkowity czas realizacji umowy-45 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Inwestycję realizować będzie Konsorcjum firm: lider - Strabag Infrastruktura Południe
Sp. z o.o. i partner - Strabag Sp. z o.o.

Wartość zadania - 104 395 473,87 zł brutto.
Planowane rozpoczęcie robót budowlanych - październik 2018 rok.


Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 345 w km 0,694 w m. Wilczków Drukuj
poniedziałek, 20. lutego 2017 10:53

Prace będą prowadzone przy całkowicie zamkniętej drodze wojewódzkiej. Objazd poprowadzony drogami wojewódzkimi i krajowymi wg zatwierdzonej ( załączonej) organizacji ruchu zastępczego.    
Przebudowa mostu będzie polegać na zastąpieniu istniejącego mostu o konstrukcji ramowej wykonanej z betonu na przepust ramowy żelbetowy. Istniejący obiekt posiada liczne pęknięcia oraz ubytki betonu na przyczółkach i w płycie pomostowej.

Po przebudowie szerokość nawierzchni na obiekcie wyniesie 7,50m, dodatkowo zostanie wykonany obustronny chodnik na obiekcie, co poprawi bezpieczeństwo pieszych. Długość całkowita obiektu wyniesie 13,30 m.
Całkowity koszt przebudowy 400 575 złotych brutto.
Termin wykonania robót 20.02.2017 – 15.06.2017r.

 

Mapa objazdu na czas przebudowy mostu w m_Wilczków

 


Wspólne badania w branży drogowej Drukuj
poniedziałek, 20. lutego 2017 10:40

W dniu 14 lutego 2017 r., w siedzibie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu odbyło się spotkanie z przedstawicielami Zarządu Dróg Kraju Pardubickiego. Przedmiotem spotkania było wspólne przygotowanie propozycji projektowej, w celu ubiegania się o wsparcie finansowe Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska. Planowany do realizacji projekt wpisuje się w Oś priorytetową 4 ww. Programu Współpraca instytucji i społeczności, gdyż w ramach projektu zaplanowano rozwój współpracy zarządów drogowych po obu stronach granicy, w zakresie badań nad nowymi technologiami w budownictwie, modernizacji i utrzymaniu infrastruktury drogowej. Na spotkaniu omówiono planowane do realizacji działania projektowe i związane z nimi koszty (założenia budżetu projektu), a także przyjęto harmonogram dalszych prac nad projektem.


 

Ważne Informacje:

 • Zmiany na sieci dróg wojewódzkich: szczegóły
 • Od dnia 01.04.2016r. zmieniają się rachunki bankowe DSDiK:
  • opłaty za zajęcie pasa drogowego,
   opłaty za przejazd pojazdu nienormatywnego:
   Getin Noble Bank S.A. nr: 03 1560 0013 2000 9591 5000 0003
  • zabezpieczenia należytego wykonania umowy
   należy kierować na konto:
   Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004
  • wadia należy kierować na konto:
   Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

   więcej informacji w zakładkach: Zajęcie pasa i lokalizacja, Przejazdy nienormatywne oraz Przetargi
 • Informacje o kanałach technologicznych
  znajdują się na stronie
  : BIP DSDiK

Dane kontaktowe

Adres: ul. Krakowska 28
50-425 Wrocław
NIP 897-15-90-801
Regon 001255179
Tel. Kancelaria: 71 39 17 100
71 39 17 101
71 39 17 102
Fax. Kancelaria: 71 39 17 110
Fax. Dyspozytura 71 39 17 109
Fax. Księgowość: 71 39 17 106
Fax. Wydział Dróg: 71 39 17 107
E-mail: kancelaria@dsdik.wroc.pl
WWW: dsdik.wroc.pl