DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Zajęcia pasa i lokalizacja Drukuj Email


Wnioski o zajęcie pasa i uzgodnienie lokalizacji do pobrania


 WNIOSKI DOTYCZĄCE OBIEKTÓW, STOISK HANDLOWYCH, RUSZTOWAŃ I REKLAM

 

01-wniosek-uzgodnienie-lokalizacji-obiekt

02-wniosek-uzgodnienie-lokalizacji-reklama

03-wniosek-uzgodnienie-lokalizacji-rusztowanie-stoisko

04- wniosek-zajecie-pasa-drogowego-obiekt

05-wniosek-zajcie-pasadrogowego-reklama

06- wniosek-zajecie-pasa-drogowego-na-wylacznosc-stoisko-handlowe-rusztowanie


 WNIOSKI DOTYCZĄCE SIECI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I PRZYŁĄCZY

 

07-wniosek-uzgodnienie-lokalizacji-siec-uzbrojenia-terenu

08-wniosek-uzgodnienie-lokalizacji-przylacza

09_wniosek-zajcie-pasa-drogowego-wykonanie-robot-umieszczenie-urzadzenia


 

WNIOSKI DOTYCZĄCE ZJAZDÓW I SKOMUNIKOWANIA

10-wniosek-uzgodnienie-lokalizacji-zjazd

11-wniosek-uzgodnienie-projektu-budowlanego-zjazd

12-wniosek-wydanie-oswiadczenia-o-skomunikowaniu-dziaki

13-wniosek-opinia-podzial-dzialki

Wniosek na zajęcie pasa drogowego w celu budowy zjazdu

 


AWARIE W PASIE DROGOWYM

 

14--wniosek-zajecie-pasa-drogowego-w-celu-usuniecia-awarii

 

 

 

 

 

Zajęcia pasa w okresie zimowym


Informujemy, że w okresie zimowym realizacja prac w pasie drogowym jest uwarunkowana temperaturą otoczenia. Rozkopy w obrębie pasa drogowego nie mogą być wykonywane przy temperaturze poniżej 0oC oraz przy przemarzniętym gruncie i zalegającym śniegu natomiast układanie mieszanki asfaltowej należy wykonywać w temperaturze podłoża i powietrza powyżej +5 oC, na suche czyste i odpylone podłoże po uprzednim skropieniu asfaltem. 
W przypadku braku korzystnych warunków atmosferycznych, Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu zastrzega sobie prawo do odmowy zezwolenia na zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich celem prowadzenia prac rozkopowych.

 

Opłaty za wnioski i zajęcie pasa drogowego


Informacja o opłatach za zajęcie pasa drogowego

Opłaty za zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej w celu prowadzenia robót oraz umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej lub obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego naliczane są zgodnie z uchwałą Nr XV/383/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich

 

Uchwala_nr XV/383/20 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich

 

Opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich uiszcza się na rachunek bankowy DSDiK we Wrocławiu:

od dnia 15.02.2019r. Santander Bank nr: 12 1090 2398 0000 0001 4178 9407
 

 Informacja o opłatach za składanie wniosków do DSDiK we Wrocławiu oraz pełnomocnictw

Od dnia 1 stycznia 2007r., na podstawie Ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. (Dz. U. z 2015r. poz. 783, ze zmianami) nie podlegają opłacie skarbowej podania (odwołania i zażalenia) i załączniki do podań.

Zwolnione z opłaty skarbowej zostały również:

      Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg,

      Pozwolenia na lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Opłacie skarbowej w wysokości 82 zł podlegają zezwolenia na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu (cześć III ust. 44 pkt. 2 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej). Jeżeli budowa lub przebudowa zjazdu związana jest z budownictwem mieszkaniowym, zezwolenie nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 2 ustawy o opłacie skarbowej.

Zgodnie z Ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U. z 2015r. poz.783 ze zmianami) Rozdział 4 Właściwość organów podatkowych art. 12 pkt 2 . Organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach opłaty skarbowej jest:

        od dokonania czynności urzędowej, wydania zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia, koncesji) - organ podatkowy właściwy ze względu na siedzibę organu lub podmiotu, który dokonał czynności urzędowej albo wydał zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję),

        od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii - organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce złożenia dokumentu.

W związku z powyższym, opłaty za czynności urzędowe dokonywane w DSDiK we Wrocławiu i za pełnomocnictwa składane w DSDiK we Wrocławiu należy uiszczać gotówkowo w kasie organu podatkowego tj. Gminie Wrocław lub bezgotówkowo na rachunek bankowy Gminy Wrocław

PKO BP S A. nr 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895
Gmina Wrocław
pl. Nowy Targ 1/8
50-141 Wrocław