DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Ulgi PDF Drukuj

 

ULGI WOBEC NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
-KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ-

NIEPODATKOWE NALEŻNOŚCI BUDŻETOWE WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLASKIEGO

Niepodatkowymi należnościami budżetowymi Województwa Dolnośląskiego, wobec których legitymację do stosowania ulg w imieniu Marszałka Województwa Dolnośląskiego posiada Dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu są:

 • opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich Województwa Dolnośląskiego, o których mowa w art. 40d ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2222 z późń. zm.),
 • kary za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich Województwa Dolnośląskiego, o których mowa w art. 40d ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2222 z późń. zm.)
 • kary za przejazd po drogach wojewódzkich Województwa Dolnośląskiego pojazdów nienormatywnych , o których mowa w dziale V rozdziale 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 z późn. zm.)

PODMIOTY UPRAWNIONE DO ULG

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077), dokonaną ustawą z dnia 10 lutego 2017 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych (Dz. U.  poz. 659), podmiotami uprawnionymi do ulg są zobowiązani, wobec których ostateczną decyzją administracyjną w administracyjnym toku instancji, ustalono lub wymierzono odpowiednio opłatę za zajęcie pasa drogowego lub karę za zajęcie pasa drogowego lub karę za przejazd pojazdu nienormatywnego na drodze wojewódzkiej Województwa Dolnośląskiego, niezależnie od jego statusu, jako prowadzącego, czy nieprowadzącego działalności gospodarczej.
Katalog podmiotów wyżej wymienionych, obowiązuje począwszy od daty 28 kwietnia 2017 roku oraz w stosunku do spraw wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej tj. przed datą 28 kwietnia 2017 roku.

RODZAJE ULG 

 • umorzenie należności w całości,
 • umorzenie należności w części,
 • odroczenie terminu spłaty całości należności,
 • odroczenie terminu spłaty części należności,
 • rozłożenie na raty płatności całości należności,
 • rozłożenie na raty płatności części należności.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wniosek o udzielenie ulgi wobec niepodatkowych należności budżetowych Województwa Dolnośląskiego, wraz ze stosownymi dokumentami, należy składać w siedzibie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 28, 50- 425 Wrocław lub za pośrednictwem operatora pocztowego.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • wniosek o zastosowanie ulgi zawiera co najmniej:
  • Imię i nazwisko zobowiązanego lub nazwę zobowiązanego;
  • Adres zobowiązanego lub adres siedziby zobowiązanego;
  • Powołanie należności publicznoprawnej Województwa Dolnośląskiego objętej wnioskiem wraz z danymi identyfikującymi tę należność (data i numer decyzji administracyjnej ustalającej opłatę za zajęcie pasa drogowego lub wymierzającej karę za zajęcie pasa drogowego lub za przejazd pojazdu nienormatywnego);
  • Formę ulgi, o której zastosowanie zobowiązany wnosi (umorzenie w całości należności, umorzenie w części należności, odroczenie terminu spłaty całości należności, odroczenie terminu spłaty części należności, rozłożenie na raty płatności całości należności oraz rozłożenie na raty płatności części należności);
 • Powołanie okoliczności faktycznych uzasadniających zastosowanie ulgi
  • uzasadnienie zaistnienia przesłanki ważnego interesu zobowiązanego lub interesu publicznego- w przypadku, gdy zobowiązany ubiega się o ulgę w formie umorzenia należności w całości;
  • uzasadnienie względów społecznych lub gospodarczych, w szczególności możliwości płatniczych zobowiązanego- w przypadku, gdy zobowiązany ubiega się o ulgę w formie umorzenia w części należności, odroczenia terminu spłaty całości należności, odroczenia terminu spłaty części należności, rozłożenia na raty płatności całości należności oraz rozłożenia na raty płatności części należności;
 • Materiał dowodowy potwierdzający powołane przez zobowiązanego okoliczności faktyczne;
 • Inne dowody, na podstawie których zobowiązany dowodzi zasadności dla zastosowania ulgi;
 • Pisemną zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych, jeżeli wnioskodawca wywodzi z tego typu kategorii danych osobowych, uzasadnienie dla zasadności udzielenia ulgi i podał te dane we wniosku o ulgę lub w załącznikach do tego wniosku. Pisemna zgoda, powinna zostać wyrażona formułą o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie we wniosku i w załącznikach do wniosku, szczególnych kategorii danych osobowych, o mowa w zapisach art. 9 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). Wyrażenie zgody, odnosi się wyłącznie do postępowania w sprawie o zastosowanie ulgi wobec niepodatkowej należności budżetowej Województwa Dolnośląskiego w celu jego procedowania i zakończenia ostateczną i prawomocną decyzją administracyjną w sprawie udzielenia lub odmowy udzielenia ulgi..
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej od decyzji administracyjnej w sprawie ulgi w kwocie 10,00 złotych;
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w kwocie 17,00 złotych, jeżeli zobowiązany działa w sprawie przez pełnomocnika.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Zgodny z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257) tj.:

 • niezwłocznie w przypadku, gdy sprawa może być rozpatrzona w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza organ,
 • nie później niż w ciągu miesiąca, gdy załatwienie sprawy wymaga postępowania wyjaśniającego,
 • nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania w przypadkach spraw szczególnie skomplikowanych

Każde nie załatwienie sprawy w w/w terminach, skutkuje obligatoryjnym skierowaniem do strony zawiadomienia ze wskazaniem przyczyn zwłoki i wskazaniem nowego terminu załatwienia sprawy oraz obligatoryjnym pouczeniem o prawie do wniesienia ponaglenia.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Załatwienie sprawy dokonywane jest poprzez wprowadzenie do obrotu prawnego:

 • decyzji administracyjnej umarzającej/odmawiającej umorzenia należności w całości,
 • decyzji administracyjnej umarzającej/ odmawiającej umorzenia należności w części,
 • decyzji administracyjnej odraczającej/ odmawiającej odroczenia terminu spłaty całości należności,
 • decyzji administracyjnej odraczającej/ odmawiającej odroczenia terminu spłaty części należności,
 • decyzji administracyjnej rozkładającej na raty/ odmawiającej rozłożenia na raty płatności całości należności,
 • decyzji administracyjnej rozkładającej na raty/ odmawiającej rozłożenia na raty płatności części należności.

OPŁATY

Z chwilą złożenia wniosku o zastosowanie ulgi wobec niepodatkowej należności budżetowej Województwa Dolnośląskiego na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018r. poz. 1044), powstaje obowiązek zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 10,00 złotych na rachunek organu podatkowego właściwego miejscowo tj. Prezydenta Miasta Wrocławia.

 
TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji administracyjnej w sprawie udzielenia/ odmowy udzielenia ulgi niepodatkowej należności budżetowej Województwa Dolnośląskiego, służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji administracyjnej za pośrednictwem Dyrektora Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 28, 50- 425 Wrocław.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Informacje szczegółowe dotyczące procedowania w sprawach ulg wobec niepodatkowych należności budżetowych Województwa Dolnośląskiego, znajdują się w zakładce "Informacje szczegółowe"

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077).
 • Przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018r. poz. 800).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018r. poz. 1044)
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018r. poz. 362) i przepisy do niej wykonawcze.
 • Traktat o ustanowieniu Wspólnoty Europejskiej ( Dz U. z 2004r. 90. 864/2).

 

Wrocław, dn. 9 sierpnia 2018 roku

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA
dla ubiegających się o zastosowanie ulgi wobec należności publicznoprawnych Województwa Dolnośląskiego


Na podstawie dyspozycji przepisu art. 60 pkt 7, art. 61 ust. 1 pkt. 4, art. 64 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, art. 67 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), podaje się do wiadomości informacje dla ubiegających się zastosowanie ulgi wobec należności publicznoprawnych Województwa Dolnośląskiego o następującej treści:

1.

1. Niniejsza informacja obejmuje informację nt. postępowania administracyjnego dotyczącego instytucji zastosowania ulgi wobec należności publicznoprawnych Województwa Dolnośląskiego, o których mowa w art. 40d ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2222 z późń. zm.), zw. dalej u.d.p. w zakresie dotyczącym wyłącznie opłat i kar za zajęcie pasa drogowego oraz zastosowania ulgi wobec należności, o której mowa w dziale V rozdziale 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 z późn. zm.) tj. karę za przejazd pojazdów nienormatywnych odpowiednio ustalonych lub wymierzonych na drogach wojewódzkich Województwa Dolnośląskiego, które pozostają w zarządzie Dolnośląskiej Służby Dróg
i Kolei we Wrocławiu.

2.

Postępowania administracyjne dotyczące instytucji zastosowania ulgi wobec należności, o których mowa w zapisach poprzedzających, prowadzi z upoważnienia Marszałka Województwa Dolnośląskiego- Dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu.

3.

Zastosowanie ulgi wobec należności, o których mowa w pkt. 1, nastąpić może wyłącznie w formie:

a)    umorzenia należności w całości,
b)     umorzenia należności w części,
c)    odroczenia terminu spłaty całości należności,
d)    odroczenia terminu spłaty części należności,
e)    rozłożenia na raty płatności całości należności,
f)    rozłożenia na raty płatności części należności.

4.

 1. Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie zastosowania ulgi wobec należności publicznoprawnych Województwa Dolnośląskiego oraz zastosowanie ulgi wobec należności publicznoprawnych Województwa Dolnośląskiego, może nastąpić na wniosek zobowiązanego, niezależnie od statusu tego podmiotu w zakresie prowadzenia, czy nieprowadzenia działalności gospodarczej.
 2. Katalog podmiotów wyżej wymienionych, obowiązuje począwszy od daty 28 kwietnia 2017 roku oraz w stosunku do spraw wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej tj. przed datą 28 kwietnia 2017 roku.

5.

Wniosek o zastosowanie ulgi, może zostać uznany jako skuteczny pod względem formalno- prawnym wyłącznie w przypadku ubiegania się o zastosowanie ulgi przez podmiot posiadający status zobowiązanego tj. podmiot, wobec którego ostateczną decyzją administracyjną w administracyjnym toku instancji, ustalono lub wymierzono odpowiednio opłatę za zajęcie pasa drogowego, lub karę za zajęcie pasa drogowego, lub karę za przejazd pojazdu nienormatywnego na drodze wojewódzkiej Województwa Dolnośląskiego.

6.

Wniosek o zastosowanie ulgi wobec należności publicznoprawnej Województwa Dolnośląskiego winien zawierać:

a)    Imię i nazwisko zobowiązanego lub nazwę zobowiązanego;
b)    Adres zobowiązanego lub adres siedziby zobowiązanego;
c)    Powołanie należności publicznoprawnej Województwa Dolnośląskiego objętej wnioskiem wraz z danymi identyfikującymi tę należność (data i numer decyzji administracyjnej ustalającej opłatę za zajęcie pasa drogowego lub wymierzającej karę za zajęcie pasa drogowego lub za przejazd pojazdu nienormatywnego);
d)    Formę ulgi, o której zastosowanie zobowiązany wnosi (umorzenie w całości należności, umorzenie w części należności, odroczenie terminu spłaty całości należności, odroczenie terminu spłaty części należności,  rozłożenie na raty płatności całości należności oraz rozłożenie na raty płatności części należności);
e)    Powołanie okoliczności faktycznych uzasadniających zastosowanie ulgi;
f)    Materiał dowodowy potwierdzający powołane przez zobowiązanego okoliczności faktyczne, w szczególności dokumenty, o których mowa w zapisach punktu 8 ppkt 1  i ppkt 2 niniejszej procedury oraz dokumenty umożliwiające dokonanie przez Dyrektora Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu oceny w imieniu Marszałka Województwa Dolnośląskiego przesłanek warunkujących wydanie decyzji administracyjnej, o której mowa w punkcie 2 niniejszej procedury;
g)    Inne dowody, na podstawie których zobowiązany wywodzi skutki dla zastosowania ulgi.
h)    Pisemną zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych, jeżeli wnioskodawca wywodzi z tego typu kategorii danych osobowych, uzasadnienie dla zasadności udzielenia ulgi i podał te dane we wniosku o ulgę lub w załącznikach do tego wniosku. Pisemna zgoda, powinna zostać wyrażona formułą o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie we wniosku i w załącznikach do wniosku, szczególnych kategorii danych osobowych, o mowa w zapisach art. 9 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). Wyrażenie zgody, odnosi się wyłącznie do postępowania w sprawie o zastosowanie ulgi wobec niepodatkowej należności budżetowej Województwa Dolnośląskiego w celu jego procedowania i zakończenia ostateczną i prawomocną decyzją administracyjną w sprawie udzielenia lub odmowy udzielenia ulgi.”.
i)    Dowód uiszczenia opłaty skarbowej od decyzji administracyjnej w sprawie ulgi w kwocie 10,00 złotych;
j)    Dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w kwocie 17,00 złotych, jeżeli zobowiązany działa w sprawie przez pełnomocnika.

7.

 1. Ulgi wobec należności publicznoprawnych Województwa Dolnośląskiego, udzielane są:
  a) na podstawie zaistnienia w danym stanie faktycznym przesłanki ważnego interesu zobowiązanego i/lub interesu publicznego- w przypadku, gdy zobowiązany ubiega się o ulgę w formie umorzenia należności w całości,
  b)    w przypadkach uzasadnionych ważnymi względami społecznymi i/lub gospodarczymi, w szczególności możliwościami płatniczymi zobowiązanego- w przypadku, gdy zobowiązany ubiega się o ulgę w formie umorzenia w części należności, odroczenia terminu spłaty całości należności, odroczenia terminu spłaty części należności,  rozłożenia na raty płatności całości należności oraz rozłożenia na raty płatności części należności.
 2. Przy wykładni prawnej przesłanek ważnego interesu zobowiązanego i/lub interesu publicznego, należy wziąć pod wzgląd m.in. wykładnię prezentowaną w wyrokach:
  a) Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z siedzibą w Białymstoku z dnia 11 maja 2011 roku w sprawie o sygn. akt I SA/Bk 745/10,
  b) Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 12 stycznia 2011 roku w sprawie o sygn. akt I SA/Bd 913/10,
  c) Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z siedzibą w Lublinie z dnia  16  listopada 2011 roku w sprawie o sygn. akt I SA/Lu 427/11,
  d) Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z siedzibą w Gdańsku z dnia  18  listopada 2010 roku w sprawie o sygn. akt III SA/Gd 217/10,
  e) Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z siedzibą w Krakowie z dnia  22  stycznia 2013 roku w sprawie o sygn. akt III SA/Kr 437/12,
  f) Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z siedzibą w Opolu z dnia 11 sierpnia 2011 roku w sprawie o sygn. akt. I SA/Op 251/11,
  g) Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z siedzibą w Warszawie z dnia  22  stycznia 2013 roku w sprawie o sygn. akt III SA/Kr 437/12,
  h) Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z siedzibą w Warszawie z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie o sygn. akt. III SA/Wa 768/10,
  i) Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z siedzibą w Krakowie z dnia  17 stycznia 2012 roku w sprawie o sygn. akt I SA/Kr 773/11,
  j)  Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z siedzibą w Lublinie z dnia  18  stycznia 2012 roku w sprawie o sygn. akt I SA/Lu 712/11.

8.

 1. Badanie zaistnienia bądź braku zaistnienia danych przesłanek, o których mowa w punkcie 7, następuje w oparciu o dokumenty odpowiednio potwierdzające sytuację społeczną, gospodarczą zobowiązanego lub w oparciu o dokumenty potwierdzające sytuację rodzinną, zdrowotną bądź dokumenty potwierdzające inną szczególną sytuację.
 2. Dokumentami potwierdzającymi sytuację społeczną i gospodarczą zobowiązanego mogą być w szczególności:
  a)    Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości, o którym mowa w przepisie art. 306e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018r., poz. 800 z późn. zm.),
  b)    Zaświadczenie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, prowadzonego wobec zobowiązanego, o którym mowa w art. 827 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018r., poz. 155 z późn. zm.) w przypadku gdy takie postępowanie wobec zobowiązanego było uprzednio prowadzone,,
  c)    Postanowienie o umorzeniu administracyjnego postępowania egzekucyjnego, prowadzonego wobec zobowiązanego, o którym mowa w art. 59 §4 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
  (Dz. U. z 2017r., poz. 1201 z późn. zm.) w przypadku gdy takie postępowanie wobec zobowiązanego było uprzednio prowadzone,
  d)    Deklaracje, o których mowa w art. 3 pkt. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018r., poz. 800 z późn. zm.);
  e)    Umowy zobowiązaniowe o charakterze cywilnoprawnym;
  f)    Faktury, rachunki, noty księgowe,
  g)    Umowy ze stosunku pracy,
  h)    Wyciągi z rachunków bankowych,
  i)    Umowy stwierdzające tytuł prawny do ruchomości i/lub nieruchomości,
  j)    Inne dokumenty, na podstawie których możliwa jest ocena sytuacji społecznej i gospodarczej zobowiązanego w tym także jednostronne, władcze i indywidualne rozstrzygnięcia organów administracji publicznej o prawach lub obowiązkach zobowiązanego (decyzje administracyjne).
 3. Dokumentami potwierdzającymi inną szczególną sytuację mogą być w szczególności:
  a)    Zaświadczenia lekarskie, o których mowa w przepisach rozdziału 10 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2017r., poz. 1368 z późn. zm.),
  b)    Zaświadczenia lekarskie, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015r., poz. 1390 z późn. zm.),
  c)    Inne dokumenty, na podstawie których możliwa jest ocena innej szczególnej sytuacji zobowiązanego w tym także jednostronne, władcze i indywidualne rozstrzygnięcia organów administracji publicznej o prawach lub obowiązkach zobowiązanego (decyzje administracyjne).

9.

 1. Dokumenty, o których mowa w punkcie 8, winny zostać przez zobowiązanego przedłożone w formie:
  a)    oryginału,
  b)    oryginału do wglądu,
  c)    uwierzytelnionej kopii, zgodnie z art. 33 §3 zdanie drugie k.p.a,
  lub
  d)    poświadczenia, o którym mowa w zapisach art. 79 pkt. 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (Dz. U. z 2017r., poz. 2291 z późn. zm.), z zastrzeżeniem ppkt. 2 i ppkt. 3.
 2. Dokumenty, o których mowa w punkcie 8, mogą zostać przedłożone przez zobowiązanego w innej formie niźli wskazanej w ppkt. 1 (np. w formie kserokopii), wyłącznie na wniosek zobowiązanego podyktowany szczególnymi względami, chyba że przedłożona forma nie pozwala na weryfikację autentyczności oraz integralności przedłożonego dokumentu lub jeżeli jest to uzasadnione innymi okolicznościami sprawy.
 3. Przedłożenie dokumentów, o których mowa w punkcie 8, może nastąpić również w innej formie niźli wskazanej w ppkt. 1 w przypadku, gdy z odrębnego przepisu prawa powszechnie obowiązującego wynika obligatoryjny obowiązek nieprzerwanego dysponowania przez zobowiązanego oryginałów takich dokumentów.
 4. Nie przedłożenie dokumentów, o których mowa w zapisach punktu 8 lub przedłożenie kserokopii tychże dokumentów bez zachowania formy, o której mowa w ppkt. 1 bądź też bez zachowania wymogów, o których mowa w ppkt. 2 i 3, jest podstawą do przyjęcia przedłożonych dokumentów z mocą dowodową jako dokumentów prywatnych.
 5. W przypadku przedłożenia przez zobowiązanego dokumentów, o których mowa w punkcie 8 w formie oryginału, zwraca się zobowiązanemu przedmiotowe dokumenty po zakończeniu postępowania w sprawie zastosowania ulgi, dokonując jednocześnie
  w aktach sprawy utrwalenia przedmiotowych dokumentów w formie kserokopii potwierdzonej przez pracownika uprawnionego „za zgodność z oryginałem”. Poprzez „zakończenie postępowania w sprawie zastosowania ulgi” należy rozumieć ostateczne zakończenie postępowania w administracyjnym toku instancji a także zakończenie postępowania sądowo-administracyjnego przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym lub Naczelnym Sądem Administracyjnym w przypadku zainicjowania właściwych, przypisanych prawem skarg.

10.

Postanowienia punktu 9, nie naruszają przepisu art. 220 k.p.a., w zakresie którego organ administracji publicznej nie może żądać zaświadczenia ani oświadczenia na potwierdzenie faktów lub stanu prawnego, jeżeli:

1)  znane są one organowi z urzędu,

 2)  możliwe są do ustalenia przez organ na podstawie:

a)  posiadanych przez niego ewidencji, rejestrów lub innych danych,

b)  rejestrów publicznych posiadanych przez inne podmioty publiczne, do których organ ma dostęp w drodze elektronicznej na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017r. poz. 570),

c)  wymiany informacji z innym podmiotem publicznym na zasadach określonych w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,

d)  przedstawionych przez zainteresowanego do wglądu dokumentów urzędowych (dowodu osobistego, dowodów rejestracyjnych i innych).

11.

 1. Uczynienie zadość przez zobowiązanego wymogom, o którym mowa w punkcie 6, 8 i 9 oraz zaistnienie chociażby jednej z dwóch przesłanek, o których mowa w:
  a)    pkt. 7 lit. a, skutkuje wydaniem w imieniu Marszałka Województwa Dolnośląskiego decyzji administracyjnej w sprawie udzielenia/ odmowy udzielenia ulgi wobec należności publicznoprawnej Województwa Dolnośląskiego w formie umorzenia należności w całości,
  b)    pkt. 7 lit. b, skutkuje wydaniem w imieniu Marszałka Województwa Dolnośląskiego decyzji administracyjnej w sprawie udzielenia/ odmowy udzielenia ulgi wobec należności publicznoprawnej Województwa Dolnośląskiego w formie umorzenia w części należności, odroczenia terminu spłaty całości należności, odroczenia terminu spłaty części należności,  rozłożenia na raty płatności całości należności lub rozłożenia na raty płatności części należności.
 2. Wydanie decyzji administracyjnej, o której mowa w ppkt. 1 w przypadku ulgi w formie umorzenia należności publicznoprawnej Województwa Dolnośląskiego w całości lub w części, powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub
  w takiej części, w jakiej została umorzona należność publicznoprawna Województwa Dolnośląskiego.

12.

 1. W sprawach, w których niniejsza informacja pozostaje milcząca, stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), ustawy z 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.) i odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018r. poz. 800)
 2.  W sprawach dotyczących ulg, które stanowią pomoc publiczną, stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018r. poz. 362) i przepisy do niej wykonawcze oraz art. 87 i dalsze Traktatu o ustanowieniu Wspólnoty Europejskiej ( Dz. U. z 2004r. 90. 864/2).

13.

Pozostałe informacje nt. postępowania administracyjnego w sprawie zastosowania ulgi wobec należności publicznoprawnych Województwa Dolnośląskiego, udzielane są przez pracownika Działu Finansowego Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu pod numerem telefonu: (0-71) 39 17 137.