DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Zgoda na korzystanie z przystanków komunikacyjnych PDF Drukuj

KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH

Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Dolnośląskie udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych oraz warunki i zasady korzystania z tych obiektów określa: Uchwała nr XLV/889/22 z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/400/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Dolnośląskie, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
 

Uchwała nr XLV/889/22 z dnia 24 marca 2022 r.

Wykaz przystanków - Uchwała nr XLV/889/22

Województwo Dolnośląskie, jako zarządca dróg wojewódzkich, przekazało 50 Gminom zarządzanie przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg wojewódzkich na terenie przedmiotowych Gmin.  Ostatnia kolumna w wykazie przystanków z uchwały powyżej wskazuje zarządzającego przystankami. Wnioski o uzgodnienie zasad korzystania z przystanków przekazanych Gminom należy kierować do Gmin, na terenie których zlokalizowany jest przystanek.

  

I. UZYSKANIE ZGODY NA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW

Z przystanków komunikacyjnych korzystać mogą wyłącznie operatorzy oraz przewoźnicy, którzy uzyskali zgodę właściciela lub zarządcy na korzystanie z przystanków komunikacyjnych i uzyskali, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, niezbędne dokumenty uprawniające do realizowania przewozu osób. Wydanie zgody na korzystanie z przystanków stanowi czynność poprzedzającą wydanie zezwolenia lub zaświadczenia i nie przesądza ani o przebiegu linii, ani o rozkładzie jazdy, ani o tym, czy przewoźnik (operator) otrzyma od właściwego organu zezwolenie (zaświadczenie) na wykonywanie przewozów. Zgoda na korzystanie z przystanków ważna jest przez okres 3 miesięcy od dnia wystawienia. Uzyskanie w tym okresie zezwolenia lub zaświadczenia na linię komunikacyjną przedłuża ważność zgody do dnia ważności zezwolenia lub zaświadczenia, pod warunkiem zachowania przedmiotowych przystanków w rozkładzie jazdy.
Za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Dolnośląskie, pobierana jest opłata, zgodnie z Uchwałą nr XXVIII/901/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za korzystanie przez operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Dolnośląskie 

 

Kliknij tutaj, aby pobrać plik

 

Warunki wydawania zgód na korzystanie z przystanków i pobierania opłat zostały przedstawione w Regulaminie określającym szczegółowy tryb i warunki wydawania zgód oraz pobierania opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Dolnośląskie

 

Kliknij  tutaj, aby pobrać,

zatwierdzonym uchwałą 3061/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2016r.

 

W celu otrzymania zgody na korzystanie z przystanków należy wystąpić na piśmie do DSDiK z wnioskiem o uzgodnienie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych,

 

Kliknij tutaj, aby pobrać

 

Do wniosku na korzystanie z przystanków komunikacyjnych należy dołączyć:

 1. Proponowany rozkład jazdy uwzględniający wszystkie przystanki na trasie, czasy odjazdów i przyjazdów z poszczególnych przystanków oraz długość linii podaną w kilometrach i odległości między przystankami z dokładnością do 0,1 km między poszczególnymi przystankami komunikacyjnymi, kategorie dróg na poszczególnych odcinkach linii komunikacyjnej
 2. Mapę/ schemat z zaznaczaną linią komunikacyjną i przystankami na terenie Województwa Dolnośląskiego.

Zgoda na korzystanie z przystanków może zostać cofnięta w przypadku:

 1. nieprzestrzegania przez przewoźnika lub operatora zasad korzystania z przystanków, rozkładu jazdy, co powodować będzie utrudnienia w korzystaniu z przystanków przez innych przewoźników lub operatorów;
 2. stworzenia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego m.in. poprzez blokowanie dojazdu do przystanków innym przewoźnikom lub operatorom;
 3. zmiany organizacji ruchu, która spowoduje brak możliwości dojazdu do przystanku;
 4. likwidacji przystanku autobusowego;
 5. opóźnienia w płatności należności za korzystanie z przystanków powyżej 30 dni od terminu płatności;
 6. niepowiadomienia DSDiK o zmianie rozkładu jazdy lub przystanków, z których korzysta przewoźnik lub operator;
 7. wygaśnięcia lub cofnięcia uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób;
 8. zaprzestania działalności przewozowej;
 9. korzystania z przystanków niezgodnie ze złożoną informacją, o której mowa w ust. 7;
 10. naruszenia postanowień Regulaminu.

II. OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW
Zgodnie z uchwałą nr XVI/401/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXVIII/901/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za korzystanie przez operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Dolnośląskie, od dnia 01.04.2020 r. nie pobiera się opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.
Dla uzgodnień zasad korzystania z przystanków wydanych przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu od dnia 01.01.2017 r. do 31.03.2020 r. opłaty pobierane są wg stawki z uchwały nr XXVIII/901/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za korzystanie przez operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Dolnośląskie. Stawka za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku wynosi odpowiednio:

 • 0,04 zł za jedno zatrzymanie środka transportu o pojemności nieprzekraczającej 22 pasażerów, poza kierowcą, na przystanku komunikacyjnym;
 • 0,05 zł za jedno zatrzymanie środka transportu o pojemności przekraczającej 22 pasażerów, poza kierowcą, na przystanku komunikacyjnym.

W celu obliczenia opłaty za korzystanie z przystanków Przewoźnik lub operator zobowiązany jest przedstawić pisemne Oświadczenie Przewoźnika o taborze i ilości zatrzymań na przystankach komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Dolnośląskie

Kliknij tutaj, aby pobrać plik

wraz z zatwierdzonym przez właściwy organ rozkładem jazdy w terminie 14 dni od dnia obowiązywania rozkładu jazdy.
Dla linii komunikacyjnych, dla których uzgodnienia zasad korzystania z przystanków zostały wydane przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu od dnia 01.01.2017 r. do 31.03.2020 r.opłaty naliczane są do dnia 31.03.2020 r.

III. UMOWA NA ZAMIESZCZANIE ROZKŁADÓW JAZDY NA PRZYSTANKACH
 
Przewoźnik jest obowiązany do zawarcia umowy o ustalenie warunków ponoszenia kosztów zamieszczania informacji dotyczących rozkładów jazdy na przystankach komunikacyjnych i ponoszenia opłat z tym związanych. Obowiązek zawarcia umowy dotyczy tylko przewoźnika lub operatora, który wnioskuje do DSDiK o zamieszczanie informacji dotyczących rozkładów jazdy na przystankach za pośrednictwem DSDiK. Opłata za wywieszenie informacji o rozkładzie jazdy na przystanku stanowi iloczyn stawki jednostkowej za zamieszczenie informacji o rozkładzie jazdy na jednym przystanku oraz ilości przystanków komunikacyjnych, na których informacja będzie wywieszona. W przypadku, gdy przewoźnik posiada kilka linii korzystających z danego przystanku, informacja dotycząca rozkładów jazdy musi zawierać wszystkie linie przewoźnika zatrzymujące się na tym przystanku.

IV. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

- do 30 dni od daty wpływu kompletnego wniosku do DSDIK.
 W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni. Nie usunięcie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

V. PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 06.09.2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2200 ze zm.)
 2. Ustawa z dnia 16.12.2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2136 ze zm.)
 3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10.04.2012r. w sprawie rozkładów jazdy (Dz.U. z 2018 r. poz. 202)
 4. Uchwała nr XLV/1520/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Dolnośląskie, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów (Dz. Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 28.03.2018 r. poz. 1538)
 5. uchwała nr XXVIII/901/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 25.11.2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za korzystanie przez operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Dolnośląskie (Dz. Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 01.12.2016r. poz.5449)
 6. uchwała nr 3061/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30.11.2016r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu określającego szczegółowy tryb i warunki wydawania zgód oraz pobierania opłat za korzystanie, przez operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Dolnośląskie,
 7. uchwała nr XXVIII/903/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29.09.2016r. w sprawie powierzenia jednostkom samorządu województwa terytorialnego realizacji zadań dotyczących zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg wojewódzkich

VI. SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Wniosek o uzgodnienie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć na piśmie osobiście w kancelarii siedziby DSDIK we Wrocławiu lub drogą pocztową na adres :
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu
ul. Krakowska 28,
50-425 Wrocław.

WYDZIAŁ PROWADZĄCY SPRAWĘ
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu
Dział Inżynierii Ruchu,
ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław,
godziny urzędowania: pon.- pt. 7.00-15.00,
tel. 71/39 17 189