DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Przejazdy nienormatywne PDF Drukuj

Pojazd nienormatywny to pojazd lub zespół pojazdów, którego naciski osi wraz z ładunkiem lub bez ładunku, wymiary lub rzeczywista masa całkowita wraz z ładunkiem lub bez niego są większe od dopuszczalnych przewidzianych w przepisach ustawy Prawo ruchu drogowego (t j. Dz. U. z 2021, poz. 450).

Ruch pojazdu nienormatywnego jest dozwolony pod warunkiem:

  • uzyskania zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego odpowiedniej kategorii, wydawanego, w drodze decyzji administracyjnej, przez właściwy organ, a w przypadku pojazdu nienormatywnego należącego do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej pod warunkiem uzyskania zezwolenia wojskowego na przejazd drogowy, wydawanego przez właściwy organ wojskowy;
  • przestrzegania warunków przejazdu określonych w zezwoleniu;
  • pilotowania przejazdu pojazdu nienormatywnego na warunkach i w sposób określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 64i ust. 2, w tym przez wymaganą liczbę pojazdów wyposażonych i oznakowanych zgodnie z tymi przepisami;
  • zachowania szczególnej ostrożności przez kierującego pojazdem nienormatywnym.

W związku z wejściem w życie z dniem 13 marca 2021 r. przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2021 r. poz. 54), która zmienia przepisy art. 64 ustawy – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2021,poz.450) m. in. poprzez zmianę klasyfikacji zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych, zostało wydane rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (Dz. U. 2021, poz. 212)
 
oraz
 
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (Dz. U. 2021, poz. 315).

Z dniem 13 marca 2021r. obowiązują nowe wzory blankietów zezwoleń kategorii I-V na przejazd pojazdów nienormatywnych zgodne z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 212).