DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Przejazdy nienormatywne PDF Drukuj

 


Przejazdy pojazdów nienormatywnych kategorii I po drogach wojewódzkich

będących w zarządzie Zarządu Województwa Dolnośląskiego, w imieniu którego zarząd drogi sprawuje Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu

 Pojazd nienormatywny – to pojazd lub zespół pojazdów, którego naciski osi wraz z ładunkiem lub bez ładunku są większe od dopuszczalnych, przewidzianych dla danej kategorii drogi w przepisach o drogach publicznych lub którego wymiary lub rzeczywista masa całkowita wraz z ładunkiem lub bez niego są większe od dopuszczalnych, przewidzianych w przepisach odrębnych.

 Procedura

Przejazd pojazdu nienormatywnego wymaga uzyskania zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego odpowiedniej kategorii, wydawanego w drodze decyzji administracyjnej przez właściwy organ.

Procedura wydawania zezwoleń kategorii I po drogach wojewódzkich dotyczy każdego podmiotu, który ubiega się o zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego kategorii I po normatywnych odcinkach dróg wojewódzkich (bez żadnych ograniczeń) w granicach województwa dolnośląskiego.

 Zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego

Zezwolenie kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego jest wydawane w celu umożliwienia dojazdu do i ze wskazanego w zezwoleniu miejsca i uprawnia do ruchu po normatywnym odcinku drogi wskazanej w zezwoleniu.

Zezwolenie kategorii I wydawane jest dla następujących pojazdów:

·         o wymiarach oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych,

·         o naciskach osi nieprzekraczających wielkości przewidzianych dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t/oś (dla dróg wojewódzkich w przedziale od 8 t/oś do 11,5 t/oś).

 

Dopuszczalne wartości wymiarów i mas pojazdów oraz ich nacisków na osie, a także pozostałe parametry, podane są w obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

Zezwolenie kategorii I wydawane jest przez zarządcę drogi po której ma poruszać się dany pojazd i nie dotyczy jego nienormatywnego odcinka (tj.np. z ograniczeniami tonażowymi dla danego odcinka drogi lub obiektu inżynierskiego).

W przypadku przejazdu tylko po drogach wojewódzkich zezwolenia kategorii I wydawane są przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu dla dróg wojewódzkich w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w granicach administracyjnych miast na prawach powiatu, tj. Wrocławia, Legnicy, Jeleniej Góry i Wałbrzycha.

Do zezwolenia kategorii I wydawane są wypisy w liczbie pojazdów zgłoszonych do tego zezwolenia.

Wypis zezwolenia musi znajdować się obowiązkowo w każdy pojeździe, który został zgłoszony we wniosku – zgodnie z zezwoleniem, zgodę na przejazd w określonym terminie mają tylko te pojazdy, które posiadają wypisy zezwolenia.

Zezwolenie kategorii I wydawane jest na okres:

·         1 miesiąca,

·         6 miesięcy,

·         12 miesięcy.

 UWAGA!!! Zezwolenie kategorii I nie zwalnia kierującego pojazdem ze stosowania się do przepisów ruchu drogowego, w tym w szczególności do oznakowania pionowego obowiązującego na drogach wojewódzkich.

 

Wymagane dokumenty do realizacji procedury

Przewoźnik lub/i Wnioskodawca przed wykonaniem planowanego przejazdu pojazdu nienormatywnego, o którym mowa w art. 64 Ustawy prawo o ruchu drogowym, zobligowany jest do złożenia stosownego wniosku o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego.

Ze względu na zachowanie właściwej procedury i możliwości wydania odpowiedniej decyzji ustawowo w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia oryginału wniosku (oraz przed wnioskowanym terminem przejazdu), wskazane jest złożenie stosownego wniosku o wydanie zezwolenia kategorii I wraz z niezbędnymi załącznikami, co najmniej na 8 dni roboczych przed planowanym przejazdem.

 

Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii I powinien składać się z:

·         dowodu wniesienia stosownej opłaty za wydanie zezwolenia,

·         prawidłowo wypełnionego wniosku o wydanie zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego.

 

Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii I do pobrania

w wersji edytowalnej *.doc [wniosek_nienormatywny_kat_I-wersja_edytowalna]

w wersji *.pdf [wniosek nienormatywny kat I]

 

Dodatkowo, w celu szybkiego i sprawnego załatwienia sprawy należy załączyć:

·         załącznik do wniosku – wykaz pojazdów wraz z ich wybranymi parametrami w wersji *.doc. [Załącznik do wniosku-przejazd nienormatywny kat. I] lub w wersji *.pdf [Załącznik do wniosku - przejazd nienormatywny kat. I]

 

Sposób i miejsce składania dokumentów

Oryginał wniosku w sprawie wydania zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego kategorii I należy złożyć drogą pocztową, lub bezpośrednio w siedzibie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu:

·         Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu

ul. Krakowska 28

50-425 Wrocław

·         lub dodatkowo faksem na numer tel. 71 39 17 110

·         lub dodatkowo drogą elektroniczną (e-mail) na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. oraz do wiadomości: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Wysokość opłat

Wnioski i zezwolenia nie podlegają opłacie skarbowej.

Opłatę za przejazd pojazdu nienormatywnego ustala się jako iloczyn liczby wypisów (wypis wydawany jest osobno dla każdego pojazdu objętego zezwoleniem) i odpowiedniej stawki opłaty za zezwolenie w  I kategorii.

  • dla zezwolenia wydanego na okres 1 miesiąca:           50,00 PLN,
  • dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy:           100,00 PLN,
  • dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy:        200,00 PLN.

 

Opłatę za przejazd pojazdu nienormatywnego należy dokonać na rachunek bankowy Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, tytułem opłaty za wniosek o wydanie zezwolenia na przejazdy pojazdów nienormatywnych kat. I:

 

do dnia 14.02.2019r.  - Getin Noble Bank S.A. nr: 03 1560 0013 2000 9591 5000 0003

od dnia 15.02.2019r.  - Santander Bank nr: 12 1090 2398 0000 0001 4178 9407


Rozpoznanie wniosku:

Wskazane jest złożenie wniosku co najmniej 8 dni roboczych przed planowanym przejazdem.

W sytuacji, gdy wniosek o wydanie zezwolenia kategorii I nie jest kompletny lub jest źle wypełniony, organ wzywa do uzupełnienia braków w terminie 7 dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania (art. 64 § 2 k.p.a.).

Sprawy rozpatrywane są niezwłocznie, tj. w terminie do 7 dni roboczych od dnia złożenia kompletnego lub prawidłowo wypełnionego wniosku.

Zasady wydawania, treść oraz forma zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego została określona w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych.

W przypadku występowania zjawisk podanych w §10 art. 1 oraz §11 rozporządzenia jw., organ może odmówić wydania zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego w drodze stosownej decyzji.

Wygląd zezwolenia/wypisu kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego. Skan zezwolenia/wypisu nie oddaje prawdziwego koloru i właściwości dokumentu.[wzor - zezwolenie kat_1]

Odbiór zezwolenia

Zezwolenie doręczane jest za pośrednictwem poczty za zwrotnym poświadczeniem odbioru lub Wnioskodawca może odebrać je osobiście, za pokwitowaniem odbioru, w siedzibie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu (art. 39, art. 42 § 1 i § 2 k.p.a.).

 

Kary za przejazd pojazdem nienormatywnym bez stosownego zezwolenia

 

Zgodnie z art. 140aa ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r. poz. 1137) :

 

1. Za przejazd po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych bez zezwolenia, o którym mowa w art. 64 ust. 1 pkt 1, lub niezgodnie z warunkami określonymi dla tego zezwolenia nakłada się karę pieniężną, w drodze decyzji administracyjnej.

2. Decyzję administracyjną o nałożeniu kary pieniężnej wydaje właściwy ze względu na miejsce przeprowadzanej kontroli organ Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Granicznej, Służby Celnej lub zarządca drogi.

3. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, nakłada się na:

1) podmiot wykonujący przejazd;

2) podmiot wykonujący inne czynności związane z przewozem drogowym, a w szczególności na organizatora transportu, nadawcę, odbiorcę, załadowcę lub spedytora, jeżeli okoliczności lub dowody wskazują, że podmiot ten miał wpływ lub godził się na powstanie naruszenia określonego w ust. 1.

4. Nie wszczyna się postępowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1, wobec podmiotu wykonującego przejazd, a postępowanie wszczęte w tej sprawie umarza się, jeżeli:

1) okoliczności sprawy i dowody wskazują, że podmiot, o którym mowa w ust. 3 pkt 1:

a) dochował należytej staranności w realizacji czynności związanych z przejazdem,

b) nie miał wpływu na powstanie naruszenia, lub

2) rzeczywista masa całkowita pojazdu nienormatywnego nie przekracza dopuszczalnej wielkości lub wielkości określonej w zezwoleniu, o którym mowa w art. 64 ust. 1 pkt 1, a przekroczenie dotyczy wyłącznie nacisku osi pojazdu w przypadku przewozu ładunków sypkich oraz drewna.

(…)

 

Zgodnie z art. 140ab ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r. poz. 1137) :

 

1. Karę pieniężną, o której mowa w art. 140aa ust. 1, ustala się w wysokości:

1) 1500 zł – za brak zezwolenia kategorii I i II

2) 5000 zł – za brak zezwolenia kategorii III–VI;

3) za brak zezwolenia kategorii VII:

a) 500 zł – gdy nacisk jednej lub wielu osi, rzeczywista masa całkowita lub wymiary pojazdu przekraczają dopuszczalne wartości nie więcej niż o 10%,

b) 2000 zł – gdy nacisk jednej lub wielu osi, rzeczywista masa całkowita lub wymiary pojazdu przekraczają dopuszczalne wartości o więcej niż 10% i nie więcej niż 20%,

c) 15 000 zł – w pozostałych przypadkach;

4) 5000 zł – za przejazd pojazdu nienormatywnego przez most lub wiadukt bez potwierdzonego zawiadomienia zarządcy drogi, o którym mowa w art. 64c ust. 9;

5) 3000 zł – za przejazd pojazdu nienormatywnego przez most lub wiadukt niezgodnie z warunkami określonymi przez zarządcę drogi, o którym mowa w art. 64c ust. 9;

6) 6000 zł – za przejazd pojazdu nienormatywnego przez most lub wiadukt przy zgłoszonym przez zarządcę drogi sprzeciwie, o którym mowa w art. 64c ust. 10;

7) 2000 zł – za niedotrzymanie warunków przejazdu określonych dla zezwolenia kategorii VII lub podanych w tym dokumencie.

 

2. W przypadku naruszeń zakazu, o którym mowa w art. 64 ust. 2, za przejazd pojazdem nienormatywnym nakłada się karę jak za przejazd bez zezwolenia.

 

Zwolnienia z konieczności uzyskania zezwolenia

Zwolnienia z konieczności uzyskania zezwolenia dotyczą następujących pojazdów:

·         autobusów – w zakresie nacisków na oś,

·         pojazdów, których szerokość i długość bez ładunku nie są większe od dopuszczalnych, przewożących ładunek wystający poza boczne, tylne i przednie obrysy pojazdu:

-       ładunek wystający poza boczne płaszczyzny obrysu pojazdu może być umieszczony tylko w taki sposób, aby całkowita szerokość pojazdu z ładunkiem nie przekraczała 2,55 m, a przy szerokości pojazdu 2,55 m - 3,00 m, jednak pod warunkiem umieszczenia ładunku tak, aby z jednej strony nie wystawał na odległość większą niż 23 cm,

-        ładunek nie może wystawać z tyłu pojazdu na odległość większą niż 2,00 m od tylnej płaszczyzny obrysu pojazdu lub zespołu pojazdów; w przypadku przyczepy kłonicowej odległość tę liczy się od osi przyczepy,

-        ładunek nie może wystawać z przodu pojazdu na odległość większą niż 0,5 m od przedniej płaszczyzny obrysu i większą niż 1,50 m od siedzenia kierowcy,

-         każdy ładunek wystający poza obrysy pojazdu powinien być oznakowany z godnie z zasadami podanymi w art. 61 ust. 8 i ust. 9 ustawy prawo o ruchu drogowym.

·         pojazdów biorących udział w akcjach ratowniczych oraz przy bezpośredniej likwidacji skutków klęsk żywiołowych,

·         pojazdów zarządców dróg,

·         pojazdów Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Służby Celnej oraz jednostek ochrony przeciwpożarowej, wykonującego zadania tych służb.

 

Podstawa prawna

·         ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460 ze zm.),

·         Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2015 r., poz. 305),

·         ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137),

·         rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 764),

·         rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 629),

·         rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (Dz. U. z 2012 r., poz. 366),

·         kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.),

·         ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r.,  poz. 783, ze zm.).