DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Poświadczenia PDF Drukuj

 WYDAWANIE POŚWIADCZEŃ :

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, w Dolnośląskiej Służbie Dróg i Kolei we Wrocławiu na wniosek można uzyskać poświadczenie wykonania umowy.

Co do zasady poświadczenie wydaje się dla:

  • robót budowlanych – po odbiorze końcowym zamówienia.
  • usług – po odbiorze wykonanej usługi, a w przypadku dokumentacji technicznej po odbiorze kompletu dokumentacji zgodnie z umową.
  • usług i dostaw o charakterze ciągłym - w trakcie realizacji umowy.

Wniosek o wydanie poświadczenia