DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Procedura opiniowania i zatwierdzania projektów organizacji ruchu dla dróg wojewódzkich województwa dolnośląskiego PDF Drukuj

PROCEDURA OPINIOWANIA I ZATWIERDZANIA PROJEKTÓW ORGANIZACJI RUCHU
DLA DRÓG WOJEWÓDZKICH WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO, NA KTÓRYCH ZARZĄD DROGI SPRAWUJE DOLNOŚLĄSKA SŁUŻBA DRÓG I KOLEI WE WROCŁAWIU

 

I.    Opiniowanie projektu organizacji ruchu dotyczącego dróg wojewódzkich Województwa Dolnośląskiego, na których zarząd drogi sprawuje Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu.

Przebieg sprawy

Wydanie opinii w zakresie projektu organizacji ruchu dotyczącego dróg wojewódzkich Województwa Dolnośląskiego stanowi czynność poprzedzającą zatwierdzenie projektu organizacji ruchu przez zarządzającego ruchem na drogach wojewódzkich, tj. Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

II.    Wymagane dokumenty

 • wniosek o zaopiniowanie projektu (załącznik nr 1);
 • 1 (słownie: jeden) egzemplarz projektu organizacji ruchu, który pozostaje w siedzibie DSDiK we Wrocławiu.

   

Projekt organizacji ruchu powinien zawierać:

 1. Plan orientacyjny w skali od 1:10 000 do 1: 25 000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których projekt dotyczy.
 2. Plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1 000 (w uzasadnionych organ zarządzający ruchem może dopuścić skalę 1:2 000 lub szkic bez skali) zawierający:
 • lokalizację istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, urządzeń sygnalizacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu; dla projektów zmian stałej organizacji ruchu dopuszcza się zaznaczenie lokalizacji tylko znaków
  i urządzeń dla nowej organizacji ruchu;
 • parametry geometrii drogi.
 1. Program sygnalizacji i obliczenia przepustowości drogi - w przypadku projektu zawierającego sygnalizację świetlną.

  Projekt organizacji ruchu dot. sygnalizacji świetlnej powinien zawierać co najmniej:
 • opis techniczny;
 • plan sytuacyjny w skali nie mniejszej niż 1:500 z organizacją ruchu i rozmieszczeniem sygnalizatorów;
 • dane o ruchu stanowiące podstawę opracowania projektu sygnalizacji, tj. natężenie ruchu oraz strukturę rodzajową i kierunkową;
 • schemat podstawowych faz ruchu;
 • minimalne czasy międzyzielone dla strumieni kolizyjnych;
 • wykaz grup kolizyjnych i nadzorowanych;
 • programy sygnalizacji wraz z harmonogramem ich pracy;
 • określenie minimalnych i maksymalnych wartości sygnałów zielonych w sygnalizacji akomodacyjnej;
 • obliczenia przepustowości;
 • plany sygnalizacji i wykresy koordynacji, jeżeli projekt dot. sygnalizacji skoordynowanej.

Ponadto: w sygnalizacji akomodacyjnej lub acyklicznej projekt musi zawierać:

 • algorytm sterowania;
 • określenie minimalnych i maksymalnych wartości sygnałów zielonych w grupach poddanych akomodacji;
 • określenie zależności grup akomodowanych detektorów ruchu.
 1.   W przypadku projektu zawierającego znaki świetlne lub znaki o zmiennej treści oraz w przypadku projektu dotyczącego zmiennej organizacji ruchu lub zawierającego inne zmienne elementy mające wpływ na ruch drogowy projekt powinien zawierać zasady dokonywania zmian oraz sposób ich rejestracji.
 2. Opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze, a w przypadku organizacji ruchu związanej z robotami prowadzonymi w pasie drogowym – opis występujących zagrożeń lub utrudnień; przy robotach prowadzonych w dwóch lub więcej etapach opis powinien zawierać zakres planowanych robót dla każdego etapu i stan pasa drogowego po zrealizowaniu etapu robót.
 3. Przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu oraz termin wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu lub przywrócenia poprzedniej stałej organizacji ruchu – w przypadku projektu dotyczącego wykonywania robót na drodze.
 4. Nazwisko i podpis projektanta.

Ponadto do wniosku dotyczącego zaopiniowania zastępczej organizacji ruchu należy dołączyć: kopię decyzji/uzgodnienia lokalizacyjnego, uzgodnienie projektu budowlanego, uzgodnienie odtworzenia nawierzchni (jeżeli istnieje konieczność uzyskania któregoś
z ww. dokumentów). W przypadku braku któregoś z wymaganych dokumentów wniosek dot. zaopiniowania projektu zastępczej organizacji ruchu pozostawia się bez rozpatrzenia. Do wniosku dotyczącego zaopiniowania zastępczej organizacji ruchu należy dołączyć kopię pozytywnej opinii DSDiK dla projektu docelowej organizacji ruchu dot. tego samego zadania. Konieczność wykonania projektu docelowej organizacji ruchu wynika z zapisów decyzji lokalizacyjnej, funkcji/rodzaju obiektu, dla którego wykonywany jest projekt zastępczej organizacji ruchu (np. zjazd publiczny). W przypadku braku pozytywnej opinii do projektu docelowej organizacji ruchu projekt zastępczej organizacji ruchu pozostawia się bez rozpatrzenia.
 

III.    Sposób i miejsce składania dokumentów
Wniosek o zaopiniowanie projektu organizacji ruchu należy złożyć na piśmie, w siedzibie DSDiK we Wrocławiu w godzinach urzędowania tj. w dni robocze od 700 do 1500 lub drogą pocztową na adres:

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu
ul. Krakowska 28
50-425 Wrocław

 

IV.    Termin załatwienia sprawy (rozpatrzenia wniosku): do 30 dni roboczych od daty złożenia kompletnego wniosku do DSDiK we Wrocławiu. Termin zależny jest od ilości wniosków oczekujących w danym momencie na rozpatrzenie przez DSDiK we Wrocławiu. Dla szczególnie skomplikowanych spraw, termin może ulec przedłużeniu do dwóch miesięcy.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów lub kompletnego wniosku wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Nie usunięcie braków w tym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
 

V.    Zatwierdzenia projektu organizacji ruchu dokonuje organ zarządzający ruchem na drogach wojewódzkich - Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego – Wydział Transportu, Dział Dróg i Transportu Drogowego, ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław.

W celu uzyskania zatwierdzenia do zarządzającego ruchem należy złożyć cztery egzemplarze projektu wykonanego w oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 784). Zgodnie z Zarządzeniem nr 33/2013 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrywania i opiniowania projektów zmian organizacji ruchu na drogach wojewódzkich Województwa Dolnośląskiego projekty organizacji ruchu są rozpatrywane i opiniowane na posiedzeniu Dolnośląskiej Komisji Zarządzania Ruchem, w której skład wchodzi m.in. przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. W związku z powyższym nie należy składać projektu organizacji ruchu w celu zaopiniowania do siedziby KWP we Wrocławiu.

Do wniosku o zatwierdzenie projektu powinny być załączone opinie:
1.    Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu;
2.    Organu zarządzającego ruchem na drodze krzyżującej się lub objętej objazdem.

Organ zarządzający ruchem po zatwierdzeniu projektu organizacji ruchu przesyła jeden egzemplarz projektu do wnioskodawcy oraz dwa egzemplarze projektu do DSDiK
we Wrocławiu.
 

VI.    Uwagi

 1.   W przypadku projektowania wspomaganego komputerowo po zatwierdzeniu projektu stałej organizacji ruchu wskazane jest przekazanie go w formie elektronicznejdo Działu Zarządzania Drogami DSDiK – plan sytuacyjny w formacie *.DWG (lub *.PDF) oraz w części obliczeniowej – w formacie MS Excel (lub kompatybilnym z MS Excel arkuszu kalkulacyjnym).
 2.  W przypadku, gdy do zaopiniowania składany jest projekt stałej organizacji ruch,
  w którym znaki D-6, D-6a, D-6b lub B-20 przedstawione są jako projektowane, to należy przewidzieć dodatkowe oznakowanie słupków tych znaków w postaci:
  1. dla znaków D-6, D-6a, D-6b słupki należy okleić taśmą odblaskową koloru białego (paski 10 cm) w 3 rzędach z przerwami co 10 cm zgodnie z rysunkiem nr 1. W opisie technicznym lub na planie sytuacyjnym należy przedstawić opis tego rozwiązania wraz z rysunkiem nr 1;
  2. dla znaków B-20 słupki należy okleić taśmą odblaskową na zmianę koloru białego
   i czerwonego (paski 10 cm) – 3 rzędy koloru białego i 2 rzędy koloru czerwonego zgodnie z rysunkiem nr 1. W opisie technicznym lub na planie sytuacyjnym należy przedstawić opis tego rozwiązania wraz z rysunkiem nr 1;
  3.   oznakowanie słupków należy stosować również w sytuacji, gdy ww. znaki występują wspólnie na jednym słupku z innymi znakam


Rysunek 1. Schemat oznakowania słupków dla znaków D-6, D-6a, D-6b i B-20

VII.    Na co najmniej 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu o terminie wprowadzenia organizacji ruchu jednostka wprowadzająca organizację ruchu powinna zawiadomić:

    Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego;
    Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu;
    DSDiK we Wrocławiu.


Wzór zawiadomienia – załącznik nr 2.

Opracowanie: Dział Zarządzania Drogami DSDiK


Podstawa prawna:
1.    Art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U z 2017 r., poz. 260 z późn. zm.).
2.    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j. Dz. U z 2017 r., poz. 784).
3.    Art. 20 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j.
Dz. U. z 2018 r., poz. 2068, ze zm).
4.    Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dn. 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170 z 2002 r., poz. 1393).
5.    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych
dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1314).
6.    Kodeks postępowania administracyjnego (
Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.).
7.    Zarządzenie nr 33/2013 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrywania i opiniowania projektów zmian organizacji ruchu na drogach wojewódzkich Województwa Dolnośląskiego


Kliknij na link poniżej, aby pobrać wniosek:

 

Załącznik nr 1 - Wniosek o zaopiniowanie organizacji ruchu

Załącznik nr 1 - Wniosek o zaopiniowanie organizacji ruchu

Załącznik nr 2 - Zawiadomienie o wprowadzeniu organizacji ruchu-1

Załącznik nr 2 - Zawiadomienie o wprowadzeniu organizacji ruchu-1

Załącznik nr 3 - Klauzula informacyjna - organizacja ruchu

Załacznik nr 4 - Zgoda na przetwarzanie danych dla osb fizycznych - organizacja ruchu