DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Budowa drogi wojewódzkiej od węzła A4 Bielany Wrocławskie (ul. Karkonoska) do DW nr 395 (rondo Żerniki Wrocławskie) i do granicy Wrocławia (ul. Buforowa) – od skrzyżowania z ul. Grota-Roweckiego do węzła A4 Bielany Wrocławskie (ul. Karkonowska) PDF Drukuj

Projekt nr: RPDS.05.01.01-02-0001/19 jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, budżetu państwa oraz budżetu Województwa Dolnośląskiego.

Finansowanie projektu:
27 marca 2019 r. został złożony wniosek o dofinasowanie – nabór w trybie pozakonkursowym.
29 maja 2019 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego Uchwałą nr 769/VI/19 podjął decyzję o dofinansowaniu projektu Województwa Dolnośląskiego „Budowa drogi wojewódzkiej od węzła A4 Bielany Wrocławskie (ul. Karkonoska) do drogi wojewódzkiej nr 395 (rondo Żerniki Wrocławskie) i do granicy Wrocławia (ul. Buforowa) – od skrzyżowania z ul. Grota-Roweckiego do węzła A4 Bielany Wrocławskie (ul. Karkonoska)” Osi Priorytetowej nr 5 „Transport”, Działanie nr 5.1”Drogowa dostępność transportowa”, Poddziałanie nr 5.1.1 „Drogowa dostępność transportowa – konkursy horyzontalne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020.

Całkowita wartość projektu: 58 398 716,81 PLN
Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi: 58 398 716,81 PLN
Wartość dofinansowania z EFRR na realizację projektu wynosi: 45 416 682,06 PLN
Wartość dofinansowania z Budżetu Państwa na realizację projektu wynosi: 5 839 871,68 PLN

Okres realizacji projektu:
Rozpoczęcie realizacji: 25 stycznia 2018 r.
Zakończenie realizacji: 30 czerwca 2023 r.

Cel realizacji projektu

Celem projektu jest kontynuowanie budowy nowego połączenia komunikacyjnego pomiędzy miejscowościami leżącymi na południowych obrzeżach miasta Wrocław. Powyższy odcinek jest ostatnim etapem całego ciągu komunikacyjnego Bielany-Łany-Długołęka, stanowiącego nowe połączenie drogowe tzw. Łącznik aglomeracyjny A4-S8 zapewniający powiązanie regionalnej sieci dróg z krajowymi i międzynarodowym układem transportowym oraz poprawę jakości połączeń z siecią TEN-T. Inwestycja realizuje cel dotyczący poprawy dostępności transportowej oraz jakości usług transportowych, który przyczynia się do osiągnięcia celu nadrzędnego - podniesienia poziomu życia mieszkańców Dolnego Śląska oraz poprawy konkurencyjności regionu przy respektowaniu zasad zrównoważonego rozwoju. W analizie powiązań wewnątrzregionalnych podkreśla się dominującą rolę Wrocławia, który stanowi główny węzeł transportowy. W mieście zbiega się wiele dróg krajowych i wojewódzkich. Przeprawy mostowe przez Odrę zlokalizowane głównie w centrum miasta sprawiają, ze miasto stanowi wąskie gardło w przewozach tranzytowych w relacji północ-południe. Budowa drogi Bielany-Łany-Długołęka pozwoli na połączenie miejscowości podwrocławskich i na ominięcie centrum Wrocławia od strony południowo-wschodniej. Celem nadrzędnym projektu jest zwiększenie spójności przestrzennej i infrastrukturalnej Aglomeracji Wrocławskiej oraz kształtowanie układów komunikacyjnych sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi społecznemu i gospodarczemu regionu. Cel ten zostanie osiągnięty przez poprawę powiązań infrastrukturalnych pomiędzy ośrodkami regionalnymi oraz pozostałymi obszarami województwa i kraju, zwiększając możliwość równomiernego rozwoju gospodarczego, dostępu do zatrudnienia, nauki i wypoczynku. Ponadto, nastąpi poprawa bezpieczeństwa ruchu, zwiększenie prędkości przejazdowej oraz ograniczenie emisji spalin oraz hałasu w centrum miasta. Wartością dodaną będzie również:

  • poprawa skomunikowania osiedli wrocławskich w kierunku wschodnim (kier. Warszawa droga S8) i południowym (kier. Strzelin),
  • skrócenie czasu dojazdu do wschodnich dzielnic Wrocławia,
  • rozbudowa sieci dróg rowerowych i połączenie z już istniejącymi,
  • aktywizacja terenów przyległych do autostrady A4.

Zakres rzeczowy
Droga wojewódzka przebiegać będzie na odcinku od węzła A4 Bielany Wrocławskie (ul. Karkonoska) km 0+000 do skrzyżowania z ul. Grota Roweckiego km 3+672 (bez ronda na skrzyżowaniu z ul. Grota Roweckiego, które jest realizowane wg odrębnego przedsięwzięcia). Droga położona będzie w województwie dolnośląskim, powiecie wrocławskim, na terenie miasta Wrocławia oraz gminy Kobierzyce. Zaplanowany odcinek drogi wyniesie ok. 3,67 km i jest elementem większej inwestycji - budowy połączenia komunikacyjnego Bielany - Łany – Długołęka. Szczegółowa lokalizacja przebiegu planowanej drogi ma początek w rejonie węzła A4 Bielany Wrocławskie - ul. Karkonoska we Wrocławiu. Projektowany odcinek drogi rozpoczyna się po wschodniej stronie ul. Karkonoskiej od ronda położonego na ul. Francuskiej, naprzeciwko Parku Handlowego Auchan Bielany. Wpięcie planowanej drogi wojewódzkiej w istniejący układ komunikacyjny następuje poprzez budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Francuskiej i ul. Szwedzkiej w pobliżu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Bielany”. Do rzeki Ślęzy biegnie przez teren ogródków działkowych, teren kolejowy i pola uprawne. Po przekroczeniu mostem rzeki Ślęzy częściowo biegnie przez obszar zadrzewień przy Torze Wyścigów Konnych „Partynice", a następnie wykorzystując rezerwę terenu przecina tereny zabudowane m. Wysoka w gminie Kobierzyce drogą usytuowaną na nasypach zbrojonych omijając też nowo wybudowany kompleks szkolno-przedszkolny, przecina ul. Tadeusza Kutrzeby już w poziomie terenu, następnie ogródki działkowe i łączy się z rondem przy ul. Grota – Roweckiego.
Wykonawca opisanego odcinka drogi zostanie wyłoniony w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. Ponadto, zostaną zorganizowane działania związane z promocją projektu, w celu popularyzacji wykorzystania potencjału komunikacyjnego nowo budowanej infrastruktury drogowej i pochodzenia źródeł finansowania przedsięwzięcia. Działania promocyjne będą realizowane przez zarówno przez pracowników wnioskodawcy jak i podmioty wyłonione w postępowaniach w sprawach udzielenia zamówień publicznych.
W dniu 21.01.2020 r. zawarto umowę nr NI.2720.106.2019 z Biurem Projektowym CONTEK PROJEKT w zakresie wykonania prac projektowych. Termin realizacji upływa 30.06.2021r.