DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Budowa drogi wojewódzkiej od skrzyżowania z ul. Grota-Roweckiego do drogi wojewódzkiej nr 395 (do ronda Żerniki Wrocławskie) i do granicy Wrocławia (ul. Buforowa) PDF Drukuj

Projekt nr : RPDS.05.01.01-02-0002/18 jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, budżetu państwa oraz budżetu Województwa Dolnośląskiego.

Finansowanie projektu:

28 września 2018 r. został złożony wniosek o dofinasowanie – nabór w trybie pozakonkursowym.
16 kwietnia 2019 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego Uchwałą nr 640/VI/19 podjął decyzję o dofinansowaniu projektu Województwa Dolnośląskiego „Budowa drogi wojewódzkiej od skrzyżowania z ul. Grota-Roweckiego do drogi wojewódzkiej nr 395 (do ronda Żerniki Wrocławskie) i do granicy Wrocławia (ul. Buforowa)” Osi Priorytetowej nr 5 „Transport”, Działanie nr 5.1”Drogowa dostępność transportowa”, Poddziałanie nr 5.1.1 „Drogowa dostępność transportowa – konkursy horyzontalne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020.

Całkowita wartość projektu: 37 008 610,00 PLN
Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi: 37 000 000,00 PLN
Wartość dofinansowania z EFRR na realizację projektu wynosi: 27 750 000,00 PLN
Wartość dofinansowania z Budżetu Państwa na realizację projektu wynosi: 3 700 000,00 PLN

Okres realizacji projektu:
Rozpoczęcie realizacji: 9 listopada 2016 r.
Zakończenie realizacji: 30 czerwca 2022 r.

Cel realizacji projektu
Realizacja przedmiotowego projektu wpisuje się w cel główny RPO WD 2014 - 2020: Wzrost konkurencyjności Dolnego Śląska zapewniający poprawę poziomu życia jego mieszkańców przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju oraz w cel szczegółowy osi priorytetowej Transport: Poprawa dostępności transportowej regionu oraz jakości i standardów transportu na Dolnym Śląsku.
Cele projektu to: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, usprawnienie układu komunikacyjnego oraz poprawa warunków ruchu poprzez podniesienie jakości i parametrów dróg wojewódzkich.
Inwestycja polegająca na budowie obwodnicy Wrocławia realizuje cel dotyczący poprawy dostępności transportowej oraz jakości usług transportowych, który przyczynia się do osiągnięcia celu nadrzędnego - podniesienia poziomu życia mieszkańców Dolnego Śląska oraz poprawy konkurencyjności regionu przy respektowaniu zasad zrównoważonego rozwoju. W analizie powiązań wewnątrzregionalnych podkreśla się dominującą rolę Wrocławia, który stanowi główny węzeł transportowy. W mieście zbiega się wiele dróg krajowych i wojewódzkich. Przeprawy mostowe przez Odrę zlokalizowane głównie w centrum miasta sprawiają, że miasto stanowi wąskie gardło w przewozach tranzytowych w relacji północ-południe. Budowa drogi Bielany-Łany-Długołęka pozwoli na połączenie miejscowości podwrocławskich i na ominięcie centrum Wrocławia od strony południowo-wschodniej.
Istotnym celem projektu jest zwiększenie spójności przestrzennej i infrastrukturalnej Aglomeracji Wrocławskiej oraz kształtowanie układów komunikacyjnych sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi społecznemu i gospodarczemu regionu. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez poprawę powiązań infrastrukturalnych pomiędzy ośrodkami regionalnymi oraz pozostałymi obszarami województwa i kraju zwiększając możliwość równomiernego rozwoju gospodarczego, dostępu do zatrudnienia, nauki i wypoczynku. Ponadto, nastąpi poprawa bezpieczeństwa ruchu, zwiększenie prędkości przejazdowej oraz ograniczenie emisji spalin oraz hałasu w centrum miasta. Wartością dodaną będzie również:
-    poprawa skomunikowania osiedli wrocławskich w kierunku wschodnim (kierunek Warszawa droga S8) i południowym (kierunek Strzelin),
-    skrócenie czasu dojazdu do wschodnich dzielnic Wrocławia,
-    rozbudowa sieci dróg rowerowych i połączenie z już istniejącymi,
-    aktywizacja terenów przyległych do autostrady A4, miejscowości np. Żórawina, Karwiany.

Zakres rzeczowy
Inwestycja zakłada budowę odcinka drogi wojewódzkiej o nawierzchni bitumicznej km 0+000,00 do km ok. 2+507,18 i zlokalizowana jest w powiecie wrocławskim, na terenie gminy Siechnice i częściowo na ternie przyległych gmin: Wrocław i Kobierzyce. Droga będzie przebiegać od skrzyżowanie z ul. Grota-Roweckiego (droga powiatowa 1954D) poprzez rondo do skrzyżowania z ul. Żernicką (droga powiatowa nr 1939D) do ronda na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 395 i 372 (ul. Strzelińska, ul. Buforowa, BŁD, ul. Radomierzycka) w Żernikach Wrocławskich. Przedmiotowy fragment drogi stanowi jeden z etapów tzw. drogi Bielany - Łany – Długołęka i stanowić będzie przedłużenie nowo wybudowanej 13-kilometrowej drogi wojewódzkiej (DW372) okalającej aglomerację Wrocławską od strony południowo – wschodniej. Wykonawca opisanego odcinka drogi zostanie wyłoniony w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca zostanie zobowiązany do przygotowania dokumentacji projektowej, uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz wykonania robót budowlanych w oparciu o posiadaną przez Inwestora dokumentację: program funkcjonalno - użytkowy, decyzję środowiskową. Powyższa formuła udzielenia zamówienia ograniczy ilość postępowań w sprawie zamówienia publicznego koniecznych do przeprowadzenia w ramach projektu. Biorąc pod uwagę przedmiot projektu, w jego zakresie będzie prowadzonych szereg czynności kontrolnych i monitorujących związanych z realizacją robót budowlanych i rozliczeniem finansowym inwestycji i projektu. Powyższe czynności będą realizowane zarówno przez pracowników Wnioskodawcy jak i podmioty zewnętrzne wyłonione w procedurze zamówienia publicznego. Ponadto, zostaną zorganizowane działania związane z promocją projektu, w celu popularyzacji wykorzystania potencjału komunikacyjnego nowo budowanej infrastruktury drogowej i pochodzenia źródeł finansowania przedsięwzięcia. Działania promocyjne będą realizowane przez zarówno przez pracowników wnioskodawcy jak i podmioty wyłonione w postępowaniach w sprawach udzielenia zamówień publicznych.
W dniu 29.07.2019 r. podpisano umowę NI.2720.27.2019 na realizację inwestycji w trybie „zaprojektuj i wybuduj” z firmą Budimex S.A.