DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Budowa drogi wojewódzkiej nr 451 – wschodniej obwodnicy Oleśnicy PDF Drukuj

Projekt nr: RPDS.05.01.01-02-0001/17  jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, budżetu Państwa oraz budżetu Województwa Dolnośląskiego.

Finansowanie projektu
29 grudnia 2017 r. został złożony wniosek o dofinansowanie
25 czerwca 2018 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego Uchwałą nr 5596/V/18 podjął decyzję o dofinansowaniu projektu Województwa Dolnośląskiego pn.„Budowa drogi wojewódzkiej nr 451 – wschodniej obwodnicy Oleśnicy”, Osi Priorytetowej nr 5 „Transport”, Działanie nr 5.1 „Drogowa dostępność transportowa”, Poddziałanie nr 5.1.2 „Drogowa dostępność transportowa – ZIT WrOF”.

Całkowita wartość projektu wynosi: 20 000 000,00 PLN
Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi: 20 000 000,00 PLN
Przyznana wartość dofinansowania na realizację projektu: 17 000 000,00  PLN

Okres realizacji projektu
Rozpoczęcie realizacji Projektu: 23 listopad 2016 r.
Zakończenie realizacji Projektu: 31 grudnia 2020 r.

Cel Projektu
Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi woj.nr 451-wschodniej obwodnicy Oleśnicy oraz wzmocnienie istniejącej jezdni od skrzyżowania projektowanej DW 451 z ul.Warszawskiej w kierunku węzła S8.Projektowany odcinek drogi wojewódzkiej nr 451 ma za zadanie połączenie istniejącej DW 451 z dawną DK8 tworząc wschodnią obwodnicę miasta Oleśnica.Celem inwestycji jest odciążenie m.Oleśnica od ruchu tranzytowego kierując go na drogę S-8. Ponadto całość odcinka drogi poprowadzona zostanie po nowym śladzie z wyjątkiem odcinka wzmocnienia istniejącej drogi nawierzchni nowymi warstwami oraz na budowie pobocza wojewódzkiej od skrzyżowania na ul.Warszawskiej w kierunku węzła S8 (węzeł Oleśnica- Pół.)z jednoczesnym wprowadzeniem parametrów technicznych zgodnych z przyjętą klasą drogi G oraz zapewnieniem niezbędnego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego. W ramach inwestycji zaprojektowano cztery skrzyżowania z DW 451.Inwestycja zlokalizowana jest gł.w sąsiedztwie terenów przeznaczonych pod zabudowę produkcyjno - usługową oraz na terenach pól uprawnych,łąk i lasów.Inwestycja przebiega też przez teren niefunkcjonującego lotniska wojskowego oraz przecina istniejącą linie kolejową na której należy przebudować istniejący przejazd kolejowy.

Zakres rzeczowy
Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi wojewódzkiej nr 451 - wschodniej obwodnicy Oleśnicy oraz wzmocnienie istniejącej jezdni od skrzyżowania projektowanej DW451 z ul. Warszawskiej w kierunku węzła S8.
W ramach inwestycji zaprojektowano cztery skrzyżowania z DW 451:

  • w km 0+000,00 z istniejącą DW 451 – skrzyżowanie trójwlotowe typu rondo
  • w km 0+505,31 z projektowana drogą o nawierzchni utwardzonej – skrzyżowanie trójwlotowe typu rondo
  • w km 1+547,63 z ul. Wileńską – skrzyżowanie czterowlotowe typu rondo
  • w km 2+744.78 z ul. Warszawską – skrzyżowanie czterowlotowe typu rondo

Inwestycja zlokalizowana jest głównie w sąsiedztwie terenów przeznaczonych pod zabudowę produkcyjno - usługową oraz po terenach pól uprawnych, łąk i lasów.