DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Budowa obejścia m. Złotoryja - etapami PDF Drukuj

Projekt nr: RPDS.05.01.01-02-0020/16 jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, budżetu państwa oraz budżetu Województwa Dolnośląskiego.

Finansowanie projektu

21 grudnia 2016 r. został złożony wniosek o dofinansowanie - nabór w trybie pozakonkursowym.
9 sierpnia 2017 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego Uchwałą nr 4190/V/17 podjął decyzję o dofinansowaniu projektu Województwa Dolnośląskiego „Budowa obejścia m. Złotoryi - etapami”, Osi Priorytetowej nr 5 „Transport”, Działanie nr 5.1 „Drogowa dostępność transportowa”, Poddziałanie nr 5.1.1. „Drogowa dostępność transporotowa – konkursy horyzontalne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Całkowita wartość projektu wynosi: 52 382 009,00 PLN
Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi: 52 382 009,00 PLN
Wartość dofinansowania z EFRR na realizację projektu wynosi: 44 524 707,66 PLN
Wartość dofinansowania z Budżetu Państwa na realizację projektu wynosi: 5 238 200,90 PLN

Okres realizacji projektu

Rozpoczęcie realizacji Projektu: 27 grudnia 2016 r.
Zakończenie realizacji Projektu: 31 grudnia 2020 r.

Wykonawca robót budowlanych

EUROVIA POLSKA S.A. z siedzibą Bielany Wrocławskie ul. Szwecka 5, 55-040 Kobierzyce

Cel Projektu

Realizacja projektu usprawni połączenie Legnicy, Jawora i Chojnowa z południową częścią województwa. Wyznaczony przebieg obwodnicy ma za zadanie odciążyć drogi przebiegające przez centrum Złotoryi z ruchu tranzytowego i wyprowadzić go poza granice miasta. Tym samym doprowadzi do poprawy jakości połączeń tranzytowych i poprawy dostępności komunikacyjnej regionu. Realizacja projektu spowoduje udrożnienie ciągów komunikacyjnych biegnących z północy na południe województwa umożliwiając, poprzez drogi wyższej kategorii, sprawne połączenia komunikacyjne środkowej części województwa dolnośląskiego z Lwówkiem Śląskim, Jelenią Górą, Wałbrzychem, Kamienną Górą oraz południową i zachodnią granicą państwa. Udrożnienie powiązań komunikacyjnych tej części województwa z regionalnym i ponadregionalnym układem drogowym znacznie zwiększy potencjał gospodarczy regionu, obniży koszty wynikające z utrzymania i remontów dróg oraz obniży koszty przejazdu do poszczególnych miejscowości. Ponadto realizacja projektu wpłynie na poprawę komfortu podróży, skróci czas przejazdu oraz poprawi bezpieczeństwo ruchu, zarówno pojazdów jak i ruchu pieszego. Realizacja projektu poprawi również mobilność mieszkańców w sferze zatrudnienia i edukacji, szczególnie z powiatów o wysokim wskaźniku bezrobocia i niskim wskaźniku dostępności do usług publicznych (powiat lwówecki,złotoryjski i kamiennogórski).

Zakres rzeczowy

Planowana inwestycja zakłada budowę obwodnicy m. Złotoryja - etapami, w ciągu dróg wojewódzkich nr 363 i 328. Inwestycja została zlokalizowana w powiecie złotoryjskim, na terenie gminy Złotoryja oraz częściowo na obszarze miasta Złotoryja. W ramach niniejszego projektu zostanie wykonany odcinek droga wojewódzka nr 363 - droga powiatowa nr 2610D o długości 5 km. Początek projektowanego odcinka obwodnicy zlokalizowany jest na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 363 w km 0+000(skrzyżowanie typu rondo), natomiast koniec w km 5+000 (okolice miejscowości Kozłów). Odcinek od km 5+000 do km 5+200 jest odcinkiem tymczasowym w celu nawiązania się do stanu istniejącego. Odcinek ten będzie poddany rozbiórce przy budowie kolejnego etapu obwodnicy. Koniec odcinka obwodnicy znajduje się na odcinku drogi powiatowej 2602D za skrzyżowaniem z drogą powiatową 2610D, przed wsią Wilków. Wykonawca przedmiotowego odcinka obwodnicy zostanie wyłoniony w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w formule zaprojektuj/wybuduj. Wykonawca zostanie zobowiązany do przygotowania dokumentacji projektowej, uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz wykonania robót budowlanych w oparciu o posiadaną przez Inwestora dokumentację: program funkcjonalno - użytkowy,decyzja środowiskowa. Powyższa formuła udzielenia zamówienia ograniczy ilość postępowań w sprawie udzielenia zamówienia publicznego koniecznych do przeprowadzenia w ramach projektu. Biorąc pod uwagę przedmiot projektu, w jego zakresie będzie prowadzonych szereg czynności kontrolnych i monitorujących związanych z realizacją robót budowlanych i rozliczeniem finansowym inwestycji i projektu. Powyższe czynności będą realizowane zarówno przez pracowników Wnioskodawcy jak podmioty zewnętrzne wyłonione w procedurze zamówienia publicznego. Ponadto, zostaną zrealizowane działania związane z promocją projektu, w celu popularyzacji wykorzystania potencjału komunikacyjnego nowo budowanej infrastruktury drogowej i pochodzenia źródeł finansowania przedsięwzięcia. Działania promocyjne będą realizowane zarówno przez pracowników Wnioskodawcy jak i podmioty wyłonione w postępowaniach w sprawach udzielania zamówień publicznych.