Poprawa dostępności transportowej ziemi broumowskiej i regionu kłodzko - wałbrzyskiego Drukuj

Projekt pn. „Poprawa dostępności transportowej ziemi broumowskiej i regionu kłodzko-wałbrzyskiego” o numerze CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_014/0000745
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska.

Partnerzy projektu

W realizację projektu zaangażowanych jest trzech Partnerów:
•    po stronie polskiej jako Partner Wiodący - Województwo Dolnośląskie reprezentowane przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu;
•    po stronie polskiej jako Partner projektu – Gmina Radków;
•    po stronie czeskiej jako Partner projektu - Královéhradecký kraj

Finansowanie projektu

W dniu 30.11.2016 r. Partner Wiodący złożył wniosek o dofinansowanie projektu w ramach naboru prowadzonego w Osi 2 Programu Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego
na rzecz wspierania zatrudnienia Działanie – rekonstrukcja/przebudowa i modernizacja istniejących lokalnych i regionalnych połączeń drogowych poprawiających transgraniczną dostępność atrakcji przyrodniczych i kulturowych.
W dniu 23.03.2017 r. na posiedzeniu Komitetu Monitorującego w Ostrawie zarekomendowano projekt do dofinansowania. W dniu 10.07.2017 r. została zawarta umowa w sprawie przyznania dofinansowania dla projektu, określająca całkowitą wartość projektu na 12 305 480,37 euro, w tym wydatki kwalifikowalne 11 414 888,37 euro, wartość dofinansowania z EFRR 9 702 654,00 euro. Wartość części projektu realizowanej przez DSDiK stanowiącej wydatki kwalifikowalne wynosi 4 708 771,37 euro, w tym wartość dofinansowania z EFRR 4 002 455,00 euro.

Cel projektu

Głównym celem projektu jest poprawa atrakcyjności turystycznej obszaru pogranicza polsko-czeskiego w rejonie ziemi broumowskiej i wałbrzysko-kłodzkiej. Poprawa dostępności drogowej obszarów docelowych projektu będzie czynnikiem, który wpłynie na zwiększenie liczby turystów odwiedzających ten obszar, a przez to na wzrost zatrudnienia w tym sektorze gospodarki lokalnej. W ten sposób zostanie osiągnięty cel szczegółowy Programu "Poprawa warunków dla zatrudnienia poprzez wykorzystanie potencjału przyrodniczych i kulturowych zasobów regionu". Modernizacja transgranicznych połączeń drogowych(lokalnych i regionalnych) przyczyni się do rozwoju powiązań gospodarczych i społecznych pomiędzy obszarami pogranicza zwiększając spójność tych terenów. Zwiększy transgraniczną dostępność atrakcji turystycznych (przyrodniczych
i kulturowych). Dodatkowym efektem realizacji projektu będzie poprawa komfortu
i bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach regionalnych w rejonie ziemi broumowskiej
i wałbrzysko-kłodzkiej, a także poszerzenie systemu informacji turystycznej dotyczącej lokalizacji i opisu atrakcji turystycznych zaliczanych do dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.

Okres realizacji

Rozpoczęcie realizacji projektu – 01.01.2017
Zakończenie realizacji projektu – 31.12.2020 r.

Wykonawca robót budowlanych

Umowa na wykonanie robót budowlanych zaplanowanych w części projektu realizowanej przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu została zawarta w dniu 27.04.2017 r. z firmą Michał Bisek „Bisek-asfalt” z siedzibą w Kostomłotach przy ul. Granitowej 7.

Opis inwestycji

Zakres inwestycji obejmuje modernizację dróg wojewódzkich:

  • nr 385 od km 1+100 do km 4+311, miejscowości: Tłumaczów – Ścinawka Górna/ skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 387;
  • nr 386 od km 0+800 do km 7+852, miejscowości: od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 387 w Ścinawce Średniej do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 381 w m. Gorzuchów;
  • nr 387 od km 0+000 do km 4+200 z wyłączeniem odcinka od km 0+800 do km 0+900, miejscowości: od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 385 w Ścinawce Górnej do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 386 w Ścinawce Średniej.

Prace budowlane obejmować będą uporządkowanie całego ciągu drogowego (na który składają ww. odcinki dróg, poprzez:

  • ułożenie nowych warstw bitumicznych ze wzmocnieniem konstrukcji drogi;
  • wycinkę kolizyjnych z przebudową drzew i krzewów, odnowienie i oczyszczenie rowów przydrożnych, udrożnienie lub wymiana przepustów;
  • uzupełnienie i montaż nowych znaków pionowych , odnowę oznakowania poziomego;
  • regulację, wymianę lub uzupełnienie barier ochronnych lub energochłonnych.

Ponadto, w ramach projektu zaplanowano:

  • zamontowanie tablic informacyjnych prowadzących do zabytków dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego;
  • montaż tablic informacyjnych (na czas realizacji robót budowlanych), tablic pamiątkowych, organizację konferencji promocyjnej, wykonanie gadżetów promocyjnych, publikację artykułu promocyjnego.