Termomodernizacja budynku Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu – Obwód Drogowy Cieszyce Drukuj

Projekt nr: RPDS.03.03.01-02-0060/16 jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 oraz budżetu Województwa Dolnośląskiego.

Finansowanie projektu

25 maja 2016 r. został złożony wniosek o dofinansowanie - nabór w trybie konkursowym. 16 marca 2017 r. Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca podjęła decyzję o dofinansowaniu projektu Województwa Dolnośląskiego „Termomodernizacja budynku Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu – Obwód Drogowy Cieszyce”, Oś Priorytetowa nr 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Działanie nr 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkursy horyzontalne”, Poddziałanie nr 3.3.1. „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkursy horyzontalne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Okres realizacji projektu

Rozpoczęcie realizacji Projektu: 3 czerwiec 2016 r.
Zakończenie realizacji Projektu: 31 grudnia 2017 r.

Wykonawca

GREEN HEAT MONIKA WŁODYKA, ul. Międzywałowa 8, 55-003 Jeszkowice

Cel Projektu

Głównym celem projektu jest przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji obiektu użyteczności publicznej w sposób umożliwiający zwiększenie efektywności energetycznej budynku, przy uwzględnieniu ekonomii procesu. Osiągnięcie przyjętego założenia będzie realizowane przez podjęcie działań wzajemnie się uzupełniających. W ramach projektu zostanie wykonana całościowo izolacja termiczna przegród budowlanych (ścian, stropodachu), wymiana wyłazu dachowego na efektywne energetycznie, zastosowanie źródła ciepła z OZE wraz z instalacją towarzyszącą i elementem uzupełniającym tj. wymianą oświetlenia na energooszczędne typu „LED”. Powyższe, zgodnie z założeniami audytu energetycznego pozwoli na uzyskanie znaczącej procentowej oszczędności zapotrzebowania na energię. Zakres przyjętych rozwiązań w ramach projektu, przyniesie rezultat jakim jest ograniczenie zapotrzebowania na energię, spełniając założenie projektu. W perspektywie długoterminowej wpłynie to na poprawę warunków społeczno-ekonomicznych przez redukcję kosztów eksploatacji budynku finansowanego ze środków publicznych. Uzupełniająco w ramach projektu przeprowadzone zostanie szkolenie w zakresie efektywnego i oszczędnego zarządzania energią z uwzględnieniem aspektu ekologicznego.

Zakres rzeczowy

Przedmiotem inwestycji jest przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji Obwodu Drogowego DSDiK w Cieszycach, budynku o charakterze administracyjno-biurowym klasyfikowanego jako obiekt użyteczności publicznej, dla zwiększenia efektywności energetycznej. Osiągnięcie założonego celu nastąpi przez wymianę instalacji c.o. i c.w.u. – montaż pompy ciepła glikol/woda z automatyką centralną, montaż instalacji c.o. (rury zaizolowane), montaż grzejników wraz z zaworami termostatycznymi P-2K, montaż zasobnika c.w.u. Jednocześnie wykonane zostanie ocieplenie stropodachu styropianem o grubości 18cm, ścian zewnętrznych styropianem o grubości 14 cm i ścian przy gruncie styropianem o grubości 13cm. Współczynnik materiału izolacyjnego l = 0,040. Zadanie dodatkowo obejmować będzie wymianę wyłazu o współczynniku U=1,1 i oświetlenia na energooszczędne typu „LED”. Przeprowadzenie projektu pozwoli osiągnąć produkt, który przyczyni się do rozwoju w zakresie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii, ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko - w aspekcie potrzeb dotyczących przystosowania się do zmian klimatu i łagodzenia zmian klimatu. Ponadto, projekt będzie miał udział w podniesieniu bezpieczeństwa energetycznego i dywersyfikacji źródeł energii oraz popularyzacji w zakresie efektywnego i oszczędnego zarządzania energią przez przeprowadzenie szkolenia z uwzględnieniem aspektu ekologicznego.

Fotogaleria

Wybranie projektu do dofinansowania

Podpisanie umowy o dofinansowanie