DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 353 Pieńsk – Strzelno wraz z ul. Rothenburger Strasse w Krauschwitz PDF Drukuj
„Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 353 Pieńsk – Strzelno wraz z ul. Rothenburger Strasse w Krauschwitz” nr projektu PLSN.02.01.00-02-0013/16

Projekt nr: PLSN.02.01.00-02-0013/16 jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020.

Finansowanie projektu

Dnia 15 stycznia 2016 r. w ramach ogłoszenia naborze wniosków o dofinansowanie na projekty regularne w ramach II osi priorytetowej „Mobilność regionalna” w Programie Współpracy (PW) INTERREG Polska – Saksonia 2014 - 2020 DSDiK we Wrocławiu w imieniu Województwa Dolnośląskiego, DSDiK we Wrocławiu złożyła do Wspólnego Sekretariatu we Wrocławiu powyższy wniosek.

W dniu 6 lipca 2016 r. decyzją Komitetu Monitorującego ww. wniosek został zatwierdzony do dofinansowania. W dniu 19 grudnia 2016 r. została zawarta umowa o dofinansowanie projektu.

Całkowita wartość projektu wynosi: 3 000 289,44 €
Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi: 3 000 289,44 €
Przyznana wartość dofinansowania na realizację projektu: 2 550 246,02 €, z czego dla DSDiK 2 230 816,50 €

Okres realizacji projektu

Rozpoczęcie realizacji Projektu: 1 stycznia 2017 r.
Zakończenie realizacji Projektu: 31 grudnia 2019 r.

Cel Projektu

Celem projektu jest modernizacja drogi wojewódzkiej nr 353 na odcinku Strzelno - Pieńsk oraz drogi dojazdowej do granicy polsko - niemieckiej ul. Rothenburger Strasse w Krauschwitz. Wspólna realizacja zadania doprowadzi do poprawy stanu technicznego dróg dojazdowych do istniejących przejść granicznych, a w konsekwencji zwiększenia prędkości przejazdowej podróżnych. Zostaną poprawione warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego wszystkich uczestników ruchu drogowego (pieszego i kołowego). Zmodernizowane drogi zostaną wykorzystane jako jeden z elementów połączenia sieci drogowej niższego rzędu z siecią dróg TEN-t. Po stronie polskiej, za pośrednictwem drogi krajowej nr 94 do autostrady A-4, a następnie po stronie niemieckiej do autostrady nr 4. Ponadto, przy pomocy łącznika drogi krajowej nr 94 do A 18 – po stronie polskiej i docelowo do A-15 po stronie niemieckiej. Równocześnie zmodernizowana droga w Krauschwitz ułatwi dostęp do przejścia granicznego Łęknica/Bad Muskau, a w przyszłości będzie alternatywą dla nowo projektowanego przejścia granicznego Pieńsk - Deschka. Osiągnięcie zamierzonych zmian spowoduje, że odniesione zostaną korzyści dla obszaru pogranicza polegające na:

-    poprawie warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego,
-    zwiększeniu mobilności transgranicznej w obszarze wsparcia,
-    stworzeniu dogodnego dojazdu dla osób zamieszkujących pas przygraniczny do miejscowości Pieńsk i Zgorzelec,
-    skróceniu czasu dojazdu z najdalej wysuniętego regionu województwa dolnośląskiego do sieci transportowej (drogowej i kolejowej) umożliwiającej swobodne podróżowanie po województwie dolnośląskim,
-    ułatwieniu logistycznego planowania transportu dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą,
-    zwiększeniu mobilności osób zatrudnionych, bezrobotnych i poszukujących pracy z terenu pasa przygranicznego,
-    zapewnieniu lepszych warunków podróżnych korzystających z komunikacji zbiorowej,
-    zwiększeniu szans na inkubowanie nowych inicjatyw gospodarczych.

Zakres rzeczowy

Projekt jest zlokalizowany na terenie Województwa Dolnośląskiego, Powiat Zgorzelecki. Przedmiotem projektu jest przebudowa drogi wojewódzkiej nr 353 na odcinku Pieńsk - Strzelno, od km 0+000 do 11+995. Zaplanowane prace będą realizowane w formule "zaprojektuj/optymalizuj i wybuduj". Zakłada się na całym odcinku wzmocnienie konstrukcji jezdni poprzez frezowanie warstw bitumicznych i ułożenie nowych warstw. Przebudowane zostaną chodniki o szerokości 1,5 – 2 m na długości łącznej około 4 km oraz zatoki autobusowe. Ponadto, przebudowane zostaną przepusty drogowe, most, kanalizacja deszczowa oraz odwodnienie. Jednocześnie zostaną zainstalowane bariery energochłonne oraz oznakowanie poziome i pionowe.

Fotogaleria