„Realizacja projektu Trasa Sudecka - budowa obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 (od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 383 ul. Jana Kilińskiego wraz z rondem do włączenia w drogę wojewódzką nr 382 ul. Świdnicka” Drukuj


„Realizacja projektu Trasa Sudecka – budowa obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 (od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 383 ul. Jana Kilińskiego wraz z rondem do włączenia w drogę wojewódzką nr 382 ul. Świdnicka)”

Projekt nr: RPDS.05.01.01-02-0003/16 jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, budżetu państwa oraz budżetu Województwa Dolnośląskiego.

Finansowanie projektu


31 marca 2016 r. został złożony wniosek o dofinansowanie - nabór w trybie pozakonkursowym.
21 czerwca 2016 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego Uchwałą nr 2545/V/16 podjął decyzję o dofinansowaniu projektu Województwa Dolnośląskiego „Realizacja projektu Trasa Sudecka – budowa obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 (od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 383 ul. Jana Kilińskiego wraz z rondem do włączenia w drogę wojewódzką nr 382 ul. Świdnicka)”, Osi Priorytetowej nr 5 „Transport”, Działanie nr 5.1 „Drogowa dostępność transportowa”, Poddziałanie nr 5.1.1. „Drogowa dostępność transporotowa – konkursy horyzontalne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
10.07.2017 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego Uchwałą nr 4067/V/17 podjął decyzję o zmianie montażu finansowego projektu wprowadzając „Budżet Państwa” na część wkładu krajowego w wysokości 10% kwoty wydatków kwalifikowalnych.

Całkowita wartość projektu wynosi: 34 806 361,11 PLN
Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi: 34 806 361,11 PLN
Wartość dofinansowania z EFRR na realizację projektu wynosi: 29 585 406,94 PLN
Wartość dofinansowania z Budżetu Państwa na realizację projektu wynosi: 3 480 636,11 PLN

Okres realizacji projektu

Rozpoczęcie realizacji Projektu: 1 maja 2014 r.
Zakończenie realizacji Projektu: 30 czerwca 2019 r.

Wykonawca robót budowlanych

„M-SILNICE” a. s., Husova 1697, 530-03 Pardubice, Republika Czeska, REGON: 42 19 68 68,
NIP: 42 19 68 68.

Cel Projektu

Celem projektu jest budowa odcinka drogi wojewódzkiej stanowiący „Łącznik Aglomeracyjny A4-S5 - Przedmiotem projektu jest budowa obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 383 ul. Jana Kilińskiego wraz z rondem do włączenia w drogę wojewódzką nr 382 ul. Świdnicka, o długości ok. 3,1 km tj. od km 8+710 do km 11+806,51. Celem projektu będzie odciążenie Dzierżoniowa od ruchu generowanego przez gminy powiatu dzierżoniowskiego a także od ruchu zewnętrznego, którego punktem docelowym są owe gminy. Celem projektu jest odciążenie Dzierżoniowa od ruchu generowanego przez mieszkańców gmin powiatu dzierżoniowskiego a także od ruchu zewnętrznego. Projektowany odcinek wzbogaci układ komunikacyjny powiatu i województwa, skróci i poprawi jakość dojazdu do Dzierżoniowa, Bielawy, Pieszyc, Ząbkowic Śląskich i Świdnicy bez konieczności przejazdu przez Dzierżoniów oraz dalsze skomunikowanie się z drogą krajową nr 8 i 35. Do korzyści bezpośrednich wynikających z nowego odcinka drogi wojewódzkiej zaliczamy: przejęcie części ruchu z istniejących dróg powiatowych i gminnych; odsunięcie ruchu ciężkiego od obszarów zabudowanych; skrócenie czasu podróży; oszczędności paliwa; zapewnienie komfortu jazdy; zmniejszenie ryzyka wypadków; ograniczenie emisji spalin i hałasu w stosunku do obecnie eksploatowanych dróg; przyśpieszenie rozwoju przyległych terenów. Powstanie nowej drogi wpłynie na poprawę bezpieczeństwa na obciążonych ruchem odcinkach istniejącej sieci dróg w obszarze oddziaływania drogi wojewódzkiej. Celem projektu jest modernizacja i rozbudowa istniejącej infrastruktury transportowej w taki sposób, aby zmodernizować sieć połączeń transportowych z sąsiednimi regionami oraz połączeń wewnętrznych przyczyniających się do rozwoju obszarów aktywności gospodarczej, w tym turystycznej i przez to poprawić dostępność transportową regionu w układzie międzyregionalnym i wewnątrzregionalnym. Docelowo przez powiązanie z istniejącą siecią dróg krajowych i międzynarodowych wpłynie na poprawę jakości połączeń z siecią TEN-T.

Zakres rzeczowy

Projekt jest zlokalizowany na terenie Województwa Dolnośląskiego, Powiat Dzierżoniowski, gminy Dzierżoniów i Pieszyce. Przedmiotem projektu jest wybudowanie odcinka obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 w zakresie od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 383 ul. Jana Kilińskiego wraz z rondem do włączenia w drogę wojewódzką nr 382 ul. Świdnicka, o długości ok. 3,1 km tj. od km 8+710 do km 11+806,51. Zaplanowane prace będą realizowane w formule "zaprojektuj/optymalizuj i wybuduj". Prace obejmują budowę nowej drogi klasy technicznej G wraz z obiektami inżynierskimi w postaci Wiaduktu W-1 nad linią kolejową nr 137 relacji Legnica - Katowice w km 10+641,55 w ciągu DW nr 382, estakady W-2 nad ulicą Brzegową / Nowowiejską i rzeką Piława w km 10+922.94 w ciągu DW nr 382, przepustów dla celów ekologicznych i odwodnienia dróg. Budowa obwodnicy realizowana będzie w nowym śladzie. Trasa obwodnicy przebiega przez pola uprawne oraz przecina istniejące drogi lokalne i gminne. Celem inwestycji jest: stworzenie bezpiecznego odcinka drogi wojewódzkiej zapewniającego wysoki komfort ruchu drogowego o znaczeniu regionalnym i lokalnym oraz wybudowanie odcinka drogi wojewódzkiej o parametrach zgodnych z obowiązującymi warunkami technicznymi. W ramach projektu zostanie zrealizowane także zadanie obejmujące jego promocję. Projekt jest skierowany przede wszystkim do mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego, osób przejeżdżające tranzytem w kierunku na Świdnicę i Ząbkowice Śląskie oraz turystów odwiedzających m.in. Góry Sowie. Realizowane zadanie jest częścią inwestycji o nazwie: "Budowa Obwodnicy Dzierżoniowa".

Fotogaleria