Drogi dojazdowe do mostu na Odrze w m. Ciechanów na odcinku Ciechanów - Góra wraz z obwodnicą Góry w zakresie: Budowa obwodnicy Góry w ciągu drogi wojewódzkiej nr 323 - jako kontynuacja budowy przepraw przez Odrę. Drukuj

Wykonawca zadania
W dniu 28 czerwca 2015  roku ogłoszony został przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W wyniku procedur przetargowych w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono ofertę najkorzystniejszą, którą złożyło Przedsiębiorstwo budowy Dróg i Mostów Kobylarnia S.A., Kobylarnia 8, 86-061 Brzoza.
 

Cel Projektu
W celu zapewnienia większego bezpieczeństwa i zwiększenia przepustowości drogi zaprojektowano jezdnię i pas drogowy oraz skrzyżowania znajdujące się w ciągu obwodnicy o parametrach technicznych odpowiadających drodze klasy G wraz z zapewnieniem prawidłowego odwodnienia oraz usunięciem kolizji z istniejącymi sieciach uzbrojenia terenu.
Projektowana droga omija tereny zwartej zabudowy mieszkaniowej i przemysłowej miejscowości Góra biegnąc po zachodniej stronie miasta Góra, omija również tereny chronionego krajobrazu po południowej stronie miejscowości Stara Góra i miasta Góra oraz siedliska chronionych okazów przyrodniczych. Trasa obwodnicy w Starej Górze przecina tereny zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej w miejscu możliwie najmniej zabudowanym i na odcinku możliwie najkrótszym. Dzięki temu cały tranzytowy ruch pojazdów ciężkich zostanie przeniesiony z ciasnej, gęsto zabudowanej ulicy Starej Góry tj. aktualnej trasy drogi wojewódzkiej na przystosowaną do tego natężenia ruchu obwodnicę w celu zapewnienia większego bezpieczeństwa użytkowników i zwiększenia przepustowości. Budowa ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych oraz zwiększenie przepustowości drogi poprzez wyeliminowanie przejazdu przez centrum ciasno zabudowanej miejscowości Góra.

Opis inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest zaprojektowanie i wybudowanie obwodnicy Góry w ciągu drogi wojewódzkiej nr 323 Gmina Góra, powiat Górowski, województwo dolnośląskie. Początek projektowanej obwodnicy zlokalizowany jest w km 24+785 wg kilometraża istn. drogi wojewódzkiej (km 0+000,00 wg kilometraża projektowanego), dalej droga przebiega przez tereny Gminy Góra po zachodniej stronie miasta, natomiast koniec w km 20+364 wg kilometraża istn. drogi wojewódzkiej (km 3+543,64 wg kilometraża projektowanego). Łączna długość obwodnicy wynosi ok. 3,54 km.
W celu zapewnienia większego bezpieczeństwa i zwiększenia przepustowości drogi projektuje się jezdnię i pas drogowy oraz skrzyżowania znajdujące się w ciągu obwodnicy o parametrach technicznych odpowiadających drodze klasy G, wraz z odwodnieniem. Przedmiotowa inwestycja przewidziana jest w ramach zadania: „Drogi dojazdowe do mostu na Odrze w miejscowości Ciechanów – na odcinku Ciechanów – Góra” w ramach budowy przepraw przez Odrę.