Skomunikowanie mostu na rzece Odrze w miejscowości Brzeg Dolny z drogą krajową nr 94 i drogą wojewódzką nr 340 w zakresie: odcinek od drogi powiatowej nr 2060D w m. Zabór Wielki do włączenia do drogi powiatowej nr 2059D Drukuj

 

 
 

„Skomunikowanie mostu na rzece Odrze w miejscowości Brzeg Dolny z drogą krajową nr 94 i drogą wojewódzką nr 340 w zakresie - odcinek od drogi powiatowej nr 2060D w m. Zabór Wielki do włączenia do drogi powiatowej nr 2059D – jako kontynuacja budowy przepraw przez Odrę

Projekt nr: RPDS.05.01.01-02-0018/16 jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 oraz budżetu Województwa Dolnośląskiego.

Finansowanie projektu

14 grudnia 2016 r. został złożony wniosek o dofinansowanie - nabór w trybie pozakonkursowym.
12 czerwca 2017 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego Uchwałą nr 3914/V/17 podjął decyzję
o dofinansowaniu projektu Województwa Dolnośląskiego „Skomunikowanie mostu na rzece Odrze w miejscowości Brzeg Dolny z drogą krajową nr 94 i drogą wojewódzką nr 340 w zakresie - odcinek od drogi powiatowej nr 2060D w m. Zabór Wielki do włączenia do drogi powiatowej nr 2059D – jako kontynuacja budowy przepraw przez Odrę, Osi Priorytetowej nr 5 „Transport”, Działanie nr 5.1 „Drogowa dostępność transportowa”, Poddziałanie nr 5.1.1. „Drogowa dostępność transporotowa – konkursy horyzontalne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Całkowita wartość projektu wynosi: 49 442 950,78 PLN

Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi: 44 000 000,00 PLN
Przyznana wartość dofinansowania na realizację projektu: 37 400 000,00 PLN

Okres realizacji projektu 

Rozpoczęcie realizacji Projektu: 26 marca 2014 r.
Zakończenie realizacji Projektu: 31 grudnia 2018 r.

Wykonawca

Konsorcjum firm:

LIDER – MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE S.A. z siedzibą: ul. Wadowicka 8W, 30-415 Kraków, działającą na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000012902

PARTNER – Himmel i Papesch Opole sp. z o.o. z siedzibą: ul. Jagiełły 39, 46-020 Czarnowąsy działającą na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000119843

Cel Projektu

Celem projektu jest budowa odcinka drogi wojewódzkiej stanowiący „Łącznik Aglomeracyjny A4-S5 - Skomunikowanie mostu na rzece Odrze w miejscowości Brzeg Dolny z drogą krajową nr 94 i drogą wojewódzką nr 340 w zakresie - odcinek od drogi powiatowej nr 2060D w m. Zabór Wielki do włączenia do drogi powiatowej nr 2059D – jako kontynuacja budowy przepraw przez Odrę. Podstawą projektu jest wybudowanie drogi o długości ok 3,9 km. Przez osiągnięcie założonego produktu dąży się do poprawy transportowej regionu w układzie regionalnym i międzyregionalnym. Przejawia się to w dualnym charakterze inwestycji polegającym na budowie obejścia miejscowości Miękinia przez wyprowadzenie transportu kołowego z obszaru jego granic oraz kontynuacji realizacji kolejnego etapu wpisującego się w zakres większej całości infrastrukturalnej, prowadzącej do skierowania ruchu międzyregionalnego (tranzytowego) z obejściem Aglomeracji Wrocławskiej. Docelowo przez powiązanie z istniejącą siecią dróg krajowych i międzynarodowych wpłynie na poprawę jakości połączeń z siecią TEN-T. Ponadto, powstanie nowej drogi wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na obciążonych ruchem odcinkach istniejącej sieci dróg.

 

Zakres rzeczowy

 

W ramach zadania przewiduje się wykonanie następujących działań:

 1. optymalizacja posiadanej dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem wszelkich zezwoleń i uzgodnień – formuła realizacji „Zaprojektuj/zoptymalizuj i wybuduj”
 2. budowa drogi wojewódzkiej o długości ok 3,9 km wraz z przyjętymi w dokumentacji rozwiązaniami krzyżowania się tej drogi z istniejącymi drogami powiatowymi (km 2+090,00 skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2059D; km 4+487,00 skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2058D; km 5+353,00 skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2056D), linią kolejową E-30 (km 3+295,00 z linią kolejową E-30) oraz ciekami wodnymi od km 1+880,25 do km 5+783,80
 3. wykonanie dróg obsługujących (serwisowych) o łącznej długości ok 3 km;
 4. budowa ciągów pieszo-rowerowych;
 5. budowa obiektów inżynierskich: przepusty, przejścia dla zwierząt, mosty nad ciekami, wiadukt kolejowy;
 6. montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, wykonania oznakowania poziomego i pionowego drogi ;
 7. usunięcie kolizji istniejących sieci z projektowaną trasą: usunięcie kolizji z nieczynnym gazociągiem wysokiego ciśnienia – 3 kolizje, usunięcie kolizji z czynnym gazociągiem wysokiego ciśnienia – 4 kolizje, usunięcie kolizji z linią napowietrzną 110 KV, usunięcie kolizji z siecią kanalizacji sanitarnej tłocznej – 2 kolizje, usunięcie kolizji z kablami teletechnicznymi (w tym kable PKP) – 5 kolizji;
 8. wykonanie elementów odwodnienia trasy m.in. zbiorniki retencyjne, drenaż, separatory itp.
 9. regulacja istniejących cieków i oczyszczenie zamulonych rowów;
 10. wycinki, nasadzeń, oraz pielęgnacji zieleni;
 11. wykonanie ogrodzeń i płotków naprowadzających dla zwierząt.

Podstawowe założenia i parametry dla drogi głównej: klasa techniczna drogi – G, droga jednojezdniowa dwupasowa (z wyjątkiem odcinków w rejonach skrzyżowań), szerokość jezdni pomiędzy skrzyżowaniami – 8,0m, szerokość pasa ruchu – 3,5m, szerokość opaski – 0,5m, kategoria ruchu trasy głównej - KR 5. Przejście projektowanej trasy pod istniejącą linia kolejową E-30 poprzez budowę wiaduktu kolejowego w miejscu istniejącego przejazdu pod nasypem kolejowym (w km 3+295), skrzyżowania z drogami powiatowymi jednopoziomowe, skanalizowane, prowadzenie ścieżek pieszo-rowerowych. Drogi dojazdowe (dojazdy do nieruchomości pozbawionych dostępu do drogi publicznej przez budowę drogi wojewódzkiej, dojazdy do urządzeń technicznych) – w niezbędnym zakresie. Odprowadzenia wód opadowych za pomocą rowów. Ponadto przewiduje się wykonanie: przebudowy istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą wojewódzką i ich nawiązania do nowego układu komunikacyjnego, skarp nasypu i wykopu drogowego, rowy, przeciwskarpy, urządzenia ochrony środowiska, infrastruktury związanej z drogą wojewódzką w tym m.in. sieci energetyczne zasilające i oświetleniowe, rekultywacja terenu po zakończonych robotach budowlanych.

 

Fotogaleria