DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
"Budowa drogi wojewódzkiej od drogi wojewódzkiej nr 455 do drogi krajowej nr 98” realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj PDF Drukuj

Cel projektu

 • Celem projektu jest wybudowanie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 455 do drogi krajowej nr 98. Powyższy odcinek stanowi etap będący kontynuacją inwestycji polegającej na realizacji nowego połączenia komunikacyjnego pomiędzy miejscowościami zlokalizowanymi na południowowschodnich i wschodnich obrzeżach miasta Wrocławia (Bielan Wrocławskich), poprzez rejon miejscowości Żerniki Wrocławskie, Świętą Katarzynę, Siechnice, Łany, Kiełczówek, Kiełczów, do drogi krajowej nr 98 w rejonie miejscowości Długołęka (tzw. BŁD, Wschodnia Obwodnica Wrocławia).
 • Zadaniem tej inwestycji będzie odciążenie miasta Wrocławia od ruchu generowanego przez gminy powiatu wrocławskiego, a także od ruchu zewnętrznego, którego punktem docelowym są owe gminy. Odcinek ten wzbogaci układ komunikacyjny powiatu i województwa na wschód od Wrocławia, skróci czas i poprawi jakość dojazdu z drogi wojewódzkiej nr 455, Gminy Czernica, rejonu Wojnowa do gminy Długołęka w kierunku północnym (z możliwością kontynuacji podróży drogą krajową nr 98) bez konieczności przejazdu przez Wrocław. Powstanie nowej drogi będzie skutkowało poprawą bezpieczeństwa na odciążonych od ruchu odcinkach istniejącej sieci dróg w obszarze oddziaływania drogi wojewódzkiej tj. ulicach miasta Wrocławia i drogach powiatu wrocławskiego. Ponadto wybudowanie nowej drogi wojewódzkiej uczyni przyległe tereny bardziej atrakcyjnymi zarówno dla mieszkańców jak i potencjalnych inwestorów, co powinno skutkować ich gospodarczą aktywizacją. Bezpośrednie korzyści wynikające z funkcjonowania odcinka drogi wojewódzkiej to również zwiększenie wewnątrzregionalnej spójności oraz integrację regionu z resztą kraju i Europy poprzez łączność z siecią TEN-T.

Opis inwestycji

 • Inwestycja polega na wybudowaniu drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 455 do drogi krajowej nr 98 o długości ok. 9,85 km w układzie jednojezdniowym (w przyszłości planowana jest dobudowa drugiej jezdni).
 • Planowana do budowy droga będzie się składać m.in. z: jezdni dwupasowej (2x3,50m) z obustronnymi opaskami (2x0,50m) oraz poboczami utrwalonymi powierzchniowo (2x1,25m), ciągu pieszo-rowerowego, dróg dojazdowych i serwisowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i ochrony środowiska, wiaduktów nad terenami PKP, wiaduktu nad DK nr 98, mostów nad rzekami: Widawą i Topór oraz licznych przepustów.
 • Droga rozpocznie się za skrzyżowaniem z ulicą Strachocińską, na którym jest już wybudowane rondo. Droga wojewódzka poprzez wiadukt drogowy będzie przekraczać linię kolejową nr 292 - Jelcz Miłoszyce – Wrocław Osobowice oraz planowaną Trasę Swojczycką.
 • Droga wojewódzka będzie krzyżować się z innymi drogami w następujący sposób:
  • z planowaną drogą gminną gminy Czernica- skrzyżowanie skanalizowane,
  • z drogą powiatową nr 1922D odcinek Kiełczówek – Dobrzykowice - rondo,
  • z drogą powiatową 1920D, odc. Kiełczów– Śliwice - rondo,
  • z drogą powiatową nr 1918 D, - skrzyżowanie skanalizowane,
  • z drogą gminną (ulica Bławatna w Mirkowie) łączącą Mirków z miejscowościami Kamień i Długołęka- skrzyżowanie skanalizowane z sygnalizacją świetlną.
 • Projektowana droga wojewódzka przekraczać będzie linię kolejową nr 143 –Kluczbork – Wrocław Mikołajów poprzez wiadukt dwujezdniowy.
 • Koniec drogi wojewódzkiej zostanie włączony do drogi krajowej nr 98 w miejscu skrzyżowania z Łącznikiem „Długołęka” Autostradowej Obwodnicy Wrocławia poprzez skrzyżowanie skanalizowane z sygnalizacją świetlną oraz jednojezdniowy wiadukt drogowy nad skrzyżowaniem na kierunku BŁD – Łącznik „Długołęka”.
 • Nad terenem Natury 2000 i rzeką Widawą wybudowany zostanie most o długości ok.180 m.

Realizacja inwestycji

 • W wyniku przetargu ograniczonego na roboty budowlane w dniu 20.02.2017 roku została podpisana Umowa z Konsorcjum firm: lider - Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. i partner - Strabag Sp. z o.o. na wykonanie zadania za kwotę
  104 395 473,87 zł brutto.
 • Termin wykonania - 45 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. 19.11.2020 rok.
 • Czas na wykonanie projektu wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i decyzją  ZRiD zgodnie z podpisanym aneksem – 09.03.2019 rok.
 • Planowane rozpoczęcie robót budowlanych – marzec/kwiecień 2019 rok.

Współfinansowanie Projektu z funduszy środków unijnych

 • Projekt pn.: Budowa drogi wojewódzkiej od drogi wojewódzkiej nr 455 do drogi krajowej nr 98 jest przeznaczony do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020. Projekt został ujęty w wykazie projektów pozakonkursowych w Szczegółowym Opisie Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Plan orientacyjny przebiegu drogi

WO02_PB_DR_Plan orientacyjny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inwentaryzacja przyrodnicza

  

Uwarunkowania przyrodniczePrzebieg procesu inwestycyjnego

 • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu w dniu 20.02.2018 r. wydał Decyzję nr WOOŚ.4210.30.2017.AMA.21 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa drogi wojewódzkiej od drogi wojewódzkiej nr 455 do drogi krajowej nr 98 -w formule zaprojektuj i wybuduj”, która stała się ostateczna w dniu 20.03.2018 roku.
 • Wykonano Projekt Budowlany i 08.03.2019 roku Wojewoda Dolnośląski wydał DECYZJĘ Nr 2/19 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności.
 • W dniu 15.03.2019 roku Zamawiający przekazał plac Budowy Wykonawcy.
 • Wykonawca przekazał Zamawiającemu Projekt Wykonawczy, który jest weryfikowany przez Inżyniera.

 


Przelot dronem II 2019r.

Zobacz więcej na na naszym kanale Youtube

DW 455 - odcinek 1
Odcinek 1
DW 455 - odcinek 2
Odcinek 2
DW 455 - odcinek 3
Odcinek 3
DW 455 - odcinek 4
Odcinek 4
DW 455 - odcinek 5
Odcinek 5
DW 455 - odcinek 6
Odcinek 6
DW 455 - odcinek 7
Odcinek 7
DW 455 - odcinek 8
Odcinek 8Szczegółowe informacje dotyczące inwestycji znajdują się na stronie internetowej: http://dw-lany-dlugoleka.pl