DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 323 na odcinku Luboszyce - Ciechanów - jako kontynuacja budowy przepraw przez Odrę PDF Drukuj

Drogi dojazdowe do mostu na Odrze w m. Ciechanów na odcinku Ciechanów – Góra wraz z obwodnicą Góry w zakresie: Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 323 km ok. 32+060 – 36+888 na odcinku Luboszyce – Ciechanów – jako kontynuacja budowy przepraw przez Odrę

Projekt nr: RPDS.05.01.01-02-0004/17 jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, budżet państwa oraz budżet Województwa Dolnośląskiego.

Finansowanie projektu

29 września 2017 r. został złożony wniosek o dofinansowanie - nabór w trybie pozakonkursowym. 13 marca 2018 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego Uchwałą nr 5010/V/18 podjął decyzję o dofinansowaniu projektu Województwa Dolnośląskiego pn. „Drogi dojazdowe do mostu na Odrze w m. Ciechanów na odcinku Ciechanów – Góra wraz z obwodnicą Góry w zakresie: Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 323 km ok. 32+060 – 36+888 na odcinku Luboszyce – Ciechanów – jako kontynuacja budowy przepraw przez Odrę”, w Osi Priorytetowej nr 5 „Transport”, Działanie nr 5.1 „Drogowa dostępność transportowa”, Poddziałanie nr 5.1.1. „Drogowa dostępność transporotowa – konkursy horyzontalne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Całkowita wartość projektu wynosi: 38 509 840,00 PLN
Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi: 38 500 000,00 PLN
Wartość dofinansowania z EFRR na realizację projektu wynosi: 32 725 000,00 PLN
Wartość dofinansowania z Budżetu Państwa na realizację projektu wynosi: 3 850 000,00 PLN

Okres realizacji projektu

Rozpoczęcie realizacji Projektu: 14 października 2015 r.
Zakończenie realizacji Projektu: 30 listopada 2020 r.

Wykonawca robót budowlanych

W dniu 19.06.2018 r. zawarto umowę z wykonawcą zadania pn. „Drogi dojazdowe do mostu na Odrze w m. Ciechanów na odcinku Ciechanów – Góra wraz z obwodnicą Góry w zakresie: Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 323 km ok. 32+060 – 36+888 na odcinku Luboszyce – Ciechanów – jako kontynuacja budowy przepraw przez Odrę w formule zaprojektuj i wybuduj.
Wykonawca: BUDIMEX S.A., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa.

Cel Projektu

Budowa obwodnicy miejscowości Irządze i Luboszyce w ciągu DW nr 323 ma na celu zwiększenie przepustowości DW nr 323 poprzez wyeliminowanie przejazdu przez miejscowości oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych. Nowa droga omija tereny zabudowy mieszkaniowej, dzięki temu cały tranzytowy ruch pojazdów ciężkich zostanie przeniesiony z aktualnej trasy DW nr 323 na przystosowaną do tego natężenia ruchu obwodnicę. Poprawa przepustowości istniejącej sieci drogowej pozwoli na przystosowanie istniejącej drogi do warunków ruchu powstałych po wybudowaniu i oddaniu do użytkowania w 2012 r. nowego mostu nad rzeką Odrą w Ciechanowie. Realizacja przedmiotowego projektu będzie kolejnym etapem budowy spójnego systemu drogowego o dużej przepustowości, bardzo dobrym stanie technicznym przekładającym się na wysoką kulturę jazdy, a tym samym zapewniającym spójność terytorialną poprzez poprawę dostępności regionu. Planowana inwestycja poprzez poprawę dostępności transportowej ułatwi mieszkańcom powiatu górowskiego dostęp do rynku pracy w Legnicko Głogowskim Okręgu Miedziowym i w ten sposób zniweluje barierę rozwojową regionu wynikającą ze słabej dostępności komunikacyjnej. Realizacja projektu znacznie poprawi komfort życia mieszkańców oddalając ruch od zabudowy mieszkaniowej dzięki czemu zmniejszy się uciążliwość akustyczna i poprawi stan jakości powietrza. Planowana inwestycja pozwoli zlikwidować wąskie gardło dolnośląskiego systemu transportowego w regionie zwiększając jednocześnie atrakcyjność inwestycyjną regionu oraz umożliwiając lepsze wykorzystanie posiadanych zasobów i potencjału.

Zakres rzeczowy

Realizacja projektu jest kontynuacją budowy przepraw przez Odrę wraz z ich powiązaniem z systemem infrastruktury drogowej. W ramach projektu planowana jest budowa obwodnicy dla miejscowości Irządze i Luboszyce o długości ok. 4,8 km. Droga rozpoczyna się za mostem w Ciechanowie, na skrzyżowaniu łączącym obwodnicę z istniejącą DW nr 323, trasa prowadzona jest odcinkiem prostym po zachodniej stronie miejscowości, wzdłuż starego nasypu kolejowego. Na wysokości Luboszyc trasa odgina się lewym łukiem w stronę zachodnią, obchodząc zabudowania wsi Luboszyce po stronie zachodniej, następnie droga skręca w prawo obchodząc cmentarz po stronie północno-zachodniej i włącza się do istniejącego przebiegu DW nr 323, przed miejscowością Kietlów. Nowy odcinek drogi będzie posiadał parametry drogi głównej. Biorąc pod uwagę przedmiot projektu, w jego zakresie będzie prowadzonych szereg czynności kontrolnych i monitorujących związanych z realizacją robót budowlanych i rozliczeniem finansowym inwestycji i projektu. Powyższe czynności będą realizowane zarówno przez pracowników Wnioskodawcy jak i podmioty zewnętrzne wyłonione w procedurze zamówienia publicznego. Ponadto, zostaną zrealizowane działania związane z promocją projektu, w celu popularyzacji wykorzystania potencjału komunikacyjnego nowo budowanej infrastruktury drogowej i pochodzenia źródeł finansowania przedsięwzięcia. Działania promocyjne będą realizowane zarówno przez pracowników Wnioskodawcy jak i podmioty wyłonione w postępowaniach w sprawach udzielania zamówień publicznych.