Drogi dojazdowe do mostu na Odrze w m. Ciechanów na odcinku Lubin, Głogów-Ciechanów w zakresie: Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 323 na odcinku Radoszyce-Gawrony wraz z budową obwodnic miejscowości Nieszczyce i Brodowice Drukuj


Projekt nr: RPDS.05.01.01-02-0001/16 jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, budżetu państwa oraz budżetu Województwa Dolnośląskiego.

Finansowanie projektu

31 marca 2016 r. został złożony wniosek o dofinansowanie - nabór w trybie pozakonkursowym.
29 czerwca 2016 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego Uchwałą nr 2427/V/16 podjął decyzję o dofinansowaniu projektu Województwa Dolnośląskiego pn. „Drogi dojazdowe do mostu na Odrze w m. Ciechanów na odcinku Lubin, Głogów – Ciechanów w zakresie: Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 323 na odcinku Radoszyce – Gawrony wraz z budową obwodnic miejscowości Nieszczyce i Brodowice – jako kontynuacja budowy przepraw przez Odrę”, Osi Priorytetowej nr 5 „Transport”, Działanie nr 5.1 „Drogowa dostępność transportowa”, Poddziałanie nr 5.1.1 „Drogowa dostępność transportowa – konkursy horyzontalne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Całkowita wartość projektu wynosi: 28 286 971,32 PLN
Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi: 26 563 878,85 PLN
Przyznana wartość dofinansowania z EFRR na realizację projektu wynosi: 22 579 297,02  PLN
Wartość dofinansowania z Budżetu Państwa na realizację projektu wynosi: 2 656 387,88 PLN

Okres realizacji projektu

Rozpoczęcie realizacji Projektu: 15 kwietnia 2015 r.
Zakończenie realizacji Projektu: 31 października 2018 r.

Wykonawca

Max Bögl Polska Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Światowida 6, 71-726 Szczecin, działającą na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:0000100599.

Cel Projektu

Projekt jest kontynuacją budowy przepraw przez Odrę wraz z ich powiązaniem z systemem infrastruktury drogowej. Przebudowa i rozbudowa przedmiotowego odcinka drogi ma na celu stworzenie nowego układu drogowego w ciągu DW nr 323 omijającego gęstą zabudowę wiejską poprzez budowę obwodnic miejscowości Brodowice i Nieszczyce. Poprawa przepustowość istniejącej sieci drogowej pozwoli na przystosowanie istniejącej drogi do warunków ruchu powstałych po wybudowaniu i oddaniu do użytkowania w 2012 r. nowego mostu nad rzeką Odrą w Ciechanowie. Celem realizacji projektu jest poprawa dostępności transportowej regionu w układzie wewnątrzregionalnym i międzyregionalnym, poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN‐T. Realizacja projektu znacznie poprawi komfort życia mieszkańców oddalając ruch od zabudowy mieszkaniowej dzięki czemu zmniejszy się uciążliwość akustyczna i poprawi stan jakości powietrza. Efektem realizacji inwestycji będzie również poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych.

Zakres rzeczowy

W ramach zadania planowana jest przebudowa drogi wojewódzkiej nr 323 na odcinku od m. Radoszyce w km ok. 38+580 do km ok. 41+892 wraz z budową obwodnicy m. Nieszczyce oraz rozbudowę i przebudowę drogi wojewódzkiej nr 323 na odcinku od km 41+892 do skrzyżowania dróg wojewódzkich 323 i 292 w km 46+863 w m. Studzionki wraz z budową obwodnicy m. Brodowice. Zadanie będzie realizowane w formule „zaprojektuj/zoptymalizuj i wybuduj”. W ramach przebudowy i rozbudowy DW nr 323 planuje się przebudowę jezdni, wzmocnienie nawierzchni, korektę łuków, poszerzenie szerokości korony, budowę pasów do lewoskrętu, budowę nowych odcinków drogi (obwodnice miejscowości Nieszczyce i Brodowice), poprawa geometrii istniejących skrzyżowań (skrzyżowania skanalizowane), budowę skrzyżowania typu rondo średnie, wykonanie odwodnieni, elementów ochrony środowiska, budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu: barier energochłonnych o powstrzymaniu N2w2, oznakowanie poziome i pionowe, przebudowę lub budowę dróg dojazdowych, chodników, zjazdów, infrastruktury towarzyszącej, przebudowę sieci w miejscach kolizji. Podstawowe parametry przedsięwzięcia:

  • klasa drogi G;
  • nośność 115kN/oś;
  • kategoria ruchu KR – 4 (rondo oraz dojazdy do ronda - KR5);
  • prędkość projektowa 70 km/h (ograniczenia w rejonie ronda w miejscowości Studzionki oraz w rejonie łuku poziomego w km 46+630 do Vp=50 km/h);
  • Ilość pasów ruchu: 1x2 - przekrój jednojezdniowy, 1x3 - przekrój z lewoskrętem;
  • pobocza nieutwardzone: 2x min. 1,25 m ( 2,25 na długości obwodnicy Brodowic);
  • okres trwałości zmęczeniowej 20 lat;

Fotogaleria

 

31 sierpnia 2018 roku został otwarty 8-kilometrowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 323 między Studzionkami a Radoszycami. Powstały również dwie obwodnice miejscowości Brodowic i Nieszczyc.

Inwestycja jest częścią szerszego przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „Drogi dojazdowe do mostu na Odrze w m. Ciechanów na odcinku Lubin, Głogów-Ciechanów” i stanowi spójną całość wraz z wybudowanym w 2012 r., mostem na Odrze w miejscowości Ciechanów. Droga wojewódzka nr 323, o długości 65 km, stanowi jeden z ważniejszych ciągów komunikacyjnych pomiędzy dwoma województwami - wielkopolskim i dolnośląskim, łącząc drogę krajową S5 w Lesznie z drogą krajową S3 w Lubinie. Budowa mostu w Ciechanowie w miejsce dotychczas istniejącej przeprawy promowej, umożliwiła szybką przeprawę przez Odrę i połączyła północną część województwa dolnośląskiego z województwem wielkopolskim, a tym samym trasę S5 z Legnicko-Głogowskim Okręgiem Miedziowym   i trasą S3.
 
Połączenie mostu z nowymi drogami przyczyni się do znacznej poprawy jakości i bezpieczeństwa transportu pomiędzy północną częścią województwa dolnośląskiego a Legnicko – Głogowskim Okręgu Miedziowym. Wybudowane obwodnice Brodowic i Nieszczyc spowodują zmniejszenie poziomu hałasu oraz ograniczenie emisji substancji szkodliwych.  Nowy odcinek drogi wojewódzkiej 323 odciąży również od ruchu tranzytowego drogi, które nie są przystosowane do dużych obciążeń. Poprzez zmniejszenie średniego dobowego ruchu w tych miejscowościach, wzrośnie tym samym poziom bezpieczeństwa ruchu.
 
W ramach przebudowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 323 nie tylko przebudowano jezdnię i wzmocniono jej nawierzchnię, ale wykonano także min.: korektę łuków, budowę pasów do lewoskrętu, poprawiono geometrię istniejących skrzyżowań, wybudowano nowe ronda, zamontowano elementy ochrony środowiska i bariery energochłonne, przebudowano drogi dojazdowe i chodniki.
Wykonawcą prac była firma Max Bögl Polska Sp. z o.o.