Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 – Etap III południowo-wschodnie obejście Bolesławca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 oraz Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 - Etap II odcinek Golnice-Bolesławiec w zakresie włączenia do drogi krajowej nr 94 w m. K Drukuj

„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 – Etap III  południowo-wschodnie obejście Bolesławca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 oraz Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 - Etap II odcinek Golnice-Bolesławiec w zakresie włączenia do drogi krajowej nr 94 w m. Kruszyn „ -  w formule ” zaprojektuj i wybuduj”


Adres obiektu : droga wojewódzka nr 297
                           odcinek południowo-wschodnie obejście Bolesławca:
                           km 0+000 -   3+998.10  ( km dla etapu III)
                           km 73+093,66 – rondo w m. Kruszyn (km 73+093,66 dla etapu II pokrywa się z km 0+000 dla etapu III)
                           województwo dolnośląskie
                           powiat bolesławiecki

1.1    Opis ogólny przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia w formule „zaprojektuj i wybuduj” jest sprawdzenie dokumentacji projektowej a następnie optymalizacja rozwiązań projektowych  dokumentacji  na: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 – Etap III  południowo-wschodnie obejście Bolesławca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 oraz Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 - Etap II odcinek Golnice-Bolesławiec w zakresie włączenia do drogi krajowej nr 94 w m. Kruszyn ” , w tym uzyskanie wszelkich wymaganych prawem decyzji oraz uzgodnień na podstawie wymagań zawartych w niniejszym programie funkcjonalno – użytkowym oraz realizacja robót budowlanych, a także uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

1.1.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót  budowlanych.
•    klasa drogi  - główna oznaczona symbolem "G1/2",
•    szerokość w liniach rozgraniczających - min 25,0 m (przekrój drogowy),
•    prędkość projektowa - 70 km/godz. (poza terenem zabudowy),
•    prędkość miarodajna - 80 km/godz. (na terenie i poza terenem zabudowy),
•    szerokość jezdni - 7,00 m,
•    szerokość pasa ruchu  - 3,50 m,
•    szerokość opaski  - 2 x 0,50 m,
•    szerokość nawierzchni  - 8,00 m,
•    szerokość poboczy gruntowych - 2 x 1,50 m,
•    obciążenie nawierzchni - 115 kN/oś,
•    przewidywany ruch - KR 4,
•    odległości między skrzyżowaniami - 500 m (teren zabudowy),
                                                                    - 800 m (poza terenem zabudowy).
                                                                    - warunki wyjątkowe (400 m i 600 m),
•    - szerokość drogi rowerowej - 2,50 m,
•    - skrajnia pionowa - 4,70 m.

Przedmiot zadania inwestycyjnego

Zadanie inwestycyjne jest zlokalizowane w województwie dolnośląskim, na terenie powiatu Bolesławieckiego, gmina Bolesławiec.
Początek opracowania w km 0+000 (na potrzeby projektu przyjęto kilometraż roboczy).
Koniec opracowania od km 3+998.10.
Długość odcinka około 4 km .
Celem zadania inwestycyjnego jest wybudowanie nowego odcinka drogi wojewódzkiej o parametrach drogi głównej.
Inwestycja sprowadza się do połączenia projektowanego ronda turbinowego w miejscowości Kruszyn z istniejącym przebiegiem drogi wojewódzkiej nr 297 - ulica Jeleniogórska w Bolesławcu.
Przedmiotowy odcinek nowej drogi wojewódzkiej jest projektowany w ramach zadania „Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 297 (Etap III) południowo – wschodnia obwodnica Bolesławca”.
Odcinek ten łączy zaprojektowany etap II inwestycji z istniejącym wylotem z Bolesławca drogi wojewódzkiej po południowej stronie miasta (ulica Jeleniogórska) – drogi biegnącej w kierunku Jeleniej Góry.
Rondo turbinowe w Kruszynie zostało zaprojektowane w miejscu małego istniejącego ronda, w ramach II etapu inwestycji ale będzie włączone do realizacji etapu III.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Początek drogi rozpoczyna się w km 0+000 – rondo w Kruszynie DK nr 94 powiat bolesławiecki.
Droga biegnie równolegle do zespołu zabytkowych młynów, przechodzi przez sad oraz teren ogródków działkowych.
W rejonie początku trasy droga koliduje z napowietrzną linią średniego napięcia.
Dalej w km 1+137,40 projektowana droga krzyżuje się z drogą gminną, gdzie zaprojektowano bezkolizyjny przejazd gospodarczy.
W rejonie przejazdu na krótkim fragmencie droga przecina obszar planowanej zabudowy gospodarczej wg MPZP.
W km 1+887,78 projektowany przebieg krzyżuje się z istniejącym przebiegiem drogi wojewódzkiej nr 363. W miejscu skrzyżowania zaprojektowano rondo średnie o średnicy 50 m.
Następnie droga biegnie skrajem terenu Agencji Mienia Wojskowego przechodząc w pobliżu obszaru planowanej zabudowy mieszkaniowej zgodnie z zapisami miejscowego planu.
W km około 2+800 droga wchodzi w teren lasu, przybliżając się jednocześnie do linii najwyższych napięć.
Końcowy odcinek drogi biegnie skrajem lasu, wspólnym korytarzem z wyżej wymienionymi liniami energetycznymi.
W km 3+398,11 zaprojektowano skrzyżowanie skanalizowane na drodze gminnej i dalej na końcu odcinka przy włączeniu do istniejącego przebiegu drogi wojewódzkiej (ul. Jeleniogórska) zaprojektowano kolejne skrzyżowanie trójwlotowe typu rondo średnie o średnicy 41 m.
Nowa droga w tym miejscu zostanie specjalnie odgięta (w kierunku miasta) w celu odsunięcia się od zabudowań leśniczówki oraz w celu wyprofilowania takiego wlotu na rondo, którego kształt zmusi kierowców do uspokojenia ruchu.
Koniec odcinka w km 3+998.