DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 351 Pieńsk - Jędrzychowice wraz z ul. Bolesławiecką PDF Drukuj

Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 351 Pieńsk – Jędrzychowice wraz z ul. Bolesławiecką i Dr.Kahlbaum-Alle w Görlitz

Projekt nr: PLSN.02.01.00-02-0015/16 jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020.

Finansowanie projektu

Dnia 15 stycznia 2016 r. w ramach ogłoszenia naborze wniosków o dofinansowanie na projekty regularne w ramach II osi priorytetowej „Mobilność regionalna” w Programie Współpracy (PW) INTERREG Polska – Saksonia 2014 - 2020 DSDiK we Wrocławiu w imieniu Województwa Dolnośląskiego, DSDiK we Wrocławiu złożyła do Wspólnego Sekretariatu we Wrocławiu powyższy wniosek.
W dniu 6 lipca 2016 r. decyzją Komitetu Monitorującego ww. wniosek został zatwierdzony do dofinansowania. W dniu 19 grudnia 2016 r. została zawarta umowa o dofinansowanie projektu.
Całkowita wartość projektu wynosi: 6 206 416,89 €
Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi: 6 206 416,89 €
Przyznana wartość dofinansowania na realizację projektu: 5 275 454,33 €, z czego dla DSDiK  4 942 936,15 €

Okres realizacji projektu

Rozpoczęcie realizacji Projektu: 16 stycznia 2016 r.
Zakończenie realizacji Projektu: 30 września 2019 r.

Cel Projektu

Celem projektu jest modernizacja drogi wojewódzkiej nr 351 na odcinku Pieńsk – Zgorzelec i ul. Bolesławieckiej w Zgorzelcu oraz ulicy Dr Kahlbaum-Alle w miejscowości Görlitz. Wspólna realizacja zadania doprowadzi do poprawy stanu technicznego dróg dojazdowych do istniejących przejść granicznych, a w konsekwencji zwiększenia prędkości przejazdowej podróżnych, a poprzez to zwiększenie mobilności transgranicznej. Zostaną poprawione warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego wszystkich uczestników ruchu drogowego (pieszego i kołowego). Zmodernizowane drogi zostaną wykorzystane jako jeden z elementów połączenia sieci drogowej niższego rzędu z siecią dróg TEN-t (autostrada A-4 – po stronie niemieckiej nr 4 i docelowo A-18 – obecnie w większej części droga krajowa nr 18 – po stronie niemieckiej 15) oraz połączenia z drogą krajową nr 94 i nr 30 (droga krajowa nr 30 stanowiąca znaczną część drogi sudeckiej [na odcinku Zgorzelec - Jelenia Góra] określonej w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020). Osiągnięcie zamierzonych zmian spowoduje, że odniesione zostaną korzyści dla obszaru pogranicza polegające na:

  • poprawie warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • zwiększeniu mobilności transgranicznej w obszarze wsparcia,
  • stworzeniu dogodnego dojazdu dla osób zamieszkujących pas przygraniczny do miejscowości Pieńsk i Zgorzelec,
  • skróceniu czasu dojazdu z najdalej wysuniętego regionu województwa dolnośląskiego do sieci transportowej (drogowej i kolejowej) umożliwiającej swobodne podróżowanie po województwie dolnośląskim,
  • ułatwieniu logistycznego planowania transportu dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą,
  • zwiększeniu mobilności osób zatrudnionych, bezrobotnych i poszukujących pracy z terenu pasa przygranicznego,
  • zapewnieniu lepszych warunków podróżnych korzystających z komunikacji zbiorowej,
  • zwiększeniu szans na inkubowanie nowych inicjatyw gospodarczych.

Zakres rzeczowy

Projekt jest zlokalizowany na terenie Województwa Dolnośląskiego, Powiat Zgorzelecki. Przedmiotem projektu jest przebudowa drogi wojewódzkiej nr 351 na odcinku Pieńsk - Zgorzelec, od km 14+010 – 31+370 wraz z ul. Bolesławiecką w Zgorzelcu. Zaplanowane prace będą realizowane w formule "zaprojektuj/optymalizuj i wybuduj". Prace obejmują m.in. przebudowę drogi klasy technicznej Z, poprzez wzmocnienie konstrukcji jezdni, frezowanie warstw bitumicznych i ułożenie nowych warstw. Ponadto na odcinku w km 27+650 – 28+972 zostanie przeprowadzona pełna wymiana konstrukcji ze względu na nawierzchnię z kostki granitowej. Jednocześnie przebudowane zostaną chodniki o szerokości 1,5 – 2 m na długości łącznej 5,54 km, zatoki autobusowe, mosty, przepusty drogowe, kanalizacja deszczowa oraz odwodnienie.

Fotogaleria