DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Rekonstrukcja dróg wojewódzkich nr 358, 360 i 361 w ramach projektu: „Od zamku Frydlant do zamku Czocha” PDF Drukuj

Projekt pn. „Od zamku Frýdlant do zamku Czocha” o numerze CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_002/0000002
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska.

Partnerzy projektu

W realizację projektu zaangażowanych jest dwóch partnerów:
 – po stronie czeskiej jako Partner Wiodący - Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizacje;
 – po stronie polskiej jako Partner projektu – Województwo Dolnośląskie reprezentowane przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu.

Finansowanie projektu

W dniu 14.09.2015 r. Partner Wiodący złożył wniosek o dofinansowanie projektu w ramach naboru prowadzonego w Osi 2 Programu Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego
na rzecz wspierania zatrudnienia Działanie – rekonstrukcja/przebudowa i modernizacja istniejących lokalnych i regionalnych połączeń drogowych poprawiających transgraniczną dostępność atrakcji przyrodniczych i kulturowych.
W dniu 04.02.2016 r. na posiedzeniu Komitetu Monitorującego w Bielsku-Białej zatwierdzono projekt do dofinansowania. W dniu 21.09.2016 r. została wydana decyzja w sprawie przyznania dofinansowania dla projektu, określająca całkowitą wartość projektu na 19 782 920,37 euro, w tym wartość dofinansowania z EFRR 16 815 482,30 euro. Wartość części projektu realizowanej przez DSDiK wynosi 10 000 000,00 euro, w tym wartość dofinansowania z EFRR 8 500 000,00 euro.

Cel projektu

Głównym celem projektu jest zwiększenie odwiedzalności wspólnego regionu przygranicznego ziemi frydlanckiej i południowej części Dolnego Śląska poprzez większe wykorzystanie potencjału zasobów przyrodniczych i kulturalnych. Większa odwiedzalność zostanie osiągnięta poprzez dobrej jakości infrastrukturę transportową (drogową) oraz zwiększenie dostępności regionu przygranicznego. W ramach projektu, po obu stronach granicy, przeprowadzona będzie modernizacja dróg udostępniających bogactwo kulturowe i przyrodnicze.

Okres realizacji

Rozpoczęcie realizacji projektu – 01.04.2016
Zakończenie realizacji projektu – 31.12.2018 r.
 

Wykonawca robót budowlanych 

W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono firmę Budimex S.A ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa jako wykonawcę dwóch etapów inwestycji:

  1. Poprawa stanu technicznego drogi wojewódzkiej nr 358 w km od km 4+70 do km 20+405, w ramach projektu :"Od zamku Frydlant do Zamku Czocha" - umowa została podpisana 25 lipca 2017, termin realizacji 30 września 2018
  2. Poprawa stanu technicznego drogi wojewódzkiej nr 360 w km 0+000 do km 11+960, w ramach projektu :"Od zamku Frydlant do Zamku Czocha" - umowa została podpisana 23 maja 2017, termin realizacji 31 maja 2018

Dnia 31 lipca 2017 ponownie ogłoszono przetarg na etap: Poprawa stanu technicznego drogi wojewódzkiej nr 361 odcinkami: odcinek od km 3+200 do km 11+430 oraz od km 12+400 do km 18+180 (Proszówka- granica państwa) w ramach projektu :"Od zamku Frydlant do Zamku Czocha" - otwarcie ofert nastąpi 16 sierpnia 2017.

Opis inwestycji

Zakres inwestycji obejmuje rekonstrukcję drogi wojewódzkiej nr 358 na odcinku od km 4+770 do km 20+405 (Platerówka – Świecie), drogi wojewódzkiej nr 360 na odcinku od km 0+000 do km 12+100 (Gryfów Śląski – Świecie) oraz drogi wojewódzkiej nr 361 odcinkami: odcinek od km 3+200 do km 11+430 i odcinek od km 12+400 do km 18+180 (Proszówka – granica państwa).

Roboty drogowe będą polegały na wymianie istniejących konstrukcji dróg niespełniających wymogów bezpieczeństwa użytkowania na nowe z zastosowaniem innych rozwiązań materiałowych. W skład robót drogowych będą wchodziły:

- roboty ziemne i rozbiórkowe istniejącej konstrukcji drogi oraz zagospodarowanie ziemi z wykopów i materiałów rozbiórkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- wykonanie podbudów i w razie konieczności wymiana / wzmocnienie istniejącego podłoża,

- roboty nawierzchniowe związane z ułożeniem nowych warstw bitumicznych nawierzchni,

- wymiana istniejących elementów dróg i odwodnienia typu: krawężniki, ścieki uliczne, korytka odwadniające, wpusty deszczowe, itp.,

- odtworzenie oznakowania poziomego oraz uzupełnienie i/lub wymiana oznakowania pionowego, wymiana elementów bezpieczeństwa ruchu.

- roboty wykończeniowe – związane z wycinką drzew, krzewów, pogłębieniem rowów drogowych, odmuleniem i remontem urządzeń odwadniających oraz przepustów, itp.