DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Skomunikowanie mostu na rzece Odrze w miejscowości Brzeg Dolny z drogą krajową nr 94 i drogą wojewódzką nr 340 w zakresie: – odcinek od drogi wojewódzkiej nr 341 do drogi powiatowej nr 1353D w m. Radecz – jako kontynuacja budowy przeprawy przez Odrę PDF Drukuj


„Skomunikowanie mostu na rzece Odrze w miejscowości Brzeg Dolny z drogą krajową nr 94 i drogą wojewódzką nr 340 w zakresie - odcinek od drogi wojewódzkiej nr 341 do drogi powiatowej nr 1353D w m. Radecz – jako kontynuacja budowy przeprawy przez Odrę”

Projekt nr: RPDS.05.01.01-02-0002/16 jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 oraz budżetu Województwa Dolnośląskiego.

Finansowanie projektu

31 marca 2016 r. został złożony wniosek o dofinansowanie - nabór w trybie pozakonkursowym.
29 czerwca 2016 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego Uchwałą nr 2428/V/16 podjął decyzję o dofinansowaniu projektu Województwa Dolnośląskiego „Skomunikowanie mostu na rzece Odrze w miejscowości Brzeg Dolny z drogą krajową nr 94 i drogą wojewódzką nr 340 w zakresie - odcinek od drogi wojewódzkiej nr 341 do drogi powiatowej nr 1353D w m. Radecz – jako kontynuacja budowy przeprawy przez Odrę”, Osi Priorytetowej nr 5 „Transport”, Działanie nr 5.1 „Drogowa dostępność transportowa”, Poddziałanie nr 5.1.1. „Drogowa dostępność transporotowa – konkursy horyzontalne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Kolejną uchwałą ZWD nr 2888/V/16 z dnia 25 października 2016 r. dokonano zmian w projekcie.

Całkowita wartość projektu wynosi: 33 651 689,87 PLN
Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi: 28 160 913,16 PLN
Przyznana wartość dofinansowania na realizację projektu: 23 936 776,19 PLN

Okres realizacji projektu

Rozpoczęcie realizacji Projektu: 13 stycznia 2015 r.
Zakończenie realizacji Projektu: 16 sierpnia 2019 r.

Wykonawca

Konsorcjum firm:

LIDER – BERGER BAU POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Szczecińska 11, 54-517 Wrocław, działającą na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:0000133056

PARTNER – BERGER BAU Gmbh z siedzibą: Äussere Spitalhofstrasse 19, d-94036 Passau, Niemcy, działającą na podstawie wpisu do Rejestru Handlowego Sądu Rejonowego Passau, HRB 4173

Cel Projektu

Celem projektu jest budowa odcinka drogi wojewódzkiej stanowiący „Łącznik Aglomeracyjny A4-S5 - Skomunikowanie mostu na rzece Odrze w miejscowości Brzeg Dolny z drogą krajową nr 94 i drogą wojewódzką nr 340 w zakresie - odcinek od drogi wojewódzkiej nr 341 do drogi powiatowej nr 1353D w m. Radecz – jako kontynuacja budowy przeprawy przez Odrę. Podstawą projektu jest wybudowanie drogi o długości ok 5,4 km. Przez osiągnięcie założonego produktu dąży się do poprawy transportowej regionu w układzie regionalnym i międzyregionalnym. Przejawia się to w dualnym charakterze inwestycji polegającym na budowie obejścia miejscowości Brzegu Dolnego przez wyprowadzenie transportu kołowego z obszaru jego granic oraz kontynuacji realizacji kolejnego etapu wpisującego się w zakres większej całości infrastrukturalnej, prowadzącej do skierowania ruchu międzyregionalnego (tranzytowego) z obejściem Aglomeracji Wrocławskiej. Docelowo przez powiązanie z istniejącą siecią dróg krajowych i międzynarodowych wpłynie na poprawę jakości połączeń z siecią TEN-T. Ponadto, powstanie nowej drogi wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na obciążonych ruchem odcinkach istniejącej sieci dróg.

Zakres rzeczowy

W ramach zadania przewiduje się wykonanie następujących działań:

  1. optymalizacja posiadanej dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem wszelkich zezwoleńi uzgodnień – formuła realizacji „Zaprojektuj/zoptymalizuj i wybuduj"
  2. budowa drogi wojewódzkiej od km 12+547,80 do ok. km 17+940,00: klasa techniczna - G ½, kategoria ruchu - KR5, obciążenie nawierzchni - 115 kN/oś
  3. budowa dróg dojazdowych i serwisowych z mijankami: klasa drogi – D, kategoria ruchu - KR-1, obciążenie - 80 kN/oś
  4. dowiązanie do skrzyżowania z drogą wojewódzką 341 (Pęgów - Brzeg Dolny - Lubiąż) w km 12+481,50 - skrzyżowanie zostało wykonane w formie ronda czterowlotowego
  5. budowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą powiatową nr 1291D w km 14+295,60 (Wołów – Naborów - Brzeg Dolny) - skrzyżowanie czterowlotowe
  6. budowa skrzyżowania z drogą powiatową nr 1289D w km 15+564,36 (Wołów – Żerkówek - Brzeg Dolny) - w formie ronda czterowlotowego
  7. budowa skrzyżowania z drogą powiatową 1353D w km 17+897,11 (Strupina – Godzięcin - Brzeg Dolny) - w formie ronda trójwlotowego
  8. budowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową nr 273 w km 14+955,95 - relacji Wrocław Gł. – Szczecin.

Ponadto przewiduje się wykonanie: przebudowa istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą wojewódzką i ich nawiązania do nowego układu komunikacyjnego; system odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy; urządzenia ochrony środowiska; infrastrukturę związaną z drogą wojewódzką w tym: sieci energetyczne zasilające i oświetleniowe, sieci i urządzenia oczyszczające ścieki sanitarne, kanalizację deszczową wraz z urządzeniami podczyszczającymi i inne; skarp nasypu i wykopu drogowego, rowy; przeciwskarp; ciągu pieszo - rowerowego; oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Fotogaleria