Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 346 wraz z budową chodnika w m. Stary Śleszów na odcinku od km 50+468,00 do km 51+377,00 Drukuj

Wykonawca zadania
W dniu 3 stycznia 2016  roku ogłoszony został przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W wyniku procedur przetargowych w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono ofertę najkorzystniejszą, którą złożyło Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe TRANSKOM Robert Białdyga, ul. Zwycięstwa 1, 47-143 Jaryszów.
 

Cel projektu
Wykonanie przebudowy drogi DW346 przyczyni się w znacznej mierze do poprawy bezpieczeństwa zarówno użytkowników drogi jak i mieszkańców poruszających się wzdłuż przedmiotowego odcinka
W obecnej chwili istniejąca droga wojewódzka na tym odcinku posiada jezdnię o szerokości zmiennej od 5,00 do 7,50m o nawierzchni bitumicznej. Istniejąca jezdnia jest w złym stanie technicznym, i nie spełnia wymagań bezpieczeństwa użytkowania. Na całym odcinku drogi wojewódzkiej występują lokalne zaniżenia jezdni (do około 20 cm), powodujące gromadzenie się wody opadowej co wpływa na lokalną degradację nawierzchni oraz inne uciążliwości dla mieszkańców. Brak jest chodników, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa zarówno pieszych jak i zmotoryzowanych uczestników ruchu. Woda opadowa odprowadzana jest powierzchniowo do przydrożnych rowów, które częściowo są niedrożne i nie odbierają nadmiaru wody w czasie intensywnych opadów deszczu. Na trasie inwestycji w km projektowym 0+320 do 0+335 zlokalizowany jest jednoprzęsłowy obiekt mostowy nad ciekiem Żurawką,
Stan fizyczny ustroju nośnego i podpór mostu jest zły (widoczne znaczne ogniska korozji i ubytki materiału, oraz liczne spękania podpór).
 

Opis inwestycji
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 346 wraz zaprojektowaniem i budową chodnika w miejscowości Stary Śleszów na odcinku od km 50+468,00 do km 51+377,00 gmina Żórawina, powiat wrocławski województwo dolnośląskie. Początek projektowanej inwestycji  zlokalizowany jest w km 50+468,00 wg kilometraża istn. drogi wojewódzkiej (km 0+000,00 wg kilometraża projektowanego), natomiast koniec w km 51+377,00 wg kilometraża istn. drogi wojewódzkiej (km 0+909,00 wg kilometraża projektowanego). Łączna długość przebudowanej drogi wynosi ok. 0,909 km.
Zostaną zaprojektowane i wykonane w szczególności następujące roboty:

 • Z zakresu branży drogowej:
  • przebudowa odcinka drogi głównej wojewódzkiej nr 346 – droga jednojezdniowa,
  • przebudowa  skrzyżowania z istniejącą drogą gminną (ul. Lipowa),
  • przebudowa  skrzyżowania z istniejącą drogą powiatową (ul. Ślężna),
  • budowa chodników:
 • Z zakresu branży sanitarnej:
  • przebudowa przepustów pod drogami na istniejących ciekach melioracyjnych – w razie konieczności
  • budowa przepustów na rowach drogowych pod drogami (w razie konieczności) i zjazdach,
  • budowa systemu odwodnienia (elementów kanalizacji deszczowej) – drogi, wjazdów do posesji, chodników ,
  • budowa systemu odwodnienia (rowów przydrożnych zwykłych i trawiastych) w ciągu planowanej inwestycji,
  • konserwacja (czyszczenie, odmulenie, profilowanie) istniejących rowów wojewódzkich, gminnych i powiatowych,
  • usunięcie kolizji sieci gazowych i wodociągowych w przypadku ich wystąpienia,
 • Z zakresu branży teletechnicznej:
  • przebudowa naziemnych i podziemnych sieci teletechnicznych wraz z przestawieniem słupów telekomunikacyjnych, z przebudową studni teletechnicznych
 • Z zakresu branży elektrycznej:
  • przebudowa naziemnych i doziemnych linii elektroenergetycznych, wraz z przestawieniem słupów oświetleniowych na skrzyżowaniach, na odcinku budowy zatok autobusowych, budowanego chodnika i miejscach kolizji.
  • skablowanie odcinka linii napowietrznej biegnącej od słupa przy posesji 84/1 do posesji 59/1,
  • Na odcinku od km 50+468,00 do km 50+805,00 istniejące linie elektroenergetyczne napowietrzne niskiego napięcia oraz telekomunikacyjne linie napowietrzne należy przebudować w taki sposób aby słupy znajdowały się poza obrysem chodnika oraz wjazdów z zachowaniem skrajni drogowej, zgodnie z pozyskanymi warunkami technicznymi