DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Przebudowa ul. Słupieckiej od skrzyżowania z ul. Waryńskiego do ul. XXX-lecia w Nowej Rudzie - DW 381 Budowa kanalizacji deszczowej w Nowej Rudzie - DW 381 ul. Słupieckiej na odcinku od ul. XXX-lecia do ul. Kwiatkowskiego PDF Drukuj

Koszt inwestycji

Całkowita wartość zadania wynosi: 4 376 410,86 PLN.

Termin realizacji:

Rozpoczęcie projektu: 12 sierpnia 2014 roku.

Zakończenie projektu: 30 maja 2016 roku.

Wykonawca robót budowlanych  

W czerwcu 2014 roku ogłoszony został przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, po stronie którego było również wykonanie prac projektowych. W wyniku procedur przetargowych wyłoniono ofertę najkorzystniejszą, którą złożyła firma SKANSKA S.A. z siedzibą w Warszawie.

Cel projektu

Odcinek drogi wojewódzkiej nr 381 przebiega przez centrum miejscowości Słupiec na wylocie DW nr 381 z Nowej Rudy w kierunku Kłodzka. Samochody przejeżdżają ulicami, których parametry są niewystarczające dla dużego natężenia ruchu, co znacznie utrudnia i wydłuża czas przejazdu przez Słupiec. Taka sytuacja jest też zagrożeniem dla bezpieczeństwa mieszkańców, jest uciążliwa dla otoczenia i negatywnie wpływa na środowisko naturalne.
Brak chodników w ciągu ul. Słupieckiej, brak płynności ruchu (ograniczenia prędkości), punkty kolizyjne w obrębie włączenia dróg dojazdowych do osiedli mieszkaniowych (skrzyżowanie z ul. Waryńskiego, skrzyżowana z ul. XXX-Lecia), czy też punkt kolizyjny na zjeździe na parking do pawilonu handlowego  – wszystko to  powoduje hałas, nadmierne drgania i wzrost ilości spalin, szczególnie dotyczy to pojazdów ciężarowych (tranzyt). Powstają też utrudnienia w ruchu, które wpływają na jakość komunikacji zbiorowej np. opóźnienia w kursowaniu, związane m.in. z brakiem wydzielonej zatoki autobusowej dla kierunku do Kłodzka.

Opis inwestycji

Przebudowa i remont ulicy Słupieckiej obejmuje swoim zakresem odcinek od skrzyżowania
z ul. Waryńskiego do skrzyżowania z ul. Kwiatkowskiego wraz przebudową w obrębie przejazdu PKP.   Planowana długość drogi to 0,78 km, klasa drogi – G 1/2, prędkość projektowa -50 km/h, szerokość pasa ruchu na wprost – 3,5 m, szerokość pasa ruchu dla lewo- i prawoskrętów – 3,0 m , szerokość chodników – min. 2,0 m  , maksymalne obciążenie nawierzchni -110 kN/oś.  

Fotogaleria przebudowy i remontu ulicy Słupieckiej