DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Program funkcjonalno-użytkowy (PFU) dla zadania pn.: „Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Goszcz – korekta łuku PDF Drukuj

Wykonawca zadania

W dniu 15 kwietnia 2016 roku ogłoszony został przetarg na wyłonienie wykonawcy prac projektowych. W wyniku procedur przetargowych w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono ofertę najkorzystniejszą, którą złożyło Biuro Konstrukcyjne REJPROJEKT Anna Rej, ul. Siołkowa 336, 33-330 Grybów.

Cel projektu

Wybudowanie nowego odcinka drogi spowoduje przekierowanie na nią ruchu najcięższych pojazdów i znacząco poprawi poziom bezpieczeństwa i komfort jazdy użytkowników poruszających się po tej drodze. Dokumentacja budowlana powinna zostać wykonana w stopniu szczegółowości odpowiadającym projektowi budowlanemu i w taki sposób aby umożliwić spełnienie wymagań określonych przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu w zakresie rozwiązań ochrony przedmiotowego odcinka drogi wpisanego do rejestru zabytków. Obecny układ komunikacyjny nie spełnia dziś zarówno wymogów bezpieczeństwa użytkowania jak i bezpieczeństwa konstrukcji.

Opis inwestycji

Odcinek drogi wojewódzkiej objęty opracowaniem rozpoczyna się w okolicy 20+430 km drogi wojewódzkiej nr 448 (początek chodnika lewostronnego) i biegnie od budynku przy posesji 307/2 początkowo częściowo po starym śladzie przy działkach 335/5, 335/6, krzyżując się po drodze z lewej strony z ul. Ogrodową – droga gminną nr 101898D, następnie nową trasą przez działki nr 332, 334, 331,5 aby na końcu opracowania włączyć się z powrotem do ul. Milickiej na wysokości końca posesji 334 w km. ok. 20+800. Nowy przebieg drogi powinien stanowić korektę istniejącego niebezpiecznego fragmentu ul. Milickiej, której obecne parametry nie spełniają wymogów zawartych w Ustawie o drogach publicznych.
Długość odcinka objętego opracowaniem to około 370 m. (od 20+430 do 20+800 – chodnik, od 20+500 – 20+800-obwodnica). Należy przewidzieć zamknięcie istniejącej drogi od strony Milicza lub od strony Twardogóry (do uzgodnienia w zależności od warunków widoczności), która to po wybudowaniu nowej drogi na odcinku od budynku przy posesji nr 338 do posesji 335/6 stanie się drogą gminną. Zamawiający przewiduje budowę oświetlenia na przebudowywanym i budowanym odcinku drogi, zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 43 poz. 430 z dnia 02.03.1999 z późn. zm. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
Ponadto w dokumentacji należy przewidzieć:

  • budowę /przebudowę skrzyżowań,
  • budowę włączenia ze „starej” drogi do nowoprojektowanego odcinka,
  • budowę ciągów pieszych (po lewej stronie, w km rosnącym) i zatok autobusowych jeśli zajdzie konieczność w celu poprawy bezpieczeństwa i skomunikowania miejscowości
  • sprawdzenie celowości i budowę urządzeń ochrony akustycznej,
  • wskazanie -jeśli występują- innych uciążliwości i sposoby ich usunięcia lub ograniczenia do wartości i parametrów przewidzianych przepisami bądź normami.
  • budowę kanalizacji deszczowej,
  • budowę przepustów w ciągu rowów odwadniających,
  • rozwiązania usunięcia kolizji projektowanej drogi z istniejącą infrastrukturą
  • wykonanie projektu zieleni drogowej.