DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Budowa ciągu komunikacyjnego w ul. Kościuszki w Bolesławcu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 PDF Drukuj

Opis zadania inwestycyjnego

 „Budowa ciągu komunikacyjnego w ul. Kościuszki w Bolesławcu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297”.

1.1.             Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa ciągu komunikacyjnego o długości około 2,2 km
w ul. Kościuszki w Bolesławcu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 - na odcinku od ul. Kamiennej
do zjazdu na działkę nr 87/3 obręb Bolesławiec - w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, rezultatem którego ma być poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych poruszających się wzdłuż ul. Kościuszki.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

a)      przygotowanie niezbędnej dokumentacji i skuteczne zgłoszenie wykonania robót budowlanych,  a w razie sprzeciwu organu opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia
na budowę (zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo budowlane),

b)      wybudowanie ciągu komunikacyjnego dla pieszych w pasie drogowym drogi wojewódzkiej
nr 297 w ul. Kościuszki w Bolesławcu według opracowanej wyżej dokumentacji.1.2.             Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu umowy

Przewidywana przebudowa ul. Kościuszki w Bolesławcu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 na długości ok. 2,2 km.

Stan istniejący:

-          szerokość pasa drogowego zmienna o średniej szerokości około 20m,

-          droga główna: jezdnia bitumiczna, szerokość jezdni od 6m do 7,8 m,

-          pobocze gruntowe o zmiennej szerokości,

-          na odcinku od km ok. 0+840 do końca opracowania znajduje się zdegradowany chodnik asfaltowy, częściowo pokryty trawą, wykonany prawdopodobnie w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Chodnik ten jest w większości geodezyjnie naniesiony na mapie zasadniczej, a w terenie można go w dużej części odnaleźć. 

-          na ostatnim odcinku chodnik wykonany jest betonowych płyt chodnikowych (zniszczonych)

-          w rejonie ul. Góralskiej występują urządzenia podziemne (kanalizacja, sieci ciepłownicze, kable teletechniczne i elektryczne, gazociągi i wodociągi). W pozostałej części ilość urządzeń jest mniejsza.

-          Odwodnienie jest powierzchniowe: do rowów przydrożnych i w pas zieleni

-          W II połowie roku 2014 nastąpiła wymiana warstwy ścieralnej na odcinku objętym inwestycją i jest on objęty gwarancją

-          Nie dopuszcza się budowy ciągu komunikacyjnego kosztem jezdni

 

Zadanie należy zrealizować w istniejącym pasie drogi. Przy pracach projektowych należy uwzględnić możliwość wykorzystania istniejących części infrastruktury technicznej.

Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. W trakcie prac budowlanych dopuszcza się zwężenie jednego pasa ruchu jezdni, przy którym wykonywana jest budowa chodnika/ciagu komunikacyjnego i nawierzchni zjazdów. Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za wyniki działalności w zakresie:

-          organizacji robót budowlanych,

-          zabezpieczenia interesów osób trzecich,

-          ochrony środowiska,

-          warunków bezpieczeństwa pracy,

-          warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać wymagania obowiązujących przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepisów
o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych.

 

1.3.             Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

Wykonanie ciągu komunikacyjnego ma podnieść standard drogi poprzez poprawę bezpieczeństwa pieszych -  uczestników ruchu.

Ciąg musi spełniać wymagania dotyczące:

-          bezpieczeństwa użytkowania,

-          ochrony środowiska,

-          odpowiednich warunków użytkowych zgodnych z przeznaczeniem drogi publicznej - wojewódzkiej,

1.4.             Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe

Uwaga porządkowa: Punkt 0+000 przyjęto oddzielnie dla chodnika po stronie prawej na skrzyżowaniu z ul. Kamienną oraz oddzielnie dla ciągu pieszego po stronie lewej, gdzie punkt 0+000 znajduje się na wysokości planowanego przejścia dla pieszych pomiędzy stroną prawą i lewą drogi.

 

Opis zamierzenia:

DROGI

Od ul. Kamiennej po prawej stronie jezdni (w kierunku do centrum Bolesławca) należy wykonać chodnik o szerokości 1,5 m, odsunięty od jezdni, u podnóża skarpy, w granicach pasa drogowego - km 0+000,00 do km ok. 0+196 - uwzględniając karczowanie zieleni. W końcowym przebiegu projektowany chodnik nawiązać wysokościowo do poziomu jezdni z zachowaniem dopuszczalnych spadków podłużnych na chodniku – bez konieczności stosowania schodów – i doprowadzić chodnik do projektowanego przejścia dla pieszych na drugą (lewą) stronę drogi (km ok. 0+196 strona prawa).

Od ww. przejścia dla pieszych po lewej stronie drogi (km 0+000) w kierunku Bolesławca) rozpocząć remont pobocza zamieniając pobocze ziemne /trawiaste na utwardzone:

Na odcinku od przejścia dla pieszych do km ok. 0+096 wykonać pobocza utwardzone o szerokości 1,5 m i 0,5 m półkę ziemną. Wykonać ewentualne niezbędne prace na istniejącym przepuście w celu zapewnienia bezpieczeństwa pieszych w jego rejonie.

Od km ok. 0+096 do km ok. 0+700 wykonać remont pobocza  - szerokość pobocza utwardzonego 2 m + półka ziemna 0,5 m. Oczyścić istniejący przepust Ø 300. Wyremontować (wymienić) przepust Ø 600 w ciągu rowu drogi i zabezpieczyć pieszych w rejonie przepustu Ø 600 pod drogą wojewódzką.

Od km ok. 0+700 do 0+760wykonać remont pobocza – szerokość utwardzonego pobocza 1,5 m + półka ziemna 0,5 m. Na zjeździe do stacji gazowniczej odtworzyć przepust
Ø 400.

Od km ok. 0+760 do km ok. 0+840 (zjazd) wykonać remont pobocza  - szerokość pobocza utwardzonego 2 m + półka ziemna 0,5 m.

 

Pobocza utwardzone wykonać o następującej konstrukcji:

·         warstwa ścieralna - 4cm betonu asfaltowego 0/11,

·         warstwa wiążąca – 6 cm betonu asfaltowego 0/16,

·         podbudowa – 20 cm z kruszywa kamiennego łamanego 0/31,5,

·         warstwa odsączająca - podsypka piaskowa 15cm.

Należy rozwiązać połączenie na styku krawędź jezdni/pobocze. Półka ziemna winna być wykonana z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa o grubości warstwy 10cm.

 Jezdnia została wyremontowana i w chwili obecnej podlega gwarancji, należy trwale ją połączyć z remontowanym poboczem. W miejscach, w których potencjalnie mogłoby nastąpić rozmycie półki ziemnej przewidzieć odpowiednie wzmocnienia.

Na całej długości remontowanego pobocza należy oczyścić i wyprofilować rowy oraz od strony pobocza wzmocnić skarpę na całej jej wysokości płytami meba na podsypce cementowo-piaskowej o gr 8cm, zakotwionymi w podłożu i zahumusowanymi z obsianiem trawą.

Od zjazdu w km ok. 0+755 do km ok. 1+680 wykonać remont istniejącego chodnika asfaltowego z regulacją wysokościową i budową całkowicie nowej konstrukcji chodnika zbudowanej co najmniej z 4 cm warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/8 i podbudowy
z kruszywa kamiennego 0/31,5  o grubości 10cm, ograniczonej z obu stron obrzeżem 8x30
na ławie betonowej C8/10 z oporem o wysokości sięgającej do co najmniej połowy wysokości obrzeża. Szerokość chodnika 1,5m.

Rozgraniczyć zjazdy do zakładów w km ok.1+811 na dz. nr 84/2 poprzez ukształtowanie wyspy rozdzielającej oba zjazdy i budową na tej wyspie chodnika.

Oczyścić istniejące przepusty pod zjazdami (w przypadku złego stanu wymienić) i pod jezdnią, a w przypadku gdy są w złym stanie technicznym wyremontować. Odtworzyć tj. rozebrać stare i wybudować nowe krawężniki 15x30 (na ławie z oporem z betonu C12/15)
z  obniżeniem na przejściach. Przebudować zjazdy w ciągu chodnika w celu dostosowania ich do rozwiązań projektowych na całej szerokości pasa drogowego. Minimalna grubość konstrukcji zjazdu to 2 warstwy bitumiczne jak na poboczu utwardzonym oraz podbudowa
o grubości 20cm i podsypce piaskowej 10cm.

 Od zjazdu w km ok. 1+680 wyremontować istniejący chodnik z całkowitą wymianą nawierzchni o konstrukcji jak na poprzednim odcinku, wymieniając krawężniki na całej jego długości na betonowe 15x30, wystające ponad jezdnię 14 cm, na ławie z oporem z betonu C12/15. Należy przy tym wymienić warstwę ścieralną i wiążącą jezdni do 0,5 m wzdłuż tego krawężnika.

Na przystanku autobusowym po prawej stronie w km ok. 1+640 (wg kilometraża strony lewej) należy wykonać peron o szerokości 2m ograniczony krawężnikiem wystającym na 16cm. Peron powiązać utwardzonym dojściem do przejścia dla pieszych w rejonie ogrodów działkowych i zatoki po stronie przeciwnej. Przejście usytuować z zachowaniem widoczności. Dla autobusów po stronie lewej wykonać peron i powiązać z ciągiem komunikacyjnym
i przejściem dla pieszych jw.

Na wysokości działek 75/1, 75/2, 76 (budynek nr 52) przewidzieć wykonanie trawnika w pasie pomiędzy krawędzią jezdni i chodnika oraz przewidzieć trwałe i widoczne dla kierowcy  elementy uniemożliwiające parkowanie.

Remont chodnika zakończyć w km ok. 1+975 przy zjeździe nr dz. nr 87/3.

ODWODNIENIE

Poza ww. czynnościami Zamawiający przewiduje zachowanie sposobu funkcjonującego systemu odwodnienia tj. do rowów, a tam gdzie ich nie ma - w przyległą zieleń. Jednakże należy wykonać ewentualne przeprofilowanie terenów zielonych w celu zapewnienia odwodnienia jezdni i chodników wraz z odtworzeniem powierzchni zielonych.

ORGANIZACJA RUCHU DOCELOWEGO

W organizacji ruchu docelowego wyremontowane lewostronne pobocze należy oddzielić od jezdni linią ciągłą o szerokości 24 cm, wykonaną z materiału grubowarstwowego o gr 3mm z efektem akustycznym. Dodatkowo w obustronnych poboczach należy umieścić słupki prowadzące U-1a – po stronie lewej w odległości 0,5m od krawędzi jezdni, po stronie prawej w odległości 1m od krawędzi jezdni. Słupki winny być oddalone od siebie co 20m.  Należy zaprojektować również oznakowanie poziome w osi jezdni i linie krawędziowe. Oznakowanie poziome powinno być grubowarstwowe (3mm) z efektem akustycznym. Na długości projektowanego pobocza należy wprowadzić zakaz zatrzymywania i postoju. Nowe oznakowanie poziome i pionowe należy zaprojektować na całym odcinku drogi objętym przebudową + po 100m przed i za odcinkiem objętym inwestycją.

OŚWIETLENIE

Przejścia dla pieszych oraz przystanki komunikacji zbiorowej a także dojścia do tych przystanków należy oświetlić zgodnie z normą PN-EN 13201:2007. Zamawiający dopuszcza różne rodzaje zasilania oświetlenia pod warunkiem zapewnienia ciągłości działania oświetlenia bez względu na warunki pogodowe.

WYCINKA ZIELENI

Należy wykonać projekt wycinki zieleni kolidującej z projektowana inwestycją oraz dokonać nasadzeń (jeżeli takie będą wymagane w ramach kompensat przyrodniczych). Uzyskać pozwolenie na wycięcie drzew i je usunąć, a pozyskane dłużyce z wyciętych drzew należy składować na placu Wykonawcy do 3 miesięcy od złożenia – natomiast zbycie pozyskanych dłużyc (jako własność Zarządu Województwa Dolnośląskiego) należy
do Zamawiającego;