DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 352 w km od 0+111 do km 0+428 w m. Zgorzelec. CPV 45233142-6 Drukuj Email
z dnia: 2020-08-05
Nazwa zadania Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 352 w km od 0+111 do km 0+428 w m. Zgorzelec. CPV 45233142-6
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.46.2020
Termin składania ofert 2020-08-24 09:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Ireneusz Grędziak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39-17-248, 71 39-17-166
Załączniki

 

46-20 ogłoszenie o zamówieniu 05-08-2020

46-20 siwz 05-08-2020

46-20 opis przedmiotu zamówienia 05-08-2020

46-20 identyfikator postepowania 05-08-2020

46-20 klucz publiczny 05-08-2020

46-20 specyfikacje techniczne 05-08-2020

46-20 siwz wersja edytowalna 05-08-2020

 

 

46-20 odpowiedzi na pytania 12-08-2020

46-20 D-050313a WARSTWA ŚCIERALNA Z SMA 12-08-2020

 

 

46-20 odpowiedz na pytanie 21-08-2020

 

 

 

46-20 otwarcie - zbiorcze zestawienie ofert 24-08-2020

 

 

46-20 ogl o wyborze najkorzystniejszej oferty 11-09-2020

 

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :