DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa komunikacyjnego drogi wojewódzkiej nr 367 polegająca na: Zadanie nr 1. Poprawie bezpieczeństwa pieszych w m. Leszczyniec - wykonanie chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 367- w formule zaprojektuj i wybuduj. Zadanie nr 2. Poprawie bezpieczeństwa pieszych w m. Leszczyniec - budowa oświetlenia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 367- w formule zaprojektuj i wybuduj. CPV 45000000-7, 71247000-8. Drukuj Email
z dnia: 2020-01-14
Nazwa zadania Poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa komunikacyjnego drogi wojewódzkiej nr 367 polegająca na:
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.127.2019
Termin składania ofert 2020-02-04 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Grzegorz Kłak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-171, 71-39-17-166; fax 71-39-17-110
Załączniki

127-19 Ogloszenie o zamowieniu

127-19 SIWZ

127-19 SIWZ

PFU

  127-19 odpowiedzi na pytania 27-01-2020

127-19 ogloszenie o zmianie ogloszenia 27-01-2020

 

 

127-19 zbiorcze zestawienie ofert

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :