DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 296 w m. Jagodzin od km 57+820 do km 58+800 /długość 980 mb/. CPV 45233142-6 Drukuj Email
z dnia: 2019-06-27
Nazwa zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 296 w m. Jagodzin od km 57+820 do km 58+800 /długość 980 mb/. CPV 45233142-6
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2721.67.2019
Termin składania ofert 2019-07-16 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Grzegorz Kłak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-171, 71-39-17-166; fax 71-39-17-110
Załączniki

 

67-19 Ogloszenie o zamowieniu

67-19 SIWZ

67-19 SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

KOSZTORYS OFERTOWY

SST

  67-19 Odpowiedz na pytanie nr 1

Projekt umowy 08-07-2019

  zbiorcze zestawienie ofert

 

67-19 Ogloszenie o wyborze

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :