DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Remont mostu w ciągu DW 366 w km 0+016 nad rzeką Kamienna w m. Piechowice w zakresie wykonania belek podporęczowych na moście. Drukuj Email
z dnia: 2019-06-14
Nazwa zadania Remont mostu w ciągu DW 366 w km 0+016 nad rzeką Kamienna w m. Piechowice w zakresie wykonania belek podporęczowych na moście. CPV 45.00.00.00-7.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.57.2019
Termin składania ofert 2019-07-02 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Maja Miksiewicz, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39 17 155, 71 39 17 166, fax. 71 39 17 110
Załączniki

 

57_19 ogłoszenie o zamówieniu 2019-06-14

57_19 SIWZ 2019-06-14

57_19 Opis przedmiotu zamówienia 2019-06-14

57_19 dokumentacja techniczna 2019-06-14

57_19 kosztorys ofertowy 2019-06-14

57_19 wersja_edyt_zał_2019-06-14

 

 

2720-57-2019-zbiorcze zestawienie ofert

 

57_19_ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty_2019-07-23

 

 

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :