DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Remont drogi wojewódzkiej DW 380 (dawny przebieg DW385) w m. Włodowice km 0+000-2+684 (2684 m). CPV 45233142-6. Drukuj Email
z dnia: 2019-02-20
Nazwa zadania Remont drogi wojewódzkiej DW 380 (dawny przebieg DW385) w m. Włodowice km 0+000-2+684 (2684 m). CPV 45233142-6.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.18.2019
Termin składania ofert 2019-03-19 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Grzegorz Kłak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-171, 71-39-17-166; fax 71-39-17-110
Załączniki

 

18-19 Ogloszenie o zamowieniu

18-19 SIWZ

18-19 SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

KOSZTORYS OFERTOWY

SST

  18-19 Ogloszenie o zmianie ogloszenia

18-19 Odpowiedz na pytania od 1 do 23 i zmiana projektu umowy

Projekt umowy 11-03-2019

  18-19 Odpowiedz na pytanie 24

  zbiorcze zestawienie ofert

 

 

18-19 Ogloszenie o wyborze

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :