DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 m. Służejów w km 50+597,60 -51+470 wraz z budową chodników i zatok autobusowych. CPV 45233142-6 Drukuj Email
z dnia: 2018-06-29
Nazwa zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 m. Służejów w km 50+597,60 -51+470 wraz z budową chodników i zatok autobusowych. CPV 45233142-6
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.55.2018
Termin składania ofert 2018-08-07 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Grzegorz Kłak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-171, 71-39-17-166; fax 71-39-17-110
Załączniki

 

55-18 Ogloszenie o zamowieniu

55-18 SIWZ

55-18 SIWZ

Dokumentacja techniczna

KOSZTORYS OFERTOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENI Służejów

  55-18 Zmiana SIWZ 09-07-2018

KOSZTORYS OFERTOWY po poprawkach

  55-18 Odpowiedzi na pytania od 1 do 8

55-18 Ogloszenie o zmianie ogloszenia

specyfikacja techniczna Służejów

Projekt umowy 12-07-2018

  55-18 Ogloszenie o zmianie ogloszenia 2

55-18 Odpowiedzi na pytania 18-07-2018

KOSZTORYS OFERTOWY - 18-07-2018

 

55-18 Odpowiedz na pytania 25-07-2018

55-18 Ogloszenie o zmianie ogloszenia 3

KOSZTORYS OFERTOWY - 25-07-2018

SST - SŁUZEJOW - 25-07-2018

opis wykonawczy - 25-07-2018

rys 4 Schematy konstrukcyjne SŁUZEJOW - 25-07-2018

 

 

55-18 odpowiedzi na pytania 01-08-2018

55-18 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 4

55-18 materiały do odpowiedzi 01-08_2018

 

 

55-18 otwarcie - zbiorcze zestawienie ofert 07_08_2018

 

55_2018 ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 28_08_2018

 

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :