DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Remont drogi wojewódzkiej nr 328 w m. Przemków w km 19+823-20+774 wraz z remontem chodników odcinkami strona prawa w km 18+987-19+317 i 19+823-20+948. CPV 45233142-6. Drukuj Email
z dnia: 2018-04-03
Nazwa zadania Remont drogi wojewódzkiej nr 328 w m. Przemków w km 19+823-20+774 wraz z remontem chodników odcinkami strona prawa w km 18+987-19+317 i 19+823-20+948. CPV 45233142-6.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.26.2018
Termin składania ofert 2018-04-19 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Ireneusz Grędziak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39-17-248, 71 39-17-166, fax 71 39-17-110
Załączniki

26_2018 siwz 03_04_2018

26_2018 ogloszenie o zamowieniu 03_04_2018

26_2018 siwz wersja edytowalna 03_04_2018

26_2018 materialy do przetargu 03_04_2018

26_2018 otwarcie - zbiorcze zestawienie ofert 19_04_2018

  26_2018 ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 15_05_2018

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :