Dostawa wraz z montażem oznakowania pionowego oraz wykonanie oznakowania poziomego w ramach wprowadzenia organizacji ruchu drogowego dla drogi wojewódzkiej nr 346. CPV 45316213-1. Drukuj
z dnia: 2017-09-19
Nazwa zadania Dostawa wraz z montażem oznakowania pionowego oraz wykonanie oznakowania poziomego w ramach wprowadzenia organizacji ruchu drogowego dla drogi wojewódzkiej nr 346. CPV 45316213-1.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.87.2017
Termin składania ofert 2017-10-06 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Grzegorz Kłak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-171, 71-39-17-166; fax 71-39-17-110
Załączniki

 

87-17 ogloszenie o zamowieniu

87-17 siwz

87-2017 siwz

opis przedmiotu zamwienia

kosztorys ofertowy

dane 1

dane do przetargu

lokalizacja i rysunki

rysunki

  87-17 odpowiedzi na pytania od 1 do 12

87-17 ogloszenie o zmianie ogloszenia

  zbiorcze zestawienie ofert

87-17 ogloszenie o wyborze