Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w zakresie przebudowy odwodnienia i chodników przy ul. Kamiennogórskiej w m. Kaczorów. CPV 45233142-6. Drukuj
z dnia: 2017-09-01
Nazwa zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w zakresie przebudowy odwodnienia i chodników przy ul. Kamiennogórskiej w m. Kaczorów. CPV 45233142-6.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.88.2017
Termin składania ofert 2017-09-18 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Ireneusz Grędziak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39-17-248, 71 39-17-166, fax 71 39-17-110
Załączniki

 

88_2017 siwz 01_09_2017

88_2017 ogloszenie o zamowieniu 01_09_2017

88_2017 opz i sst 01_09_2017

88_2017 siwz wersja edytowalna 01_09_2017

88_2017 otwarcie - zbiorcze zestawienie ofert 18_09_2017

88_2017 ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 06_10_2017