DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu - OBWÓD DROGOWY CIESZYCE. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym - konkursy horyzontalne. CPV 45000000-7 Drukuj Email
z dnia: 2017-05-09
Nazwa zadania TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu - OBWÓD DROGOWY CIESZYCE.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.48.2017
Termin składania ofert 2017-05-24 09:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Magdalena Graczyk-Gęborys, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 713917172, 713917166; fax 713917110
Załączniki

48_2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2017-05-09

48_2017 SIWZ 2017-05-09

48_2017 załączniki do SIWZ_edyt 2017-05-09

48_2017 Program funkcjonalno-użytkowy

48_2017 Zgłoszenie robót

48_2017 Inwentaryzacja_1_2003

48_2017 Inwentaryzacja_2_2003

48_2017 Audyt energetyczny - IV-2016

48_2017 Zdjęcia budynku - II-2017

 

48_2017 zbiorcze zestawienie ofert 2017-05-24

 

48_2017 WYNIK  2017-06-06

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :