DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Odnowa oznakowania poziomego dróg wojewódzkich z podziałem na 4 zadania. CPV 45233221-4. Drukuj Email
z dnia: 2017-04-10
Nazwa zadania Odnowa oznakowania poziomego dróg wojewódzkich z podziałem na 4 zadania. CPV 45233221-4.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.29.2017
Termin składania ofert 2017-04-26 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Ireneusz Gredzia, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax te. 71 39-17-248, 71 39-17-166, fax 71 39-17-110
Załączniki

  29_2017 ogloszenie o zamowieniu 10_04_2017

29_2017 siwz 10_04_2017

29_2017 siwz wersja edytowalna 10_04_2017

29_2017 sstwiorb 10_04_2017

  29_2017 otwarcie - zbiorcze zestawienie ofert 26_04_2017

   29_2017 ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 18_05_2017

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :