Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 km 57+113 w m. Chojnów wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej. CPV 71320000-7, 45000000-7. Drukuj
z dnia: 2016-07-15
Nazwa zadania Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 km 57+113 w m. Chojnów wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej. CPV 71320000-7, 45000000-7.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.84.2016.AK
Termin składania ofert 2016-08-03 11:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Anna Kazimierczyk, Beata Kozioł
Tel./Fax tel. 75 / 75 510 18 (19) wew. 12, tel. 71 / 39 17 233, fax 75 / 75 510 18 (19) wew. 15
Załączniki

 

86-16 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty  25-08-2016 r, 

 

84-16 Informacja z otwarcia ofert  03-08-2016

 

84-16 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  29-07-2016

84-16 Odpowiedzi na pytania  29-07-2016

Raport z przeglądu rozszerzonego obiektu mostowego

Protokół okresowej kontroli rocznej

   

84-16 Zmiana treści SIWZ (21.07.2016 r.)

Pismo Urzędu Miejskiego w Chojnowie

 

  84-16 Ogłoszenie o zamówieniu (15.07.2016 r.)

84-16 SIWZ (15.07.2016 r.)

84-16 Załączniki Nr 1-8 do SIWZ edytowalne (15.07.2016 r.)

84-16 Program funkcjonalno - użytkowy

Ocena stanu technicznego i analiza nośności mostu

Załącznik Z-1 do oceny stanu technicznego (inwentaryzacja geometryczna)

Pismo Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych

Pismo Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków