Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 390 (ul. Spacerowa) w m. Złoty Stok. CPV 45000000-7. Drukuj
z dnia: 2016-04-11
Nazwa zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 390 (ul. Spacerowa) w m. Złoty Stok. CPV 45000000-7.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.24.2016.AK
Termin składania ofert 2016-04-28 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Anna Kazimierczyk, Magdalena Graczyk-Gęborys
Tel./Fax te. 75 / 75 510 18(19) wew. 12, tel. 71 / 39 17 172, fax 75 / 75 510 18(19) wew.15
Załączniki

 

24-16 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (20.05.2016 r.)

 

24-16 Informacja z otwarcia ofert (28.04.2016 r.)

 

 

24-16 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (21.04.2016 r.)

24-16 Odpowiedzi na pytania i zmiana treści SIWZ (21.04.2016 r.)

24-16 SIWZ - Załącznik Nr 2 z 21.04.2016 r.

24-16 SIWZ - Załącznik Nr 2 z 21.04.2016 r. (edytowalny)

24-16 Kosztorys ofertowy - excel z 21.04.2016 r.

Specyfikacja techniczna D-01.03.05 (rury osłonowe na wodociągu)

   

24-16 Zmiana treści SIWZ (18.04.2016 r.)

24-16 SIWZ po zmianach (18.04.2016 r.)

Mapa sytuacyjno-wysokościowa - drzewa do usunięcia

Specyfikacja techniczna D-09.01.01 - Zieleń drogowa

   Kosztorys ofertowy po zmianie - excel (18.04.2016 r.)

  

24-16 Ogłoszenie o zamówieniu (11.04.2016 r.)

24-16 SIWZ (11.04.2016 r.)

Pozwolenie na budowę

Przeniesienie decyzji

Projekt budowlany

Projekt wykonawczy

Przedmiary

STWiORB

Inwentaryzacja powykonawcza - oświetlenie

Szkic trasy wodociągu do przebudowy

24-16 Załączniki Nr 1-7 do SIWZ (edytowalne)

Kosztorys ofertowy - excel