Przebudowa drogi, budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 365 wraz z budową kładek dla pieszych w miejscowości Dziwiszów w gminie Jeżów Sudecki Drukuj
z dnia: 2016-03-14
Nazwa zadania Przebudowa drogi, budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 365 wraz z budową kładek dla pieszych w miejscowości Dziwiszów w gminie Jeżów Sudecki. CPV 45000000-7, 71247000-8.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.28.2016
Termin składania ofert 2016-04-07 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Maja Miksiewicz
Tel./Fax 71 39 17 155 / 71 39 17 110
Załączniki

28_16_ogloszenie o zamowieniu

28_16_siwz

28_16_Dokumentacja projektowa

28_16_zalacznik nr 2 siwz zestawienie cenowe oraz zestawienie robt

28_2016_wersja edytowalna zalacznikow

28_16_odpowiedzi na pytania 24_03_2016

28_16_ogloszenie o zmianie ogloszenia 24_03_2016

28_16_Specyfikacje Techniczne na wykonanie warstwy scieralnej SMA

28_16_odpowiedzi na pytania 01_04_2016

28_16_ogloszenie o zmianie ogloszenia 01_04_2016

28_16_zestawienie robot do celow rozliczen po zmianach

28_16_SST barieroporecze

28_16_zbiorcze zestawienie ofert

28_16_ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

28_16_ogloszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej_29_06_2016