DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu zawiadamia o piątym przetargu publicznym pisemnym na sprzedaż piasku zmagazynowanego w Obwodzie Drogowym Jeleniej Górze. Drukuj Email
z dnia: 2020-07-29
Nazwa zadania Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu zawiadamia o piątym przetargu publicznym pisemnym na sprzedaż piasku zmagazynowanego w Obwodzie Drogowym Jeleniej Górze.
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2020-08-10 08:30 Po Terminie
Tel./Fax 713917199
Załączniki

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu zawiadamia o piątym przetargu publicznym pisemnym na sprzedaż piasku zmagazynowanego w Obwodzie Drogowym Jeleniej Górze.

 

Dnia 10 sierpnia  2020 r. o godz. 12:00 w siedzibie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu 
ul. Krakowska 28, (II p., pok. 213),  odbędzie się piaty  przetarg publiczny pisemny na sprzedaż piasku.

 

Piasek zmagazynowany jest na Obwodzie Drogowym w Jeleniej Górze, ul. Rataja 9, 56-560 Jelenia Góra

Osoba do kontaktu celem oględzin: Piotr Kula tel. 609 990 962

 

Ilość piasku:            782 Mg

Cena wywoławcza: 5 629,85 zł netto + 23 % podatku VAT

Minimalne postąpienie: 50,00  zł netto.

 

Nabywca zobowiązany jest do zakupu i odbioru całej ilości piasku.

 

Przystępujący do przetargu zobowiązani są wpłacić wadium w wysokości: 562,98 zł.

 

 

Wadium winno być na koncie sprzedającego nie później niż do dnia 07 sierpnia 2020 r. na konto Santander Consumer Bank 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Oferta pisemna powinna zawierać:

Imię, nazwisko, adres nr dowodu osobistego bądź innego dokumentu potwierdzającego adres zamieszkania i tożsamość oferenta, kontakt (nr tel.) upoważnienia poświadczone notarialnie, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej nazwę i siedzibę firmy;

Oferowaną cenę i warunki jej zapłaty, kopię dowodu wniesienia wadium, oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami składa się w Kancelarii w zaklejonej, właściwie opisanej kopercie z zapisem ,,nie otwierać przed” nazwę, datę i godzinę przetargu.

Składanie ofert Kancelaria DSDiK ul. Krakowska 28 do godz. 8.30 dnia 10.08.2020 r.

 

Zastrzeżenie: Wniesione wadium przepada na rzecz sprzedającego, w momencie jeżeli uczestnik przetargu, który go wygrał uchyli się od zawarcia umowy.

 

Zastrzeżenie: organizatorowi przetargu przysługuje prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

Dodatkowych informacji udziela Dział Obsługi Jednostki DSDiK,

50-425 Wrocław, ul. Krakowska 28. tel. 071/ 3917199

2018umowasprzedaypiasku

ogloszenieprzetargustnysprzedazpiasku

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :