DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Wykonaniu studium wykonalności wraz z analizą ekonomiczną dla projektu pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 341 na odcinku Dzierżoniów - Bielawa Zachodnia” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Drukuj Email
z dnia: 2019-04-29
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2019-05-06 12:00 Po Terminie
Typ postępowania zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Osoba do kontaktu Tomasz Gruszecki
Tel./Fax 71 39 17 164
Załączniki

 

Opis przedmiotu zamówienia

Opracowanie studium - klauzula informacyjna

Opracowanie studium - oświadczenie

Propozycja cenowa

Wykaz usług

Wzór umowy

Zapytanie ofertowe

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej propozycji cenowej

Zestawienie ofert

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :