Wykonanie porcelanowych materiałów promocyjnych dla projektów pn „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 296 od drogi krajowej nr 30 do autostrady A-4” i "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 403 na terenie Województwa Dolnośląskiego" wraz z ich dostawą do siedziby Zamawiającego. CPV 39221121-1. Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Priorytet nr 3 Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku (Transport). Działanie nr 3.1 Infrastruktura drogowa. Nr projektu RPDS.03.01.00-02-001/15 i RPDS.03.01.00-02-002/15 Drukuj
z dnia: 2015-10-22
Nazwa zadania Wykonanie porcelanowych materiałów promocyjnych dla projektów pn „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 296 od drogi krajowej nr 30 do autostrady A-4” i "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 403 na terenie Województwa Dolnośląskiego" wraz z ich dostawą do siedziby Zamawiającego. CPV 39221121-1. Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Priorytet nr 3 Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku (Transport). Działanie nr 3.1 Infrastruktura drogowa. Nr projektu RPDS.03.01.00-02-001/15 i RPDS.03.01.00-02-002/15
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.238.2015
Termin składania ofert 2015-10-27 10:00 Po Terminie
Typ postępowania zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Osoba do kontaktu Ireneusz Grędziak, Jacek Przybył
Tel./Fax tel. 71 39-17-248, 71 39-17-239
Załączniki

 

238_2015 zapytanie ofertowe 21_10_2015

238_2015 zapytanie ofertowe 21_10_2015

238_2015 informacja o dokonanym wyborze najbardziej korzystnej ekonomicznie i jakosciowo oferty 28_10_2015