Budowa obwodnicy Szczawna Zdroju w ciągu drogi wojewódzkiej nr 376 Drukuj

Regionalny Program Operacyjny

 

Projekt (nr RPDS.03.01.00-02-001/10) współfinansowany jest przez Unię  Europejską ze środków Europejskiego  Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa  Dolnośląskiego  na lata 2007-2013, Priorytet 3 Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku – („Transport”), działanie 3.1 Infrastruktura drogowa.

Finansowanie  projektu:

10 maja 2010 roku  został złożony  wniosek o dofinansowanie projektu, zamieszczonego w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego  w ramach Działania 3.1 Infrastruktura drogowa, Priorytet 3 Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku, Działanie 3.1 Infrastruktura drogowa.
20 grudnia 2010 roku  Zarząd Województwa Dolnośląskiego  uchwałą nr 64/IV/10 podjął decyzję o dofinansowaniu budowy obwodnicy Szczawna Zdroju.

Kwota dofinansowania projektu:

Całkowita wartość: 33 712 547,39 PLN
Wydatki kwalifikowane: 33 466 833,55 PLN
Kwota dofinansowania z EFRR: 16 733 416,78 PLN 

Termin realizacji

Rozpoczęcie : 26.03.2010
Zakończenie robót budowlanych (rozpoczęcie procedury odbiorowej): styczeń 2013 r.
Dopuszczenie do ruchu: luty 2013 r.

Wykonawca robót budowlanych

26 marca.2010 roku została  podpisana umowa z firmą  ABM Pol - Dróg Legnica Sp. z o.o. na budowę obwodnicy Szczwna Zdroju w ciągu drogi wojewódzkiej nr 376.

Cel projektu

Droga wojewódzka nr 376, która łączy Szczawno Zdrój z Boguszowem Gorce a następnie z  Kamienną Górą jest wąską, górską trasą o nawierzchni i konstrukcji zdegradowanej przez nasilony ruch samochodowy. Aby usprawnić bezpieczną komunikację i dojazd do poszczególnych miejscowości, a przede wszystkim do Dolnośląskiego Parku Technologicznego,  Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej od strony Kamiennej Góry i kuracjuszy do uzdrowiska, powstaje obwodnica Szczawna Zdroju. Inwestycja przyczyni się do wzrostu aktywności turystycznej, rozwoju gospodarczego subregionu wałbrzyskiego i ułatwi połączenie m.in. z drogą krajową nr 35 prowadzącą do Wrocławia. Natomiast wyprowadzenie tranzytu poza obszar uzdrowiska zredukuje jego negatywny wpływ na środowisko naturalne w Szczawnie Zdroju oraz poprawi jakość życia mieszkańców  (mniejszy hałas, redukcja niekorzystnych wibracji i ilości spalin tip.). Obecnie tranzyt przebiega przez ścisłe centrum miasta ulicami Mickiewicza, Gałczyńskiego, Chopina, Łączyńskiego i Szczawieńską.

Opis inwestycji

W  ramach projektu powstanie 2 438 m obwodnicy, zostanie przebudowana dorga wojewódzka nr 375 (odcinek o długości1 408 m) oraz 206 m łącznika z drogą wojewódzką  nr 376.  Szczegółówy zakres prac obejmuje między innymi wykonanie:
-   nawierzchni jezdni wraz ze zjazdami;
-   głównych skrzyżowań skanalizowanych;
-   trzech rond oraz dwóch 30-metrowych wiaduktów o nośności  KLASY A wg PN-85/S-10030+Stanag C150,
-   chodnika brukowanego kostką betonową oraz  ścieżki rowerowej o nawierzchni asfaltowej, która będzie oddzielona od jezdni pasem zieleni;
-   dwóch zatok autobusowych,
poza tym planuje się wykonanie odwodnienia drogi, jej oświetlenia, usunięcie kolizji z sieciami wodno-kanalizacyjnymiiniami, telekomunikacyjnymi, energetycznymi i telefonicznymi;, budowę sieci cieplnej, wykonanie docelowej organizacji ruchu oraz zagospodarowanie zielenią pasów oddzielających i skarp.
Powyższe prace realizowane  będą według standardów unijnych, odpowiadających: klasie drogi G2/2, obciążeniu 115kN/oś, KR4, szerokości jezdni  - 7,0m, itp.

Fotogaleria budowy obwodnicy Szczawna Zdroju

DSCN4509.JPG
DSCN4516.JPG
DSCN4520.JPG DSCN4527.JPG
IMAG0013.jpg IMAG0017.jpg