„Budowa obwodnicy Nowej Rudy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381 – Etap III" Drukuj

logo_rpo_565.jpgProjekt
(nr RPDS.03.01.00-02-001/11) jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 oraz budżetu Województwa Dolnośląskiego, priorytet 3 Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku – „Transport”, działanie 3.1. Infrastruktura drogowa.

Finansowanie projektu
17 czerwca 2011 r. został złożony wniosek o dofinansowanie (nabór w trybie indywidualnym) w ramach działania 3.1 Infrastruktura drogowa, priorytet 3 Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku.
11 października 2011 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego Uchwałą nr 1316/IV/11 podjął decyzję o dofinansowaniu budowy obwodnicy Nowej Rudy – Etap III.

Całkowita wartość projektu wynosi: 26 074 515,74 zł.
Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą: 18 549 628,25 zł.
Przyznana wartość dofinansowania na realizację projektu: 9 274 814,13 zł.

Termin realizacji projektu
Rozpoczęcie realizacji projektu: 27 lutego 2009 r.
11 marca 2014 r., Uchwałą nr 5404/IV/14 Zarząd Województwa Dolnośląskiego wydłużył okres realizacji projektu, wyznaczając terminy na:
- zakończenie rzeczowe realizacji: 19. 12. 2014 r.
- zakończenie finansowe realizacji: 31. 12. 2014 r.

Wykonawca robót budowlanych
W dniu 9 lutego 2011 r. została podpisana umowa z firmą Heilit+Woerner Budowlana Sp. z o.o.

Cel projektu
Głównym celem jego budowy jest usprawnienie ruchu samochodowego przez Nową Rudę. Ruch tranzytowy zostanie wyprowadzony poza zabudowę mieszkalną miasta. Nastąpi znaczne usprawnienie ruchu tranzytowego pomiędzy Kłodzkiem i Wałbrzychem. Budowa obwodnicy podniesie w znacznym stopniu atrakcyjność inwestycyjną gruntów przeznaczonych pod zabudowę przemysłową na terenach po zlikwidowanej kopalni i innych zakładach przemysłowych, obsługiwać będzie noworudzką podstrefę wałbrzyską SSE Investpark. Realizacja inwestycji oznacza szybsze i bezpieczniejsze połączenia do sieci dróg krajowych i międzynarodowych.
Celem bezpośrednim jest poprawa bezpieczeństwa ruchu, zwiększenie prędkości przejazdowej, ograniczenie oddziaływania układu komunikacyjnego na środowisko naturalne, a w szczególności ograniczenie emisji spalin oraz hałasu w centrum miasta.

Zakres rzeczowy
Droga wojewódzka nr 381 jest głównym ciągiem komunikacyjnym Nowej Rudy łączącym aglomerację wałbrzyską z Kotliną Kłodzką. Duży ruch samochodowy w północnej części miasta oraz zwarta zabudowa powodują, że ruch samochodowy znacznie zwalnia i stwarza duże zagrożenie dla pieszych. W ramach ZPORR wykonano ponad połowę (3,6 km)
z całkowitej długości inwestycji tj. 5,6 km. Inwestycja zlokalizowana jest po zachodniej stronie ulicy Stara Droga, ulicy Świdnickiej i rzeki Włodzicy - północna strona miejscowości Nowa Ruda. Planowana inwestycja stanowić będzie ciąg drogi wojewódzkiej nr 381 relacji Kłodzko - Nowa Ruda - Wałbrzych. Początek budowy ostatniego odcinka obwodnicy Nowej Rudy znajduje się na terenie gminy miejskiej Nowa Ruda, na skrzyżowaniu z ulicą Józefa Sokola - podłączenie do wykonanego już odcinka obwodnicy od strony Kłodzka, koniec inwestycji znajduje się na terenie gminy wiejskiej Nowa Ruda - podłączenie do ulicy Głównej w m. Ludwikowice Kłodzkie.
W zakres III części obwodnicy wchodzi m.in.:
- budowa nowej jezdni o szerokości 7m,
- budowa drogi serwisowej,
- budowa obiektu mostowego,
- budowa ronda.
Wnioskowany odcinek będzie leżał w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381 w Nowej Rudzie. Projekt ma znaczenie strategiczne dla regionu, gdyż droga wojewódzka 381 jest ciągiem komunikacyjnym łączącym powiat wałbrzyski z kłodzkim (przez Nową Rudę).
Poprawa sieci komunikacyjnej przyczyni się do wzrostu aktywności turystycznej i gospodarczej w tej części regionu, co jednocześnie przełoży się na pozyskanie nowych inwestorów i zmniejszenie istniejącego na tym terenie bezrobocia. Przedmiotowa inwestycja wpłynie na podniesienie płynności i komfortu ruchu samochodowego a przez to przyczyni się  do zmniejszenia jego negatywnego oddziaływania (hałas, wibracje, emisja spalin, zmniejszenie wypadkowości).
Dokończenie budowy obwodnicy, w kierunku Kłodzko-Wałbrzych, staje się koniecznością. Wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza zabudowę mieszkalną pozwoli na bezpieczne i nie uciążliwe funkcjonowanie miasta.

Fotogaleria budowy III etapu obwodnicy Nowej Rudy

HPIM2584.JPG HPIM2595.JPG
HPIM2668.JPG IMG_2224.JPG
IMG_3288_1.JPG IMG_3632.JPG
DSC09420.JPG DSC09431.JPG
NR.jpg